Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o audiowizualnych usługach medialnych

28 listopada 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 303/69) została ogłoszona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (zwana dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych).

 

Nowelizacja przepisów dyrektywy nastąpiła  w celu dostosowania regulacji europejskich do dynamicznie rozwijającego i zmieniającego się  rynku mediów.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W terminie do dnia 19 września 2020 r. państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania przepisów niniejszej dyrektywy.

Główne zmiany wprowadzone w nowelizacji dyrektywy:

  • platformy udostępniania wideo (np.: YouTube oraz media społecznościowe, jeśli ich zasadnicza funkcja polega na dostarczaniu audycji, filmów wideo tworzonych przez użytkowników za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej) będą musiały wprowadzić mechanizmy zapewniające wystarczającą ochronę małoletnich przed treściami, które mogą zaszkodzić ich rozwojowi fizycznemu, umysłowemu lub moralnemu oraz ochronę ogółu odbiorców przed treściami zawierającymi nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec osób, publiczne nawoływanie do popełniania przestępstw terrorystycznych, pornografię dziecięcą, rasizm i ksenofobię;
  • promocja utworów europejskich w VoD poprzez wprowadzenie zobowiązania dostawców usług na żądanie do zapewnienia w ich katalogach 30% udziału utworów europejskich oraz odpowiedniego wyeksponowania tych utworów, możliwość wprowadzenia obowiązku wkładu finansowego (w tym inwestycji bezpośrednich lub wkładów na fundusze krajowe) od dostawców VoD spoza danego państwa;
  • jurysdykcja terytorialna, uproszczenie przepisów dotyczących jurysdykcji i procedury współpracy państw członkowskich. Zobowiązanie państw do sporządzenia i aktualizowania wykazu dostawców usług audiowizualnych podlegających ich jurysdykcji;
  • audiowizualne przekazy handlowe, dotychczasowy limit czasu reklamowego (do 20% czasu w danej godzinie zegarowej) został zastąpiony 20%  limitem w godzinach 6.00- 18.00  i od 18.00 do 24.00. W przypadku reklamy niektórych rodzajów żywności i napojów (tzw. niezdrowej żywności) wprowadzono zachętę do stosowania współregulacji i do wspierania samoregulacji za pomocą kodeksów postępowania dotyczących nieodpowiednich reklam w programach dla dzieci. Dodano zakaz nadawania telesprzedaży podczas audycji dla dzieci.
  • ochrona małoletnich w usługach na żądanie, zwiększenie poziomu ochrony małoletnich (takie same zasady jak w przypadku rozpowszechniania telewizyjnego). Zakaz przetwarzania danych osobowych małoletnich w celach handlowych;
  • zwiększenie roli organów regulacyjnych sektora audiowizualnego poprzez zapewnienie ich niezależności od rządu i podmiotów rynkowych (dodanie uprawnienia w stosunku do platform udostępniania wideo) oraz wprowadzenie do dyrektywy Europejskiej Grupy Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych (ERGA), która będzie doradzać Komisji Europejskiej.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *