Wyniki w 2016 r. – Netia odporna na presję rynkową

Netia S.A. zaprezentowała solidne wyniki finansowe za IV kw. i cały 2016 rok. W 2016 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 1,522 mld zł i relatywnie stabilną rentowność, wyrażoną Skorygowanym zyskiem EBITDA w kwocie 447 mln zł. Spółka kontynuowała poprawę wyników w strategicznych obszarach rynku B2C (internet na sieci własnej, TV), zaś na rynku B2B z kwartału na kwartał nawet zwiększyła przychody.

 

- Jestem zadowolony z tego, co udało się nam osiągnąć w ubiegłym roku. Wypracowaliśmy bardzo solidne wyniki i to przy bardzo silnej presji ze strony konkurencji, realizując jednocześnie szeroko zakrojony program transformacji. – powiedział Tomasz Szopa, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Netia S.A. - Systematyczne wyhamowujemy spadki przychodów i utrzymujemy relatywnie stabilną rentowność, a przy tym mamy pozytywny trend w zakresie liczby usług na sieci własnej. Pojawiają się też nowe źródła przychodów. Wszystko to utwierdza mnie w przekonaniu, że inwestycje w nowoczesną infrastrukturę i innowacyjny model biznesowy, który wdrażamy m.in. w postaci programu Local Netia, pozytywnie wyróżnia Netię na tle rynku – dodał Tomasz Szopa.

Ostre hamowanie spadku przychodów

Przychody Grupy Netia za IV kw. 2016 roku wyniosły 372 mln zł (tyle samo co w III kwartale 2016 r.). W skali całego roku przychody wyniosły 1,522 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 3 proc. W dwóch poprzednich okresach (2014 do 2013 oraz 2014 do 2015 r.) spadki wynosiły odpowiednio 6 proc. i nieco ponad 10 proc.

Skorygowany zysk EBITDA w IV kw. 2016 wzrósł k-d-k o 7 proc. i wyniósł 114 mln zł. W całym 2016 roku Grupa Netia wypracowała 447 mln zł Skorygowanego zysku EBITDA. Zysk EBITDA wyniósł natomiast w całym 2016 roku 426 mln zł i był o 5 proc, niższy niż w roku 2015.

Sieć własna ostoją, TV w górę

Lekki spadek przychodów był konsekwencją przede wszystkim dalszego zmniejszania się (o 6 proc. r-d-r) liczby usług (RGU) świadczonych w segmencie B2C na sieci obcej. Natomiast liczba usług świadczonych ogółem przez Grupę Netia na sieciach własnych k-d-k nie zmieniła się już drugi raz z rzędu, podczas gdy jeszcze rok temu bilans ten był ujemny.

Liczba usług świadczonych w segmencie B2C na łączach NGA (powyżej 30 Mb/s) wzrosła w IV kw, o rekordowe 14 tys. i wyniosła 181 tys. W sumie już 59 proc. klientów usług dostępu do internetu jest obsługiwanych na sieci własnej.

Wciąż stabilnie rośnie baza użytkowników usługi TV. W IV kw. W całej Grupie Netia przybyło ich kolejne 5 tys. i łączna liczba abonentów TV na koniec roku 2016 wyniosła 182 tys. Na stabilnym poziomie (56 zł) utrzymywany jest również średni przychód na klienta (ARPU).

Z kolei dzięki korzystnym rozliczeniom z kontentodawcami, segment operacyjny B2C osiągnął w IV kw. rekordowo wysoki Skorygowany zysk EBITDA w wysokości 32 mln zł (marża 21,8%).

Dobra końcówka roku w B2B

Przychody segmentu operacyjnego B2B w IV kw. 2016 r. wzrosły o ok. 3 mln zł do 185 mln zł, przede wszystkim za sprawą zwiększonego ruchu hurtowego. W segmencie tym Grupa odnotowuje stabilne trendy w obszarze usług szerokopasmowych i zachowuje solidną rentowność na poziomie ok. 39 proc. marży Skorygowanego zysku EBITDA.

Ze względu na daleko posuniętą integrację operacyjną TK Telekom w ramach Grupy Netia, wyniki tej spółki są uwzględnione w wynikach segmentu B2B.

Komfortowa pozycja finansowa

W ubiegłym roku Spółka rozpoczęła realizację i prowadziła zgodnie z harmonogramem projekty transformacyjne Local Netia i Sieć XXI wieku. W ramach tego ostatniego Spółka planuje modernizację ponad 1,6 mln łączy do standardu światłowodowego do 2020 roku. Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą budżet tego projektu to 417 mln zł.

W 2016 roku skorygowane wydatki inwestycyjne Grupy sięgnęły kwoty 211 mln zł, natomiast Skorygowane operacyjne przepływy gotówkowe (OpFCF) wyniosły w całym 2016 roku 233 mln zł (-4 proc. r-d-r). Na koniec ub. r. zadłużenie spadło o 19 proc., do kwoty 204 mln zł. Pozycja finansowa Grupy Netia pozostaje silna, z dźwignią finansową na komfortowym poziomie poniżej 0,5x wartości Skorygowanego zysku EBITDA za 2016 rok.

Zobacz także

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.