Media

Wyniki finansowe Grupy Agora w 2. kwartale 2017 r.

Istotna poprawa wyniku operacyjnego Grupy Agora w drugim kwartale 2017 r. to m.in. efekt wysokiej frekwencji w kinach oraz skutecznej restrukturyzacji działalności prasowej. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miała również zdecydowana poprawa rentowności segmentu Reklama Zewnętrzna wynikająca głównie z rosnącego znaczenia nośników citylight w portfelu AMS.
 

– Wyniki Grupy Agora zarówno w drugim kwartale, jak i w całym pierwszym półroczu 2017 r. pokazują systematyczną poprawę rentowności naszej działalności. To efekt konsekwentnej realizacji ambitnego planu rozwoju i jednoczesnych działań restrukturyzacyjnych. Dzięki nim segment Prasa poprawia wyniki, rośnie rentowność segmentu Reklama Zewnętrzna oraz przychody i wyniki segmentu Film i Książka – komentuje Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory. – Będziemy kontynuować inwestycje w rozwój kin i nowoczesne systemy nośników reklamy zewnętrznej, z kolei w tych obszarach naszej działalności, gdzie powstają treści, skupimy się przede wszystkim na szybszym zwiększaniu przychodów – dodaje Bartosz Hojka.

Wyniki finansowe i osiągnięcia biznesów Grupy Agora w 2 kw. 2017 r. (porównanie r/r):

Łączne przychody Grupy wyniosły 282,7 mln zł. Najdynamiczniej, bo aż o 39,7%  do 43,6 mln zł wzrosły przychody ze sprzedaży biletów do kin. W tym czasie w kinach sieci Helios zakupiono ponad 2,3 mln biletów, czyli o 35,0% więcej niż w drugim kwartale 2016 r. Jest to wynik lepszy niż rynkowy – w tym samym czasie liczba biletów sprzedanych w polskich kinach wzrosła o 33,4% i wyniosła blisko 11,2 mln [1]. Istotnie wyższe – o 36,7% – były również wpływy ze sprzedaży barowej, które wyniosły 17,5 mln zł. To wynik wyższej frekwencji w kinach oraz wyższych średnich cen w barach kinowych niż w analogicznym okresie 2016 r.

Wyższe były również przychody ze sprzedaży wydawnictw, które wyniosły 34,4 mln zł. Udało się tego dokonać dzięki wyższym niż rok wcześniej wpływom ze sprzedaży produktów Wydawnictwa Agora (m.in. książek Sztuka kochania oraz Tu byłem. Tony Halik), wydań specjalnych magazynów Gazety Wyborczej oraz subskrypcji treści w serwisie Wyborcza.pl.

Istotny wpływ na poziom przychodów Grupy miały niższe przychody z pozostałej sprzedaży, które wyniosły 14,7 mln zł. W analogicznym okresie 2016 r. pozytywnie na tę wartość wpłynęły przychody związane z grą Wiedźmin 3: Dziki Gon i dodatkami do niej, które wyniosły 6,9 mln zł. Drugim czynnikiem, który wpłynął na spadek przychodów Grupy, były niższe o 5,9% przychody ze sprzedaży usług reklamowych, które wyniosły 141,6 mln zł. Stanowiły one 50,1% wszystkich przychodów Grupy. Spadek tej kategorii przychodów miał miejsce w segmentach Prasa, Internet, Radio oraz Reklama Zewnętrzna. Warto zauważyć, że w przypadku segmentu Prasa na dynamikę przychodów ze sprzedaży usług reklamowych, oprócz trendów rynkowych, wpłynęła rezygnacja z wydawania wybranych tytułów prasowych, w tym głównie bezpłatnego dziennika Metrocafe.pl. Wzrost przychodów ze sprzedaży usług reklamowych nastąpił natomiast w segmencie Film i Książka.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na poziom przychodów Grupy były wpływy ze sprzedaży usług poligraficznych w wysokości 30,9 mln zł. Spadek tych przychodów o 22,0% to głównie efekt mniejszego wolumenu zamówień oraz większego udziału druku na papierze dostarczonym przez klientów drukarni.

Koszty operacyjne Grupy Agora zmniejszyły się o 7,2% i wyniosły 276,0 mln zł. Ich największe ograniczenie miało miejsce w segmentach Prasa oraz Druk, choć niższe były również w większości pozostałych segmentów Grupy. Ich wzrost nastąpił jedynie w segmencie Film i Książka i był spowodowany głównie rozwojem sieci (z 37 do 42 kin) oraz dynamicznie rosnącą liczbą widzów.

Największą pozycję kosztów stanowiły koszty usług obcych, które były niższe o 5,7% i wyniosły 99,5 mln zł. Istotny wpływ na ich porównywalność z drugim kwartałem 2016 r. miało rozliczenie w tamtym czasie z producentem gry Wiedźmin 3: Dziki Gon związane ze sprzedażą gry i dodatków do niej. Koszty usług obcych były również niższe w segmencie Radio, co było związane głównie z niższymi wpływami z pośrednictwa w sprzedaży reklam w stacjach innych nadawców oraz niższymi kosztami badań marketingowych. Ta pozycja kosztowa została także ograniczona w segmentach Druk, Prasa oraz Reklama Zewnętrzna. W tym czasie wzrost kosztów usług obcych był natomiast widoczny w segmentach Film i Książka oraz Internet, co było związane z wyższymi kosztami zakupu kopii filmowych, rozwojem sieci kin Helios oraz z wyższymi kosztami pośrednictwa w sprzedaży reklam.

Drugą największą kategorią kosztów były koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, które zmniejszyły się o 0,9% do kwoty 80,5 mln zł. To efekt ograniczenia tej pozycji kosztowej w większości segmentów operacyjnych Grupy. Wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników miał miejsce jedynie w segmencie Film i Książka, co było związane ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy wprowadzoną na początku 2017 r., a także ze wzrostem zatrudnienia w kinach sieci Helios w związku z otwarciami kolejnych obiektów.

Spadek kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów wynikał głównie z niższego wolumenu głównych wydawnictw prasowych publikowanych w Grupie Agora, a także z niższego wolumenu zamówień oraz większego udziału druku na papierze dostarczonym przez klientów w segmencie Druk.

Koszty reprezentacji i reklamy zmniejszyły się o 29,5% do kwoty 15,5 mln zł. Ich największy spadek miał miejsce w segmentach Prasa oraz Film i Książka, choć były one niższe również w segmentach Internet oraz Radio. Natomiast w segmencie Reklama Zewnętrzna odnotowano nieznaczny wzrost tej pozycji kosztowej.

W rezultacie wynik Grupy na poziomie EBITDA wzrósł o 37,1% do 31,4 mln zł, a zysk operacyjny EBIT wyniósł 6,7 mln zł. Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 0,7 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 0,4 mln zł.

INFORMACJE DODATKOWE – WYNIKI SEGMENTÓW AGORY W 2 KWARTALE 2017 R. (porównanie r/r)

FILM i KSIĄŻKA [2] – wzrost przychodów i poprawa wyniku operacyjnego

Przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 11,6% do kwoty 78,9 mln zł. To głównie efekt dynamicznie rosnącej frekwencji w kinach, która w połączeniu z wyższą średnią ceną biletów przełożyła się na zdecydowanie wyższe przychody ze sprzedaży biletów i z działalności barowej – wyniosły one odpowiednio: 43,5 mln zł oraz 17,5 mln zł. W drugim kwartale 2017 r. NEXT FILM nie wprowadził do kin nowych produkcji, dlatego przychody segmentu z tytułu koprodukcji i dystrybucji filmowej w wysokości 1,4 mln zł były niższe niż te uzyskane w analogicznym okresie 2016 r. i pochodziły z tytułu dystrybucji i koprodukcji filmów mających swoją premierę we wcześniejszych okresach. Przychody z działalności Wydawnictwa Agora wyniosły 8,3 mln zł i były niższe niż w 2 kw. 2016 r., kiedy wpływ na ich poziom miała sprzedaż gry Wiedźmin 3: Dziki Gon i dodatków do niej oraz m.in. wpływy z wystawy Titanic, the Exhibition.

Koszty operacyjne segmentu były o 5,2% wyższe i wyniosły 80,5 mln zł. Na ich wzrost wpłynęły głównie wyższe o 22,8% koszty usług obcych związane z wyższymi kosztami zakupu kopii filmowych, co jest konsekwencją wyższej frekwencji w kinach sieci Helios. Wyższe koszty czynszów kin sieci Helios są rezultatem jej rozwoju – w 2 kw. 2017 r. sieć liczyła aż pięć kin więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.

Do kwoty 4,4 mln zł spadły natomiast koszty reprezentacji i reklamy w związku z mniejszą aktywnością w obszarze dystrybucji filmowej. Istotnie wzrosły koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, które wyniosły 12,2 mln zł. To głównie wpływ wzrostu minimalnej stawki godzinowej oraz zwiększonego zatrudnienia w związku z większą liczbą kin sieci Helios.

W drugim kwartale 2017 r. segment Film i Książka odnotował poprawę wyniku operacyjnego na poziomie EBIT i EBITDA. EBITDA segmentu wzrosła do 6,2 mln zł, a strata operacyjna na poziomie EBIT zmniejszyła się do 1,6 mln zł.

Frekwencja w kinach sieci Helios w 2 kwartale 2017 r. osiągnęła poziom 2,3 mln widzów i była wyższa od ubiegłorocznej o 35,0%.

Sieć kin Helios liczy obecnie 42 kina i pozostaje największym operatorem multipleksów w Polsce pod względem liczby obiektów. W tym roku do dyspozycji widzów zostaną oddane jeszcze dwa nowe kina – w Krośnie i w Stalowej Woli.

W 2 kw. 2017 r. Wydawnictwo Agora zaproponowało czytelnikom 13 premierowych książek, 7 wydawnictw muzycznych i 4 wydawnictwa filmowe. W rezultacie, w omawianym okresie Agora sprzedała około 0,3 mln książek oraz książek z płytami CD i DVD. Wśród najlepiej sprzedających się wydawnictw książkowych znalazło się wznowienie Sztuki kochania Michaliny Wisłockiej.

PRASA – istotna poprawa wyniku operacyjnego na poziomie EBIT i EBITDA

Łączne przychody segmentu Prasa wyniosły 64,0 mln zł i były niższe niż rok wcześniej. Wpłynęły na to głównie niższe przychody ze sprzedaży reklam w Gazecie Wyborczej[3,4] oraz zaprzestanie wydawania bezpłatnego dziennika Metrocafe.pl i miesięcznika Pogoda na życie. Warto zauważyć, że jednocześnie do 7,1 mln zł zwiększyły się przychody za sprzedaży reklam w czasopismach Agory – to głównie rezultat rozwijanej działalności z zakresu content-to-commerce w tym obszarze.

Przychody ze sprzedaży wydawnictw segmentu zmniejszyły się i wyniosły 29,5 mln zł, co wynika głównie ze spadku sprzedaży egzemplarzowej prasy drukowanej. Segment odnotował wyższe wpływy z wydań specjalnych magazynów Gazety Wyborczej oraz z prenumeraty treści serwisu Wyborcza.pl.

Istotnie, bo aż o 17,6% do 58,5 mln zł, zmniejszyły się koszty operacyjne segmentu. Przyczyniły się do tego głównie niższe koszty materiałów, energii, towarów i usług poligraficznych spowodowane niższym wolumenem druku Gazety Wyborczej oraz zaprzestaniem wydawania wybranych tytułów prasowych w 2016 r. Ponadto, zarówno w Gazecie Wyborczej, jak i w czasopismach Agory niższe były koszty reprezentacji i reklamy. Zmniejszyły się również koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, głównie ze względu na zwolnienie grupowe zrealizowane w segmencie w 4 kw. 2016 r.

Dzięki istotnie niższym kosztom operacyjnym segment poprawił wynik operacyjny na poziomie EBIT i EBITDA. To pozytywny efekt działań restrukturyzacyjnych wprowadzonych w segmencie w 2016 r., które objęły m.in. zmiany w formule wydawniczej, proces zwolnienia grupowego, zmniejszenie nakładów tytułów prasowych oraz decyzję o zaprzestaniu wydawania niektórych z nich.

W omawawianym okresie zespół Gazety Wyborczej zdywersyfikował strukturę przychodową segmentu m.in. przygotowując cieszące się dużą popularnością wydania specjalne magazynów: Psychologia Extra, Tylko Zdrowie Extra, Duży Format, Wysokie Obcasy – IT Girls. W sprzedaży ukazało się też specjalne wydanie magazynu Ale Historia poświęcone Zbigniewowi Brzezińskiemu. Przychody ze sprzedaży tych tytułów miały pozytywny wpływ na wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw i reklam segmentu Prasa.

W maju 2017 r. zespół Wyborcza.pl przygotował dla swoich użytkowników nową wersję aplikacji, która umożliwia m.in. personalizację treści i zachowywanie wybranych artykułów na później.

Również w maju 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się druga edycja European VR Congress – największej w Polsce platformy wymiany wiedzy na temat technologii wirtualnej rzeczywistości, której organizatorem była Agora.

W czerwcu 2017 r. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie odbył się Co Jest Grane 24 Festival – miejski festiwal kulturalny zorganizowany przez redakcję Co Jest Grane 24. Była to druga biletowana edycja festiwalu.

Coraz wyraźniej swoją obecność w przestrzeni cyfrowej budują serwisy internetowe czasopism Agory. Według ostatniego badania Gemius/PBI (za czerwiec 2017 r.) Logo24 jest najpopularniejszym serwisem czasopism dla mężczyzn. W ogólnej klasyfikacji serwisów dla mężczyzn Logo24 zajmuje trzecie miejsce, a wśród użytkowników smartfonów plasuje się na drugim miejscu.

REKLAMA ZEWNĘTRZNA [5] – ograniczenie kosztów i poprawa wyniku operacyjnego

W 2 kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży reklam [6] na nośnikach AMS były na zbliżonym poziomie do tych odnotowanych w 2 kw. 2016 r. i wyniosły 44,5 mln zł. Wpływ na dynamikę przychodów reklamowych AMS miało zaprzestanie działalności reklamowej w wagonach metra w Warszawie raportowanej jako tzw. „reklama tranzytowa”, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tzw. „nośników tradycyjnych”.

Koszty operacyjne segmentu zmniejszyły się o 5,4% do kwoty 33,1 mln zł. To glównie rezultat zakończenia współpracy z operatorem wagonów w warszawskim metrze w zakresie reklamy na nośnikach w wagonach metra oraz zmian w strukturze portfela nośników.

Dzięki redukcji kosztów operacyjnych wynik operacyjny segmentu na poziomie EBIT wzrósł o 13,1% i wyniósł 12,1 mln zł. Segment poprawił także wynik na poziomie EBITDA, a marża EBITDA wzrosła do 36,1%.

W 2 kw. 2017 r. AMS kontynuował prace nad wiatami przystankowymi w ramach projektu „1580 wiat dla Warszawy”. Obecnie na stołecznych ulicach jest już 1469 wiat przystankowych, z czego 1392 są już dostępne w sprzedaży dla reklamodawców.

AMS przedłużył również umowę na obsługę 250 wiat przystankowych we Wrocławiu przez kolejne trzy lata. Projekt ten nie wiąże się z dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi.

AMS kontynuował także innowacyjne wykorzystanie nośników Premium Citylight, m.in. w kampaniach z użyciem odtwarzaczy MP3 dla wytwórni muzycznych oraz w kampaniach produktów luksusowych.

INTERNET [7] – ograniczenie kosztów operacyjnych

W 2. kw. 2017 r. przychody całkowite [8,9] segmentu Internet zmniejszyły się o 5,7% i wyniosły 41,0 mln zł. Na spadek całkowitych przychodów segmentu wpłynęły głównie niższe przychody ze sprzedaży reklam w serwisach Gazeta.pl. Warto zauważyć, że spadek przychodów segmentu Internet został istotnie ograniczony przez zwiększenie wpływów sieci Yieldbird oraz sieci afiliacyjnych z reklamy internetowej, a także przez wpływy spółki Goldenline z ogłoszeń internetowych.

W tym czasie koszty operacyjne segmentu Internet zmniejszyły się o 3,6% do kwoty 34,4 mln zł. Istotny wpływ na wysokość kosztów operacyjnych miały wyższe wydatki na usługi obce (m.in. koszty dzierżawy powierzchni reklamowych i usług marketingowych) oraz niższe o 40,0% wydatki na reprezentację i reklamę.

Największy wpływ na wzrost kosztów usług obcych miały wyższe koszty dzierżawy powierzchni reklamowych m.in. w sieci reklamowej Yieldbird, w sieciach afiliacyjnych oraz w spółce Trader.com (Polska) Sp. z o.o. Należy jednak pamiętać, że wzrost kosztów kompensowany był wyższymi przychodami z tytułu sprzedaży reklam na serwisach innych wydawców i ogłoszeń. Poza wyższymi kosztami dzierżawy powierzchni reklamowych segment Internet zanotował również wzrost kosztów pozostałych usług obcych – głównie usług marketingowych portalu Gazeta.pl.

Po sukcesie formatów social video o gotowaniu (Haps) i z pomysłowym DIY (Myk!) wW drugim kwartale 2017 r. Gazeta.pl uruchomiła Ach! – format prezentujący tutoriale związane z urodą, współtworzony z youtuberami zajmującymi się tą tematyką. Ponadto, w omawianym okresie Gazeta.pl wprowadziła do swojej oferty Social Home Page – pierwszą w polskim Internecie dedykowaną dniówkę reklamową docierającą do użytkowników Facebooka. Format umożliwia reklamodawcom dodatkowe dotarcie do użytkowników platformy społecznościowej dzięki specjalnej wersji strony artykułowej, wyświetlanej internautom wchodzącym na Gazeta.pl z Facebooka.

Efektem konsekwentnego budowania pozycji serwisów internetowych Agory na Facebooku jest ich dołączenie do sieci Facebook Audience Network. Jej reklamy są emitowane na mobilnych stronach Gazeta.pl i Wyborcza.pl z zachowaniem tych samych zasad targetowania, pomiaru i emisji, które obowiązują na Facebooku.

RADIO – ograniczenie kosztów operacyjnych

Przychody segmentu Radio [10,11] w drugim kwartale 2017 r. były niższe o 5,7% i wyniosły 27,9 mln zł. Na spadek przychodów wpływ miały przede wszystkim niższe wpływy z pośrednictwa w sprzedaży czasu antenowego w stacjach innych nadawców oraz wpływy z transakcji barterowych. W omawianym okresie niższe były również przychody z produkcji wideo oraz przychody ze świadczonej usługi pośrednictwa w sprzedaży dla sieci kin Helios. Wyższe były natomiast przychody ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach należących do Grupy Radiowej Agory.

Koszty operacyjne segmentu zmniejszyły się o 4,9%. To  efekt ograniczenia wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, zmniejszenia kosztów usług obcych, które były niższe za sprawą spadku kosztów zakupu czasu antenowego w stacjach należących do innych nadawców, oraz zmniejszenia kosztów badań marketingowych. Wyższe były natomiast koszty związane ze świadczeniem usług pośrednictwa w sprzedaży dla sieci kin Helios, ujmowane w pozycji „Usługi obce”.

Stacje należące do Grupy Radiowej Agory zyskują popularność i zwiększają zasięg techniczny, czego rezultatem jest systematyczny wzrost udziałów w słuchalności.

Na początku lipca 2017 r. nadawanie rozpoczęła stacja Radia TOK FM w Tarnowskich Górach. Sieć nadaje teraz łącznie na terenie 23 obszarów miejskich.

DRUK [12] –  poprawa wyniku operacyjnego na poziomie EBITDA

Całkowite przychody segmentu Druk zmniejszyły się do kwoty 32,9 mln zł, głównie ze względu na niższy wolumen zamówień na usługi druku oraz druk na papierze dostarczonym przez klientów. To przełożyło się także na niższe o 21,8% koszty operacyjne segmentu, które wyniosły 34,1 mln zł. W rezultacie wynik operacyjny segmentu na poziomie EBITDA wzrósł o 10,5% i wyniósł 4,2 mln zł. Segment zmniejszył również istotnie wysokość straty na poziomie EBIT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *