Media

Wyniki finansowe w 4. kwartale 2017 r. Grupy Agora

W 4. kwartale 2017 r. Grupa Agora znacząco zwiększyła przychody z działalności kinowej oraz wpływy reklamowe segmentu Internet. Liczba prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej osiągnęła rekordowy poziom 133 tys. na koniec grudnia 2017 r. Dodatkowo, dzięki ograniczeniu kosztów operacyjnych istotnie poprawiła się rentowność segmentów Reklama Zewnętrzna oraz Radio.
 

fot. Wlodzimierz Wasyluk/East News Warszawa, 22.08.2015 n/z siedziba spolki medialnej Agora S.A.

 
– Jesteśmy zadowoleni z wyników wypracowanych przez większość naszych biznesów w 2017 r. W segmencie Film i Książka zamknęliśmy miniony rok dwucyfrowym wzrostem przychodów i zysków. Zrealizowaliśmy wiele świetnych projektów filmowych, książkowych i muzycznych oraz utrzymaliśmy wysokie tempo rozbudowy sieci kin Helios. W dwucyfrowym tempie urosły również zyski segmentów Radio i Reklama Zewnętrzna – i były to wyniki najlepsze w historii – komentuje Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.  Szczególną uwagę chciałbym jednak zwrócić na postępy w zmianie modelu biznesowego segmentu Prasa, który imponująco poprawił wyniki finansowe i osiągnął rekordową liczbę blisko 133 tys. aktywnych płatnych prenumerat Gazety Wyborczej na koniec grudnia 2017 r. Z takim rezultatem Gazeta Wyborcza wyrasta na jednego z liderów cyfrowej transformacji prasy w Europie – dodaje Hojka.
Wyniki finansowe i osiągnięcia biznesów Grupy Agora w 4. kw. 2017 r. (porównanie r/r):
Łączne przychody Grupy Agora wyniosły 330,4 mln zł. Najbardziej wzrosły wpływy ze sprzedaży biletów do kin – o 10,3% do kwoty 66,6 mln zł oraz przychody ze sprzedaży barowej – o 10,8% do 24,7 mln zł. W 4. kw. 2017 r. w kinach sieci Helios zakupiono blisko 3,6 mln biletów, czyli o 8,0% więcej niż w 4. kw. 2016 r. W tym samym czasie liczba biletów sprzedanych w polskich kinach wyniosła ponad 16,3 mln i zwiększyła się o 5,0%1. Na wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży barowej wpłynęły: wyższa frekwencja w kinach oraz wyższe niż przed rokiem średnie ceny w barach kinowych.
Zwiększyły się również wpływy Grupy ze sprzedaży usług reklamowych, które stanowiły 167,6 mln zł. Były one wyższe w segmentach Internet oraz Film i Książka. W segmencie Reklama Zewnętrzna wpływy reklamowe utrzymały się na tym samym poziomie co w analogicznym okresie 2016 r., natomiast w segmentach Prasa oraz Radio były niższe.
Przychody ze sprzedaży wydawnictw były niższe o 3,4% i wyniosły 34,5 mln zł. To głównie efekt niższych wpływów ze sprzedaży wydawnictw papierowych w segmencie Prasa, przy wyższych przychodach z prenumeraty treści w serwisie Wyborcza.pl oraz wydań specjalnych magazynów Gazety Wyborczej. Wyższe wpływy ze sprzedaży publikacji odnotowało również Wydawnictwo Agora.
Istotnie niższe były przychody ze sprzedaży usług poligraficznych Grupy Agora, które wyniosły 16,7 mln zł. Spadek ten nastąpił głównie wskutek zakończenia współpracy z niektórymi klientami, mniejszego wolumenu zamówień oraz większego udziału druku na papierze dostarczonym przez klientów drukarni.
Na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego były wpływy z pozostałej sprzedaży w kwocie 20,3 mln zł.
Koszty operacyjne Grupy Agora wzrosły o 28,2% i stanowiły 404,6 mln zł. Istotny wpływ na ich poziom miały odpisy aktualizujące wartość aktywów, które obciążyły wyniki Grupy kwotą 88,9 mln zł. Bez odpisów koszty operacyjne Grupy w 4. kw. 2017 r. były na zbliżonym poziomie do tych odnotowanych w analogicznym okresie 2016 r.
Największą pozycję kosztową stanowiły usługi obce – ich koszty zwiększyły się o 2,7% i wyniosły 122,4 mln zł. To m.in. efekt wyższych kosztów zakupu kopii filmowych do kin sieci Helios, co przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży biletów, wyższych kosztów usług konsultingowych i audytorskich oraz wyższych kosztów wynagrodzeń dla producentów filmowych. Niższe były natomiast koszty usług produkcyjnych oraz czynszów pod powierzchnie dla nośników reklamowych.
Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zwiększyły się w 4. kw. 2017 r. o 0,9% do kwoty 87,2 mln zł. Ich największy wzrost miał miejsce w segmencie Film i Książka, co było związane ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy wprowadzoną na początku 2017 r. oraz ze wzrostem zatrudnienia w kinach sieci Helios w związku z otwarciami kolejnych obiektów. Koszty te zostały ograniczone w segmentach Prasa, Internet, Druk oraz Radio. W segmencie Reklama Zewnętrzna pozostały one na tym samym poziomie co w 4. kw. 2016 r.
Odnotowany w 4. kw. 2017 r. spadek kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów wynika głównie z niższego wolumenu zamówień usług poligraficznych w segmencie Druk, z niższego wolumenu druku głównych wydawnictw prasowych publikowanych przez Grupę Agora oraz decyzji o zaprzestaniu wydawania wybranych tytułów.
Koszty reprezentacji i reklamy Grupy zmniejszyły się w 4. kw. 2017 r. o 11,4% do kwoty 22,5 mln zł. Wpłynął na to ich spadek w segmentach Prasa, Film i Książka oraz Radio. W segmencie Reklama Zewnętrzna były one na tym samym poziomie co w 4. kw. 2016 r. Ich wzrost nastąpił jedynie w segmencie Internet.
W 4. kw. 2017 r. EBITDA Grupy wyniosła 43,1 mln zł, natomiast w całym 2017 r. wzrosła o 2,5% do kwoty 118,9 mln zł. Od 4. kw. 2017 r. wskaźnik EBITDA, który definiowany był przez Spółkę do tej pory jako EBIT powiększony o amortyzację, nie zawiera kosztów odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.
Ze względu na odpisy aktualizujące wartość aktywów, które obciążyły wyniki Grupy Agora w ostatnim kwartale 2017 r. kwotą 88,9 mln zł, Grupa odnotowała stratę na poziomie EBIT, wynoszącą 74,2 mln zł w 4. kw. 2017 r. oraz 73,0 mln zł w 2017 r. Strata netto Grupy w 4. kw. 2017 r. stanowiła 72,3 mln zł, a w całym 2017 r. 79,3 mln zł. W ujęciu bez odpisów EBIT Grupy był pozytywny – wyniósł 14,7 mln zł w 4. kw. 2017 r. oraz 15,9 mln zł w 2017 r., podobnie jak wynik netto, który stanowił 16,6 mln zł w 4. kw. 2017 r. oraz 9,6 mln zł w 2017 r.
– Za nami rok dynamicznego wzrostu wielu przedsięwzięć, a jednocześnie restrukturyzacji niektórych biznesów. Zmiany, które konsekwentnie wdrażamy od czterech lat, przynoszą widoczne efekty i są dobrym punktem wyjścia do jeszcze szybszego wzrostu wartości Agory w kolejnych latach – podsumowuje Bartosz Hojka.
INFORMACJE DODATKOWE – WYNIKI SEGMENTÓW AGORY W 4. KW. 2017 R. (porównanie r/r)
FILM i KSIĄŻKA2 – kolejny wzrost przychodów i wysoka frekwencja w kinach
Przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 10,0% do kwoty 122,7 mln zł. To zasługa przede wszystkim dynamicznie rosnącej frekwencji w kinach sieci Helios. Liczba biletów sprzedanych w kinach Helios wyniosła blisko 3,6 mln i wzrosła o 8,0% w stosunku do 4. kw. 2016 r. W połączeniu z nieznacznie wyższą średnią ceną biletów przełożyło się to na zdecydowanie wyższe przychody ze sprzedaży biletów i z działalności barowej, które wyniosły odpowiednio: 66,6 mln zł oraz 24,7 mln zł.
Łączne przychody segmentu Film i Książka z działalności filmowej w 4. kw. 2017 r. wyniosły 4,6 mln zł i były istotnie wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2016 r. W 4. kw. 2017 r. NEXT FILM wprowadził do kin nominową do Oscara polsko-brytyjską animację Twój Vincent. Segment Film i Książka odnotował również przychody z tytułu koprodukcji filmu Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, który miał premierę na początku 2017 r., w związku z jego dystrybucją w różnych kanałach oraz z tytułu sprzedaży biletów na film Tarapaty w związku z jego dalszą emisją w kinach.
W 4. kw. 2017 r. przychody Wydawnictwa Agora wyniosły 12,2 mln zł i były o 11,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. To głównie zasługa wyższych wpływów ze sprzedaży wydawnictw książkowych, muzycznych i DVD.
W 4. kw. 2017 r. koszty operacyjne segmentu Film i Książka zwiększyły się o 14,3% i wyniosły 114,5 mln zł. Na wzrost ten wpłynęły głównie wyższe o 11,9% koszty usług obcych oraz wyższe o 15,6% koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. Wzrost kosztów usług obcych związany jest z wyższymi kosztami zakupu kopii filmowych, co jest konsekwencją wyższej frekwencji w kinach sieci Helios i przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży biletów. Dodatkowo na wzrost kosztów usług obcych wpłynęły wyższe odpłatności dla producentów filmowych związane z wyższymi przychodami z działalności filmowej. Wyższe koszty czynszów w kinach sieci Helios są rezultatem jej rozwoju – w 4. kw. 2017 r. sieć liczyła 3 kina więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników to głównie efekt zwiększenia minimalnej stawki za godzinę pracy oraz wzrostu zatrudnienia w związku z większą liczbą kin sieci Helios. Zauważalnie wyższa niż w poprzednich okresach była amortyzacja w segmencie – to m.in. efekt jednorazowego dostosowania stawki amortyzacji do skróconego okresu wykorzystania wybranych projektorów kinowych. Wyższe o 6,5% były też koszty operacyjne działalności Wydawnictwa Agora, co wiązało się z kosztami dodruku popularnych wydawnictw książkowych. Zmniejszyły się natomiast koszty reprezentacji i reklamy w związku z mniejszą intensywnością działań promocyjnych spółki NEXT FILM.
W efekcie w 4. kw. 2017 r. wynik operacyjny segmentu Film i Książka na poziomie EBIT wyniósł 8,2 mln zł, a na poziomie EBITDA 18,6 mln zł.
Po otwarciu w 4. kw. 2017 r. kolejnego obiektu kinowego w Stalowej Woli sieć Helios liczy obecnie 44 kina z 241 ekranami i ponad 49 tys. miejsc, pozostając największym operatorem kin w Polsce pod względem liczby obiektów. W 2017 r. spółka Helios podpisała też umowy na uruchomienie kolejnych kin w 4 miastach: Legionowie, Pabianicach, Pile i Zabrzu. Ich otwarcie jest planowane na lata 2018-2020 r.
W 4. kw. 2017 r., po sukcesie frekwencyjnym specjalnych pokazów ostatniego odcinka 7. sezonu serialu Gra o tron zorganizowanych w 42 kinach w całej Polsce, sieć Helios kontynuowała współpracę ze stacjami telewizyjnymi. W październiku 2017 r. zaprosiła widzów na pokazy premierowych odcinków 2. sezonów seriali Belfer oraz Wataha, a w listopadzie – na premierę 5. sezonu serialu Wikingowie.
W grudniu 2017 r. sieć kin Helios po raz 4. włączyła się w ogólnopolskie Święto Kina, którego celem jest popularyzacja kinematografii, kultury chodzenia do kina oraz oglądania filmów na dużym ekranie.
W listopadzie 2017 r. film Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, dystrybuowany przez NEXT FILM i koprodukowany przez Agorę, wygrał Konkurs Filmów Polskich na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Camerimage. To jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń branży filmowej poświęconych sztuce operatorskiej. Nagrodę odebrał autor zdjęć do filmu – Michał Sobociński.
W 4. kw. 2017 r. Wydawnictwo Agora wydało premierowo 12 książek i 8 wydawnictw muzycznych. W rezultacie w omawianym okresie Wydawnictwo sprzedało około 0,5 mln książek i książek z płytami CD i DVD. Wśród najlepiej sprzedających się wydawnictw książkowych znalazła się biografia Anny Przybylskiej – Ania.
PRASA – istotna poprawa wyniku operacyjnego i kolejny sukces w obszarze prenumerat cyfrowych
Przychody segmentu Prasa w 4. kw. 2017 r. wyniosły 61,9 mln zł i były niższe niż rok wcześniej.
Na spadek ten wpłynęły przede wszystkim niższe przychody ze sprzedaży reklam w Gazecie Wyborczej3,4, zaprzestanie wydawania wybranych tytułów prasowych oraz niższe wpływy reklamowe w pionie Czasopisma. Wyższe były natomiast wpływy ze sprzedaży reklamowej oferty internetowej Gazety Wyborczej, wpływy z serwisów internetowych czasopism oraz z projektów realizowanych w ramach custom publishing.
W 4. kw. 2017 r. wpływy ze sprzedaży wydawnictw segmentu zmniejszyły się do 27,1 mln zł. Był to głównie efekt spadku sprzedaży egzemplarzowej prasy drukowanej. Jednocześnie segment odnotował wyższe wpływy z subskrypcji treści w serwisie Wyborcza.pl oraz z wydań specjalnych magazynów Gazety Wyborczej (m.in. Psychologia Extra, Tylko Zdrowie Extra) i produktów dwucenowych.
Koszty operacyjne segmentu były niższe niż w 4. kw. 2016 r., nawet bez eliminacji kosztów odpisu aktualizującego głównie wartość tytułu prasowego Cztery Kąty. Bez odpisu aktualizującego koszty operacyjne segmentu były niższe o 19,1% i wyniosły 56,9 mln zł.
Do spadku kosztów operacyjnych segmentu przyczyniły się głównie niższe koszty reprezentacji i reklamy. Jednocześnie niższe były koszty materiałów, energii, towarów i usług poligraficznych spowodowane niższym wolumenem druku Gazety Wyborczej i czasopism Agory oraz zaprzestaniem wydawania wybranych tytułów prasowych w 2016 r. Zmniejszyły się również koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników – głównie ze względu na zwolnienie grupowe przeprowadzone w 4. kw. 2016 r.
Ze względu na odpis aktualizujący, który obciążył wynik segmentu kwotą 13,2 mln zł, Prasa odnotowała stratę operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 8,2 mln zł. Wynik EBIT skorygowany o wartość odpisu aktualizującego był pozytywny i wyniósł 5,0 mln zł*. Wyższy niż rok wcześniej był wynik na poziomie EBITDA. To pozytywny efekt działań restrukturyzacyjnych wprowadzonych w segmencie w 2016 r., które objęły m.in. zmiany w formule wydawniczej, proces zwolnienia grupowego, zmniejszenie nakładów tytułów prasowych oraz decyzję o zaprzestaniu wydawania niektórych z nich.
Gazeta Wyborcza z sukcesem rozwija swoją ofertę prenumeraty cyfrowej – na koniec grudnia 2017 r. osiągnęła poziom blisko 133 tys. płatnych prenumerat cyfrowych, co oznacza wzrost aż o 23 tys. prenumerat w porównaniu z końcem września 2017 r. Czynnikiem, który zaważył na sukcesie projektu, jest rozwój kompetencji internetowych całego zespołu Gazety Wyborczej i coraz lepsza monetyzacja treści wytwarzanych przez redakcje lokalne. Zespół dziennika intensywnie pracuje nie tylko nad podniesieniem poziomu przychodów z prenumeraty cyfrowej, ale także nad zwiększeniem zaangażowania płacących czytelników i ich satysfakcji z zakupionej prenumeraty. W październiku 2017 r. ruszyły dwa projekty zrealizowane przez redakcję Gazety Wyborczej dzięki wsparciu Digital News Initiative firmy Google. Pierwszym z nich jest Sonar.Wyborcza.pl – nowoczesny serwis, który pokazuje świat i działania polityków w newsach, liczbach i na wykresach. Przygotowały go wspólnie Gazeta Wyborcza i Wyborcza.pl z Laboratorium EE. Drugim projektem dofinansowanym w ramach programu Digital News Initiative jest zainicjowany przez Wysokie Obcasy i Gazetę Wyborczą NewsMavens.com. To anglojęzyczny serwis z treściami informacyjnymi selekcjonowanymi wyłącznie przez kobiety z europejskich newsroomów – kilkanaście dziennikarek tworzy przegląd najistotniejszych z ich perspektywy artykułów z opiniotwórczych tytułów. Również w październiku 2017 r. uruchomiono usługę dopisywania płatności za prenumeratę cyfrową Gazety Wyborczej do rachunku telefonicznego i specjalną ofertę dla klientów sieci T-Mobile. Z kolei na początku grudnia br. w serwisie Wyborcza.pl ukazało się pierwsze wydanie Wyborcza Classic, czyli internetowego magazynu tworzonego z archiwalnych tekstów Gazety Wyborczej. Dodatkowo uruchomione zostało nowe, wygodne w obsłudze internetowe archiwum Gazety Wyborczej.
W 4. kw. 2017 r. zespół Gazety Wyborczej przygotował także cieszące się dużą popularnością wydania specjalne swoich magazynów – m.in.: Psychologia Extra, Tylko Zdrowie Extra i Duży Format. Swoją premierę miały też nowe tytuły stworzone przez zespół Gazety Wyborczej – w listopadzie ukazały się Wysokie Obcasy Praca, magazyn o pracy, pasji, życiu, psychologii, nauce i technologiach, będący kontynuacją wydanego w maju 2017 r. magazynu IT Girls, a w grudniu – dwutygodnik Mój Spot, czyli przegląd informacji, trendów i faktów przygotowanych w atrakcyjnej formie wizualnej z myślą o nastolatkach, początkowo ukazujący się z wydaniem Gazety Wyborczej, a później dostępny w samodzielnej sprzedaży. Dodatkowo, w 2017 r. Gazeta Wyborcza intensywnie rozwijała kolejne projekty z zagranicznymi mediami, poszerzając swoje źródła informacji i kompetencje technologiczne. Od września 2017 r. do grona jej partnerów – francusko-niemieckiej telewizji Arte, europejskiego portalu newsowego EURACTIV i firmy Google – dołączyła niemiecka telewizja Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), a od października – amerykański prestiżowy dziennik The Wall Street Journal.
Również zespół pionu Czasopisma przygotował nowe propozycje dla czytelników. W październiku 2017 r. ukazał się pierwszy numer pisma Opiekun, skierowanego do osób, które na stałe opiekują się bliskimi. W wydaniu mogą oni znaleźć niezbędne informacje i praktyczne porady. Na rynku pojawiły się też numery specjalne magazynu Kuchnia – Kuchnia na cały rok i kolejne wydania z Kolekcji dla smakosza. Natomiast razem z październikowym wydaniem miesięcznika Cztery Kąty czytelnicy otrzymali przygotowany przez Agora Custom Publishing dodatek Od.Nowa. Był to przewodnik po 11. edycji Łódź Design Festival, prezentujący najważniejsze wystawy, zdjęcia prac i ich twórców. Wraz z grudniowym wydaniem Avanti w listopadzie 2017 r. zadebiutowała innowacyjna aplikacja miesięcznika, która umożliwia skanowanie stron pisma i odnalezienie wybranych rzeczy w sklepach internetowych producentów, a następnie szybkie i wygodne zakupy online. Aplikacja Avanti, dostępna w sklepach Google Play i App Store, to wyjątkowe rozwiązanie łączące świat pisma i internetowych zakupów.
W dniach 10-12 listopada 2017 r. w Warszawie odbyły się już siódme Europejskie Targi Muzyczne Co Jest Grane 24. Na wydarzenie, na które zostali zaproszenie przedstawiciele branży muzycznej oraz fani muzyki, składały się: 3 dni koncertów, strefa wystawiennicza, atrakcje dla dzieci, konferencja muzyczna, kino festiwalowe i spotkania z artystami.
REKLAMA ZEWNĘTRZNA5 – istotna poprawa rentowności
W 4. kw. 2017 r. poziom przychodów ze sprzedaży reklam6 na nośnikach AMS był taki sam jak w 4. kw. 2016 r., podczas gdy na rynku wartość wydatków na reklamę zewnętrzną wzrosła o 5,5%. Negatywny wpływ na dynamikę przychodów reklamowych AMS miało zaprzestanie działalności reklamowej w wagonach metra w Warszawie. Natomiast pozytywnie na wartość przychodów segmentu wpłynęły wydatki reklamodawców na kampanie realizowane na nośnikach Premium Citylight oraz na środkach komunikacji miejskiej.
Koszty operacyjne segmentu zmniejszyły się aż o 6,5% do kwoty 39,1 mln zł, głównie za sprawą ograniczenia kosztów utrzymania systemu, m.in. zakończenia współpracy z operatorem warszawskiego metra w zakresie reklamy na nośnikach w wagonach oraz zmian w strukturze portfela nośników. Wzrosły natomiast koszty realizacji kampanii, będące pochodną wyższych przychodów z tytułu realizacji kampanii reklamowych na środkach komunikacji miejskiej. Zwiększyły się również koszty amortyzacji, co jest konsekwencją inwestycji w nowe nośniki. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz reprezentacji i reklamy pozostały na tym samym poziomie co w 4. kw. 2016 r.
Dzięki istotnemu ograniczeniu kosztów operacyjnych wynik segmentu na poziomie EBITDA wzrósł o 33,9% do kwoty 15,4 mln zł, a na poziomie EBIT o 39,4% do 9,2 mln zł.
W 2017 r. AMS kontynuował prace związane z rozwojem nośników Premium Citylight zintegrowanych z wiatami przystankowymi. W 4. kw. 2017 r. oddano do eksploatacji ponad 180 wiat przystankowych w Warszawie i Krakowie, w tym nowo opracowane stylowe wiaty w ścisłym centrum Krakowa. W listopadzie 2017 r. miała miejsce oficjalna prezentacja nowego modelu wiat przystankowych dla Poznania przygotowanych przez AMS we współpracy władzami miejskimi.
AMS realizował też kolejne niezwykłe kampanie reklamowe z innowacyjnym wykorzystaniem wiat przystankowych. W ramach kampanii Przystanek: Wyspiański w grudniu 2017 r. w specjalnie przygotowanych wiatach można było m.in. skorzystać z wifi do pobrania materiałów informacyjnych, dzięki wbudowanym w wiaty urządzeniom mp3 usłyszeć ciekawe treści, a nawet poczuć kwiatowy zapach nawiązujący do motywów pojawiających się często w dziełach Wyspiańskiego. Jakość oferowanych usług oraz innowacyjność proponowanych rozwiązań reklamowych ósmy raz z rzędu zapewniły AMS pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu biur sprzedaży przygotowanym przez branżowy magazyn Media i Marketing Polska, opublikowanym w listopadzie 2017 r.
INTERNET7 – wzrost przychodów ze sprzedaży reklamy internetowej
Przychody całkowite8,9 segmentu Internet wzrosły w 4. kw. 2017 r. o 6,3% i wyniosły 52,6 mln zł. Na poziom przychodów segmentu wpłynęły przede wszystkim wyższe wpływy z reklam internetowych osiągnięte głównie przez spółkę Yieldbird specjalizującą się w reklamie programatycznej oraz sieć marketingu afiliacyjnego.
W 4. kw. 2017 r. koszty operacyjne segmentu Internet zostały obciążone kwotą odpisów aktualizujących (m. in. wartość Trader.com (Polska) Sp. z o.o.) w wysokości 21,8 mln zł. Bez odpisu koszty te były wyższe o 4,1% i stanowiły 42,9 mln zł*. Istotny wpływ na wzrost kosztów segmentu miały wyższe wydatki na reprezentację i reklamę, głównie związane z wydatkami ponoszonymi na marketing serwisów portalu Gazeta.pl oraz serwisu ogłoszeniowego Domiporta.pl. Wyższe były również koszty usług obcych, co wiązało się z wyższym kosztem dzierżawy powierzchni reklamowych przez spółkę Yieldbird oraz sieć marketingu afiliacyjnego. Nieznacznie zmniejszyły się natomiast koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.
Ze względu na wartość odpisu aktualizującego segment odnotował stratę operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 12,1 mln zł.
Skorygowany o wartość odpisu wynik EBIT wyniósł 9,7 mln zł i był wyższy niż ten odnotowany w 4. kw. 2016 r. Wynik segmentu na poziomie EBITDA wzrósł o 14,9% i wyniósł 10,8 mln zł.
W grudniu 2017 r. łączny zasięg serwisów grupy Gazeta.pl wśród polskich internautów wyniósł 57,8%, a liczba użytkowników osiągnęła poziom 15,9 mln. Wykonali oni 633 mln odsłon i spędzili na stronach grupy Gazeta.pl średnio 53 minuty. Liczba odsłon wykonanych z urządzeń mobilnych wyniosła 360,4 mln, a odsetek odsłon mobilnych w serwisach grupy Gazeta.pl 56,9% i był najwyższy wśród polskich portali horyzontalnych.
Serwisy tworzone w ramach grupy Gazeta.pl zajmują wysokie pozycje w rankingach tematycznych. Według danych Gemius PBI za grudzień 2017 r., serwisy grupy Gazeta.pl są wiceliderami w kategorii Informacje lokalne i regionalne oraz zajmują trzecie miejsca w kategoriach Sport (m.in. Sport.pl), Dzieci, rodzina (eDziecko.pl), Diety, odchudzanie, fitness (Myfitness.pl).
W listopadzie 2017 r. w serwisach tematycznych grupy Gazeta.pl wprowadzony został nowy sposób wyświetlania fotostory – krótkich artykułów z dużą liczbą zdjęć, dotychczas publikowanych w formie tzw. slajdów. Dzięki tej zmianie zwiększył się komfort użytkowników, a także wzrosła widoczność reklam.
W 2017 r. intensywnie rozwijała się spółka Yieldbird z Grupy Agora specjalizująca się w optymalizacji przychodów ze sprzedaży reklam w modelu programatycznym, która działa w ponad 30 krajach świata. W październiku 2017 r. zespół Yieldbird wdrożył w serwisach internetowych Agory standard ads.txt, zapewniając większą transparentność wykorzystania powierzchni reklamowych wydawcy. To odpowiedź na problemy występujące w ekosystemie programmatic, związane z nieuczciwymi praktykami reklamowymi, oraz realizacja zaleceń IAB w tym zakresie. W listopadzie 2017 r. Yieldbird rozpoczął współpracę z Brainly – jednym z największych na świecie startupów edukacyjnych, który oferuje wyjątkową platformę do wymiany wiedzy uczniom z 35 krajów. Również od listopada 2017 r. Yieldbird udostępnia wydawcom coraz więcej możliwości monetyzacji powierzchni reklamowych przy wykorzystaniu formatów wideo.
Rosnąca skala działalności międzynarodowej i idący za nią znaczący wzrost przychodów firmy Yieldbird, spółki z Grupy Agora, spotkały się z uznaniem w oczach ekspertów 18. edycji rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe opublikowanego w październiku 2017 r. Spółka zadebiutowała w zestawieniu na 21. miejscu.
RADIO10 – znacząca poprawa wyników operacyjnych
Przychody segmentu Radio11 w 4. kw. 2017 r. zmniejszyły się o 3,0% i wyniosły 36,1 mln zł. Na ich poziom wpływ miały przede wszystkim niższe przychody ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach należących do Grupy Radiowej Agory oraz niższe wpływy z produkcji wideo. Wyższe były natomiast przychody ze świadczonej usługi pośrednictwa w sprzedaży reklam dla kin sieci Helios.
Koszty operacyjne segmentu zmniejszyły się w 4. kw. 2017 r. o 7,8%. To głównie efekt spadku wydatków na reklamę i reprezentację oraz usługi obce – zwłaszcza ze względu na mniejsze nakłady na badania marketingowe, przy wyższych kosztach związanych ze świadczoną usługą pośrednictwa w sprzedaży reklam dla kin sieci Helios. Niższe były również koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.
W efekcie istotnego ograniczenia kosztów operacyjnych w 4. kw. 2017 r. segment Radio odnotował znaczącą poprawę wyników na poziomie EBIT i EBITDA, które wyniosły odpowiednio 9,0 mln zł oraz 9,8 mln zł.
Stacje należące do Grupy Radiowej Agory cieszą się popularnością wśród słuchaczy, dzięki czemu w 2017 r. rosły ich udziały w słuchalności. Dodatkowo radiostacje Agory zwiększają zasięg techniczny – w ub. r. Grupa Radiowa Agory wygrała przetarg Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na częstotliwość radiową w Gdańsku. Po otrzymaniu koncesji w grudniu 2017 r. GRA planuje uruchomienie w tym mieście Radia Pogoda w 1. kw. 2018 r.
Innowacyjny projekt cyfrowy Radia TOK FM Search the Radio wygrał w grudniu 2017 r. dofinansowanie firmy Google w ramach 4. rundy programu Digital News Initiative. Prototypowe rozwiązanie ma umożliwić digitalizację treści radiowych za pomocą samodoskonalącego się systemu transkrypcji.
DRUK12 – ograniczenie kosztów segmentu
Całkowite przychody segmentu Druk zmniejszyły się do kwoty 18,7 mln zł – głównie ze względu na niższy wolumen produkcji wynikający m.in. z zaprzestania współpracy z niektórymi klientami oraz wyższy udział produkcji na papierze dostarczonym przez klientów drukarni. To przełożyło się także na ograniczenie większości pozycji kosztowych segmentu.
W 4. kw. 2017 r. koszty operacyjne segmentu Druk zostały obciążone kwotą 51,6 mln zł odpisów aktualizujących wartość aktywów w tym segmencie. W rezultacie koszty operacyjne segmentu wzrosły do kwoty 74,5 mln zł. Bez odpisu koszty segmentu Druk były istotnie niższe niż w 4. kw. 2016 r. i wyniosły 22,9 mln zł, co oznacza ich spadek aż o 42,3%.
W rezultacie wynik operacyjny segmentu na poziomie EBITDA wyniósł 0,5 mln zł i był niższy niż w 4. kw. 2016 r. Strata segmentu na poziomie EBIT wyniosła 55,8 mln zł, a skorygowana o wartość odpisu strata operacyjna na poziomie EBIT stanowiła 4,2 mln zł.
7 lutego 2018 r. Grupa Agora zawarła porozumienie ze związkiem zawodowym oraz z radą pracowników w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w semencie Druk o maksymalnie 53 etaty, czyli 16,3% zatrudnionych w tym segmencie, do 16 marca 2018 r. Grupa zamierza też zoptymalizować procesy operacyjne i poszerzyć portfolio oferowanych usług. Szacowany koszt rezerwy związanej z procesem zwolnienia grupowego wyniesie około 1,6 mln zł i obciąży wynik Grupy Agora w 1. kw. 2018 r. Szacowane oszczędności z tytułu procesu restrukturyzacji wyniosą w skali roku około 2,0 – 2,5 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *