Komunikat Rady Nadzorczej TVP S.A.

Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie 00-999, ul. J.P. Woronicza 17, uprzejmie informuje, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę badania sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za lata obrotowe 2019 – 2021.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za lata obrotowe 2019 – 2021 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych, a także przygotowanie listów do Zarządu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

– uczestnictwo biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) w zwyczajnych lub nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach zatwierdzających sprawozdania finansowe Telewizji Polskiej S.A. w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy finansowe Telewizji Polskiej S.A.,

– uczestnictwo biegłego rewidenta (o ile będzie to konieczne) w co najmniej trzech posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiane będą sprawozdania finansowe Telewizji Polskiej S.A. w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

– udzielanie konsultacji przez biegłych rewidentów skierowanych do badania sprawozdań finansowych, w zakresie zagadnień objętych przedmiotem zamówienia, w okresie obowiązywania umowy,

– udział w charakterze obserwatora, w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych, w tym: w 2019 r., w szczególności, w inwentaryzacji środków trwałych oraz zapasów materiałów,

– przeprowadzenie audytów realizacji zapisów umowy pożyczki nr 380/DSKP/17 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Telewizją Polską S.A., w zakresie prawidłowości wydatkowania środków otrzymanych z tytułu pożyczki oraz terminowości spłaty rat kapitałowych, odsetek, ewentualnych odsetek za opóźnienie oraz innych opłat wynikających z treści umowy pożyczki, potwierdzonych odrębnymi sprawozdaniami.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 lipca 2019 r. pod numerem 578697-N-2019 oraz zamieszczone na stronie internetowej TVP S.A. i na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania dostępne są pod adresem: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *