Telekomunikacja - Telefony - Promocje

Informacja o zmianie (obniżce) stawek za połączenia w roamingu na obszarze EOG

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. (Dz.U. UE L 172/12), z dniem 15 czerwca 2017 r. nastąpi zmiana cen usług świadczonych Państwu przez Multimedia Polska S.A. i Multimedia Polska-Południe S.A. w roamingu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) obejmującego kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię i Lichtenstein.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem, opłata za świadczone przez Operatora usługi w roamingu na obszarze EOG takie jak: wykonanie połączenia, odebranie połączenia, wysłanie SMS, wysłanie lub odebranie MMS, transmisja danych, obliczana będzie w oparciu o wynikającą z Cennika krajową, jednostkową opłatę za poszczególne usługi.
Poniżej nowe stawki, które będą obowiązywać Abonentów od 15 czerwca 2017 r.:

Typ usługi Cena  w roamingu na obszarze EOG do 14 czerwca 2017 Cena w roamingu na obszarze EOG od 15 czerwca 2017
Plan taryfowy multiMobile Start i multiMOBILE BIS Plan taryfowy multiOptymlany i multiOptymalny BIS
Wykonane połączenia w roamingu (opłata za min.) 0,39 zł 0,29 zł 0,19 zł
Wysłany SMS (opłata za szt.) 0,19 zł 0,19 zł 0,09 zł
Wysłany MMS (opłata za szt.) 0,44 zł 0,19 zł 0,19 zł
Wysyłanie i odbieranie pakietowej transmisji danych 1,00 zł za 1MB 0,01 za 50kB 0,19 zł za 1MB
Odebrane połączenie w roamingu (opłata za min.) 0,05 zł bezpłatne bezpłatne
Odebrany MMS (opłata za szt.) 0,25 zł bezpłatne bezpłatne

Jednocześnie Operator informuje, że zastrzega możliwość wprowadzenia, na zasadach przewidzianych właściwymi przepisami prawa, do stosowania Polityki Uczciwego Korzystania (Fair Usage Policy – FUP), w celu zapobiegania niewłaściwemu lub niestandardowemu korzystaniu przez Abonentów z detalicznych cen usług roamingu świadczonych wg stawek krajowych, np. korzystaniu z takich usług w innych celach niż okresowe podróże. Jej skutkiem będzie możliwość obciążenia Abonenta dodatkową opłatą (tzw. opłata surcharge). Stosowanie opłaty dodatkowej, za zgodą krajowego organu regulacyjnego  tj. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, może mieć również miejsce w przypadku, gdy świadczenie przez Operatora usług dla całej puli Abonentów okaże się nieopłacalne.
W związku z wprowadzanymi zmianami w opłatach za usługi realizowane w roamingu, z dniem 15 czerwca 2017 r. rozbudowana zostanie również oferta usług dodatkowych dostępnych w Planie Taryfowym multiMOBILE BIS poprzez wprowadzenie Odnawialnych Pakietów Minut w Roamingu.
Odnawialne Pakiety Minut w Roamingu to usługa umożliwiająca wykonywanie bezpłatnych połączeń w roamingu z krajów Unii Europejskiej (z wyłączeniem Polski), Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino i Watykanu do krajów Unii Europejskiej (w tym Polski), Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino i Watykanu w ramach zamówionego, realizowanego cyklicznie co miesiąc w sposób automatyczny, odnowienia Pakietu Minut w Roamingu, do limitu minut udostępnianego Abonentowi zgodnie z wybranym przez niego zakresem usługi.
Wykorzystanie minut objętych Pakietem może nastąpić w Okresie Rozliczeniowym, na który przyznany został ten Pakiet. Limit minut przyznany w ramach Odnawialnego Pakietu Minut w Roamingu, niewykorzystany w Okresie Rozliczeniowym na który został przyznany, wygasa z chwilą kolejnego odnowienia i nie powiększa limitu minut przyznanego w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.
Minimalny okres, na jaki można zamówić usługę to 1 pełny Okres Rozliczeniowy.
Poniżej stawki opłat za usługę Odnawialne Pakiety Minut w Roamingu.

ODNAWIALNE PAKIETY MINUT W ROAMINGU 1) Wysokość opłaty
Pakiet 60 minut 17,00 zł
Pakiet 120 minut 32,00 zł
Pakiet 160 minut 42,00 zł
Pakiet 200 minut 49,00 zł
Aktywacja/dezaktywacja usługi  2) bezpłatnie

1)   Opłata za Odnawialny Pakiet Minut w Roamingu naliczana jest cyklicznie, co miesiąc i jest płatna z góry.
2) Aktywacja usługi następuje z początkiem następnego Okresu Rozliczeniowego. Wybrany przez Abonenta Pakiet Minut będzie udostępniany (odnawiany) co miesiąc, do momentu zlecenia przez Abonenta jego dezaktywacji. Dezaktywacja Pakietu następuje z upływem ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, na wniosek Abonenta złożony w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed końcem tego Okresu Rozliczeniowego.
W przypadku braku akceptacji powyższych zmian w Cenniku Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Polska-Południe S.A. przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone na  piśmie, do dnia wejścia w życie opisanych powyżej zmian. W przypadku skorzystania z tego prawa, z uwagi na to, że przedmiotowa zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, a przy tym polega na wprowadzeniu nowych usług, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.
Cenniki
Cennik Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE Multimedia Polska
Cennik Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE Multimedia Polska POŁUDNIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *