Media

Wyniki finansowe Grupy Agora w 1 kwartale 2017 r.

Wyższy wynik operacyjny i wzrost przychodów Grupy Agora w pierwszym kwartale 2017 r. to m.in. efekt rekordowych przychodów z działalności filmowej oraz wysokiej frekwencji w kinach.
 
Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miała również znacząca poprawa rentowności segmentu Reklama Zewnętrzna wynikająca m.in. z rosnącego znaczenia nośników citylight w portfelu spółki. Dodatkowo, wynik Grupy wsparło istotne zmniejszenie straty operacyjnej w segmencie Prasa, osiągnięte dzięki konsekwentnie prowadzonym działaniom restrukturyzacyjnym.
– Wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2017 r. to świetna zapowiedź na resztę roku. Utrzymujemy trend wzrostowy przychodów i poprawiamy wynik operacyjny, co jest konsekwencją realizowanego planu rozwoju i podejmowanych działań restrukturyzacyjnych. Ich efektem jest znaczące ograniczenie straty operacyjnej segmentu Prasa oraz dalsza zmiana struktury przychodów i wyniku Grupy. W pierwszym kwartale 2017 r. już ponad 80% przychodów Grupy Agora pochodziło z biznesów pozaprasowych, a 60% ze źródeł innych niż usługi reklamowe – komentuje Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.
Wyniki finansowe i osiągnięcia biznesów Grupy Agora w 1 kw. 2017 r. (porównanie r/r):
Przychody Grupy
wzrosły o 4,3% do 301,0 mln zł. To głównie efekt dynamicznie rosnących wpływów segmentu Film i Książka, które były wyższe o 29,0% i wyniosły 126,9 mln zł. Decydującym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu tych przychodów, były rekordowe wpływy z działalności filmowej oraz rosnąca frekwencja w kinach. Wyższe przychody odnotowały również segmenty Internet oraz Radio – odpowiednio 38,3 mln zł oraz 25,8 mln zł. Na pozytywną dynamikę przychodów segmentu Internet wpłynęły wyższe wpływy ze sprzedaży usług reklamowych, m.in. poprzez sieć Yieldbird. Wzrost przychodów segmentu Radio to głównie rezultat wyższych wpływów ze świadczonych usług pośrednictwa dla sieci kin Helios, a także wzrostu przychodów ze sprzedaży czasu antenowego we własnych stacjach.
Segment Reklama Zewnętrzna odnotował przychody w wysokości 35,3 mln zł i były one na poziomie zbliżonym do tych odnotowanych w analogicznym okresie 2016 r. Niższe były natomiast przychody odnotowane przez segmenty Prasa i Druk, które wyniosły odpowiednio 53,5 mln zł i 29,7 mln zł. W przypadku segmentu Prasa spadek przychodów to głównie rezultat negatywnych trendów rynkowych oraz rezygnacji z wydawania wybranych tytułów prasowych. Decydującym czynnikiem wpływającym na poziom przychodów w segmencie Druk było zmniejszenie wolumenu produkcji.
Koszty operacyjne Grupy Agora wzrosły o 4,2% i wyniosły 297,4 mln zł. Były one wyższe w segmentach operacyjnych, które odnotowały wzrost przychodów: Film i Książka, Internet oraz Radio. Wzrost kosztów operacyjnych w segmencie Film i Książka o 29,7% do kwoty 106,6 mln zł to głównie efekt wyższych kosztów usług obcych związanych z działalnością filmową oraz z większą liczbą kin. Drugim istotnym czynnikiem były wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, głównie ze względu na zmianę stawki minimalnej płacy godzinowej oraz wzrost zatrudnienia w związku z większą liczbą kin. Na wzrost kosztów operacyjnych w segmencie Internet – do kwoty 38,0 mln zł – wpływ miały głównie wyższe koszty usług obcych oraz koszty reprezentacji i reklamy. Pierwsze były związane głównie z pośrednictwem w sprzedaży reklam oraz z usługami marketingowymi, natomiast drugie to rezultat kampanii wizerunkowych portalu Gazeta.pl oraz serwisu GoldenLine.pl. Kolejna odsłona kampanii reklamowej Radia Złote Przeboje była głównym powodem wzrostu kosztów operacyjnych segmentu Radio – do kwoty 25,5 mln zł.
Jednocześnie koszty operacyjne zostały ograniczone w segmentach Druk, Prasa oraz Reklama Zewnętrzna. W segmencie Druk ze względu na niższy wolumen produkcji koszty operacyjne zmniejszyły się o 19,5% do kwoty 32,2 mln zł. W segmencie Prasa koszty operacyjne były niższe o 15,8% i wyniosły 54,5 mln zł. To głównie rezultat niższych kosztów reprezentacji i reklamy oraz niższych kosztów materiałów, energii, towarów i usług poligraficznych ze względu na zaprzestanie wydawania dziennika Metrocafe.pl. Wpływ na tę pozycję kosztową miał również niższy wolumen druku i wprowadzone zmiany w druku Gazety Wyborczej. Koszty operacyjne w segmencie Reklama Zewnętrzna zmniejszyły się o 8,1% do kwoty 29,6 mln zł, głównie ze względu na ograniczenie kosztów utrzymania systemu, związanych ze zmianą struktury portfela nośników oraz zaprzestaniem obsługi nośników w warszawskim metrze.
Wynik Grupy na poziomie EBITDA wzrósł o 3,2% do 28,9 mln zł, a zysk operacyjny EBIT powiększył się o 20,0% do 3,6 mln zł. Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 6,1 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 8,2 mln zł.
INFORMACJE DODATKOWE – WYNIKI SEGMENTÓW AGORY W 1 KWARTALE 2017 R. (porównanie r/r)
FILM i KSIĄŻKA1
– wzrost przychodów i poprawa wyniku operacyjnego
Przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 29,0% do kwoty 126,9 mln zł. To głównie efekt wyższych wpływów z działalności filmowej Grupy, które są wynikiem dużej popularności produkcji filmowych wprowadzonych do kin przez spółkę NEXT FILM w 1 kw. 2017 r. Dynamicznie – o 11,4% do kwoty 64,6 mln – wzrosły również przychody ze sprzedaży biletów do kin, a przychody ze sprzedaży barowej były wyższe o 13,3% i wyniosły 22,2 mln zł. Wpływy ze sprzedaży reklam w kinach również wzrosły dwucyfrowo – o 19,7% – i wyniosły 8,5 mln zł. Przychody segmentu z tytułu koprodukcji i dystrybucji filmowej wyniosły 20,1 mln zł i były rekordowo wysokie. W tym okresie NEXT FILM wprowadził do kin 3 polskie produkcje: Po prostu przyjaźń, Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej i Pokot. Dzięki ich olbrzymiej popularności bilety na produkcje filmowe wprowadzone do kin przez NEXT FILM stanowiły ponad 50% biletów sprzedanych na polskie filmy w 1 kw. 2017 r. Przychody z działalności Wydawnictwa Agora były na porównywalnym poziomie do tych odnotowanych w 1 kw. 2016 r.
Koszty operacyjne segmentu były o 29,7% wyższe i wyniosły 106,6 mln zł. Na ich wzrost wpłynęły głównie wyższe o 36,4% koszty usług obcych związane z wyższymi odpłatnościami dla producentów filmów w związku z wysoką frekwencją w kinach w 1 kw. 2017 r. oraz wyższymi kosztami czynszów sieci kin Helios.
Również wzrost kosztów reprezentacji i reklamy do kwoty 7,0 mln zł wiązał się z większą aktywnością w obszarze dystrybucji filmowej w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. Istotnie wzrosły koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, które wyniosły 12,9 mln zł. To głównie wpływ wzrostu minimalnej stawki godzinowej oraz większej liczby kin sieci Helios.
Dzięki dynamicznemu wzrostowi przychodów w omawianym okresie segment Film i Książka odnotował wyższy niż rok wcześniej wynik operacyjny na poziomie EBIT i EBITDA. Wynik operacyjny segmentu wyniósł 20,3 mln zł, a wynik EBITDA 28,8 mln zł.
Frekwencja w kinach sieci Helios w 1 kwartale 2017 r. osiągnęła poziom 3,6 mln widzów i była wyższa od ubiegłorocznej o 11,3%.
W 1 kw. 2017 r. sieć kin Helios powiększyła się o jeden nowy obiekt – w Wołominie. Obecnie sieć liczy 42 kina i pozostaje największym operatorem multipleksów w Polsce pod względem liczby obiektów.
W 1 kw. 2017 r. Wydawnictwo Agora zaproponowało czytelnikom 14 premierowych książek, 6 wydawnictw muzycznych i 5 filmowych. W rezultacie, w omawianym okresie, Agora sprzedała około 0,4 mln egzemplarzy książek oraz książek z płytami CD i DVD, a przychody z tego tytułu wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Wśród najlepiej sprzedających się wydawnictw książkowych znalazło się wznowienie Sztuki kochania Michaliny Wisłockiej.
Ze względu na wzrost skali działalności filmowej Agory od 1 kwietnia br. jej część produkcyjna została przeniesiona z Agory S.A. do spółki NEXT FILM – jednego z największych dystrybutorów polskich produkcji filmowych. Tym samym całość aktywności filmowych Agory znajdzie się w jednej strukturze organizacyjnej.
PRASA – ograniczenie kosztów operacyjnych i niższa strata operacyjna
Łączne przychody segmentu Prasa wyniosły 53,5 mln zł i były niższe niż rok wcześniej. Wpłynęły na to głównie niższe przychody ze sprzedaży reklam w Gazecie Wyborczej2,3oraz zaprzestanie wydawania bezpłatnego dziennika Metrocafe.pl i miesięcznika Pogoda na życie. Warto jednocześnie podkreślić, że dzięki dynamicznemu rozwojowi serwisów internetowych czasopism oraz wyższym wpływom z projektów custom publishing i przychodom z magazynu Logo wpływy reklamowe czasopism wydawanych przez Spółkę były na tym samym poziomie, co rok wcześniej, i wyniosły 5,1 mln zł.
Przychody ze sprzedaży wydawnictw segmentu wyniosły 28,0 mln zł. Negatywny wpływ na ich wartość miał spadek sprzedaży egzemplarzowej prasy drukowanej oraz mniejsza liczba wydań dwucenowych Gazety Wyborczej. Pozytywnie na tę pozycję wpłynęły rosnące wpływy z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej oraz wyższe wpływy ze sprzedaży wydań specjalnych magazynów tworzonych przez redakcję dziennika.
Warto podkreślić, że w pierwszym kwartale 2017 r. koszty operacyjne segmentu zmniejszyły się aż o 15,8% do kwoty 54,5 mln zł. Przyczyniły się do tego głównie niższe koszty materiałów, energii, towarów i usług poligraficznych ze względu na niższy wolumen druku Gazety Wyborczej oraz zaprzestanie wydawania bezpłatnego tytułu Metrocafe.pl (w połowie października 2016 r.) i miesięcznika Pogoda na życie (z końcem 2016 r.). Ponadto, niższe były koszty reprezentacji i reklamy, zarówno w Gazecie Wyborczej, jak i w czasopismach Agory. Zmniejszyły się również koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, głównie ze względu na zwolnienie grupowe zrealizowane w segmencie w 4 kw. 2016 r.
Dzięki istotnie niższym kosztom operacyjnym segment zmniejszył stratę na poziomach EBIT i EBITDA. To pozytywny efekt działań restrukturyzacyjnych wprowadzonych w segmencie w 2016 r., które objęły m.in. zmiany w formule wydawniczej, proces zwolnienia grupowego, zmniejszenie nakładów tytułów prasowych oraz decyzję o zaprzestaniu wydawania niektórych z nich.
W styczniu 2017 r. miała miejsce najnowsza kampania promocyjna serwisu Wyborcza.pl pod hasłem Świat, którym żyjemy. Wysokiej jakości autorskie treści tworzone przez dziennikarzy Gazety Wyborczej można od października 2016 r. czytać w nowej atrakcyjnej odsłonie serwisu.
Dodatkowo, w pierwszym kwartale 2017 r. zespół segmentu kontynuował pracę nad wprowadzeniem do serwisu Wyborcza.pl nowych treści o tematyce technologicznej, lifestyle’owej oraz zdrowotnej.
20 marca 2017 r. Gazeta Wyborcza rozpoczęła oficjalną współpracę z EURACTIV – czołowym europejskim serwisem poświęconym zagadnieniom Unii Europejskiej. To kolejny ważny międzynarodowy projekt dziennika.
W 1 kw. 2017 r. zespół Gazety Wyborczej przygotował także wydania specjalne magazynów Psychologia Extra i Tylko Zdrowie Extra. Przychody ze sprzedaży tych tytułów miały pozytywny wpływ na wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw i reklam segmentu Prasa.
Redakcja Avanti24 przygotowała nowy tematyczny serwis Avanti24 Plus Size, który powstał z myślą o potrzebach kobiet w rozmiarze “plus”.
REKLAMA ZEWNĘTRZNA4 – ograniczenie kosztów i poprawa wyniku operacyjnego
W 1 kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży reklam5 na nośnikach AMS były na zbliżonym poziomie do tych odnotowanych w 1 kw. 2016 r. i wyniosły 34,7 mln zł. Był to efekt zaprzestania działalności w wagonach metra w Warszawie, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z pozostałych nośników.
Jednocześnie warto podkreślić, że koszty operacyjne segmentu zmniejszyły się o 8,1% do kwoty 29,6 mln zł. To głównie rezultat niższych kosztów utrzymania systemu, niższych kosztów reprezentacji i reklamy oraz pozytywnego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.
Dzięki ograniczeniu kosztów operacyjnych do kwoty 29,6 mln zł, wynik operacyjny segmentu na poziomie EBIT wzrósł do kwoty 5,7 mln zł, a wynik na poziomie EBITDA do 10,0 mln zł.
Wraz z końcem 2016 r. zakończyła się umowa na obsługę systemu nośników w wagonach warszawskiego metra. W związku z tym system nośników został sprzedany, co miało pozytywny wpływ na wynik operacyjny segmentu.
W 1 kw. 2017 r. ze względu na porę roku nie prowadzono prac budowlanych związanych z wiatami przystankowymi. Intensywnie toczył się natomiast proces pozyskiwania tzw. zezwoleń administracyjnych.
W efekcie wygrania przetargu na obsługę wiat przystankowych w Gdańsku, kontrakt na obsługę 191 wiat przystankowych w tym mieście został odnowiony na kolejne 3 lata. Projekt ten nie wiąże się z nakładami inwestycyjnymi.
INTERNET6 – wzrost przychodów segmentu
W 1 kw. 2017 r. przychody całkowite7,8 segmentu Internet wzrosły o 5,5% i wyniosły 38,3 mln zł. Na poprawę przychodów segmentu wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży reklam i ogłoszeń internetowych. Wpływy ze sprzedaży reklam internetowych wzrosły o 6,7% do kwoty 30,1 mln zł. Istotny wpływ na ich zwiększenie miała wyższa sprzedaż reklam internetowych przez sieć Yieldbird i sieci afiliacyjne oraz przychody wygenerowane przez serwis z ogłoszeniami rekrutacyjnymi GoldenLine.pl.
Wzrosły również przychody ze sprzedaży ogłoszeń internetowych – o 8,6% do kwoty 3,8 mln zł. To głównie zasługa wyższych wpływów odnotowanych przez serwis z ogłoszeniami rekrutacyjnymi GoldenLine.pl oraz przez serwis z ogłoszeniami nieruchomościowymi Domiporta.pl.
W tym czasie koszty operacyjne segmentu Internet wzrosły do kwoty 38,0 mln zł. Istotny wpływ na zwiększenie kosztów operacyjnych miały wyższe wydatki na usługi obce (m.in. koszty dzierżawy powierzchni) oraz wyższe wydatki na reprezentację i reklamę.
Największy wpływ na wzrost kosztów usług obcych miały wyższe koszty dzierżawy powierzchni reklamowych m.in. w sieci reklamowej Yieldbird, w sieciach afiliacyjnych oraz w spółce Trader.com (Polska) Sp. z o.o. Wzrost kosztów kompensowany był wyższymi przychodami z tytułu pośrednictwa sprzedaży reklam i ogłoszeń. Poza wyższymi kosztami dzierżawy powierzchni reklamowych segment Internet zanotował również wzrost kosztów pozostałych usług obcych – głównie usług marketingowych portalu Gazeta.pl oraz sieci reklamowej Yieldbird.
Wzrosły również wydatki na reklamę i reprezentację. Było to głównie związane z dużą kampanią wizerunkową portalu Gazeta.pl oraz wzrostem wydatków promocyjnych serwisu ogłoszeniowego GoldenLine.pl.
1 marca 2017 r. rozpoczęła się najnowsza kampania wizerunkowa portalu Gazeta.pl pod hasłem Dzień dobry emocje, które podkreśla najmocniejszą stronę Gazeta.pl – angażujące treści w odpowiednim kontekście. To jedyna tak duża kampania reklamowa zrealizowana przez segment Internet w ciągu ostatnich 10 lat.
Redakcja Next.Gazeta.pl stworzyła Next+ – nowy magazynowy format poświęcony biznesowi i ludziom sukcesu. W każdy wtorek na stronie głównej Gazeta.pl publikowane są kolejne odsłony cyklu z ekskluzywnymi tekstami i materiałami wideo, których autorami są doświadczeni dziennikarze ekonomiczni.
RADIO – wzrost przychodów oraz pozytywny wynik operacyjny
Przychody segmentu Radio9,10 wzrosły o 1,6% i wyniosły 25,8 mln zł, co wynika m.in. z wyższych wpływów z pośrednictwa reklamowego dla kin sieci Helios oraz z wyższych wpływów ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach należących do Grupy Radiowej Agory. Koszty operacyjne segmentu zwiększyły się o 7,6%, głównie za sprawą wyższych kosztów reklamy i reprezentacji, wynikających z realizacji kolejnej odsłony kampanii reklamowej stacji Radia Złote Przeboje. Niższe były natomiast koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz koszty usług obcych.
Stacje należące do Grupy Radiowej Agory zyskują popularność i zwiększają zasięg techniczny, czego rezultatem jest systematyczny wzrost udziałów w słuchalności.
W omawianym okresie Grupa Radiowa Agory uruchomiła nowatorską aplikację Mikrofon TOK FM, w której słuchacze Radia TOK FM mogą nagrać i wysłać do radia swój komentarz w wersji audio. Aplikację, która powstała w ramach Google Digital News Initiative Innovation Fund, można pobrać ze sklepów Google Play oraz AppStore.
DRUK11 – pozytywny wynik operacyjny na poziomie EBITDA
Całkowite przychody segmentu Druk zmniejszyły się do kwoty 29,7 mln zł, głównie ze względu na niższy wolumen zamówień oraz zwiększony udział produkcji na papierze powierzonym dostarczonym przez klientów. Istotnie ograniczone zostały koszty operacyjne, które wyniosły 32,2 mln zł. Wynik operacyjny segmentu na poziomie EBITDA był pozytywny i wyniósł 2,9 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *