Grupa Kino Polska TV z rekordowymi przychodami w pierwszej połowie 2018 r.

Grupa Kino Polska TV („Grupa”) zaprezentowała wyniki za pierwsze półrocze 2018 r. Grupa wypracowała ponad 64 mln zł przychodów ze sprzedaży (9% wzrost r/r) i zaraportowała prawie 36 mln zł zysku netto (470% wzrost r/r). Rekordowe wpływy Grupa zawdzięcza segmentowi kanałów Filmbox oraz Zoom TV. Według informacji Zarządu, największy wpływ na wynik netto miała wycena posiadanego dotychczas udziału w spółce zależnej (Stopklatka S.A.) oraz wzrost wyniku operacyjnego Zoom TV.
 

 

W pierwszym półroczu b.r. Grupa Kino Polska TV osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 64,40 mln zł wobec 59,03 mln zł w zeszłym roku. Na poziom sprzedaży pozytywnie wpłynął wzrost sprzedaży z tyt. emisji w segmencie „Kanały filmowe Filmbox oraz kanały tematyczne” (wzrost o 8% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r.). Wyższe przychody w tym segmencie Grupa tłumaczy wzrostem wpływów z tytułu emisji na takich rynkach jak Polska, Węgry, Słowacja, Czechy oraz kraje byłej Jugosławii i Rumunia. Dodatkowym czynnikiem istotnie wpływającym na rekordowo wysokie przychody był wzrost przychodów reklamowych z kanału „Zoom TV”. W badanym okresie segment ten wygenerował 5,45 mln zł przychodów z reklam, co oznacza aż 118% wzrost w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 r.

Grupa zaraportowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 38,16 mln zł oraz 35,53 mln zł zysku netto. W badanym okresie zysk operacyjny był o 363%  wyższy niż w analogicznym okresie zeszłego roku, natomiast zysk netto był wyższy o 470%. Grupa podaje w raporcie, iż największy wpływ na tak znaczący wzrost wyników miało rozpoznanie zysku na wycenie posiadanego dotychczas udziału w Stopklatka S.A. w kwocie 26 911 tys. zł (na moment nabycia udziału kontrolnego w Stopklatka S.A.). Jednakże Grupa zastrzegła w raporcie z wynikami wstępnymi, iż wspomniana powyżej kwota jest wyceną tymczasową i może ulec zmianie po zakończeniu procesu alokacji ceny nabycia.

Jak zaznaczono w przekazanym raporcie, po eliminacji wyniku wyceny udziału w Stopklatka S.A., zysk na działalności operacyjnej Grupy w pierwszej połowie 2018 r. byłby wyższy o prawie 36% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Zaraportowana EBITDA za pierwszych 6 miesięcy 2018 r. wyniosła 24,66 mln zł i była o 16% wyższa niż w tym samym okresie zeszłego roku, co jest efektem wyższego wyniku w segmencie Zoom TV, w segmencie Kanały Filmbox i kanały tematyczne oraz pozytywnego wpływu różnic kursowych. Marża na poziomie EBITDA wyniosła 41% (wobec 36% marży EBITDA w I półroczu 2017r.).

Pierwsze sześć miesięcy tego roku zakończyliśmy z bardzo dobrym wynikiem. Systematycznie rosną nam przychody ze sprzedaży oraz rentowność w poszczególnych segmentach. Na szczególną uwagę zasługuje nasz segment Filmboxowy oraz Zoom TV. W porównaniu do półrocza 2017 r. segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne odnotował wzrost zarówno w przychodach jak i na wyniku segmentu. Natomiast nasz najdynamiczniej rozwijający się segment Zoom TV odnotował wręcz skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Segment nadal jest w fazie rozwoju dlatego jeszcze nie osiągnął zakładanej rentowności. Naszym celem jest utrzymanie w Zoom TV trendu wzrostowego w udziale w widowni komercyjnej.” – powiedział Bogusław Kisielewski, Prezes Zarządu Kino Polska TV S.A.

Do najistotniejszych wydarzeń w pierwszej połowie b.r. Spółka Kino Polska TV S.A. zaliczyła nabycie 30% udziału w Cable nadawcy kanału Zoom TV, nabycie 41,14% akcji w kapitale zakładowym spółki Stopklatka S.A., połączenie Kino Polska TV S.A. ze spółkami zależnymi (Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., KPTV Media Sp. z o.o. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.) oraz wypłata ponad 10 mln zł dywidendy.

Pomimo dokonania kosztownych akwizycji na rynku byliśmy zdolni do wypłaty dla naszych akcjonariuszy znacznej dywidendy. Kino Polska TV jest spółką dywidendową i na przestrzeni ostatnich 7 lat wypłaciliśmy akcjonariuszom ponad 100 mln zł w dywidendzie. Jeśli chodzi o połączenie to uproszczona struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Kino Polska TV umożliwi nam znaczące obniżenie kosztów funkcjonowania oraz wzmocni synergię w Grupie. Liczymy na to, iż w najbliższych okresach przyniesie nam to zauważalne korzyści finansowe i organizacyjne.” – dodał Bogusław Kisielewski, Prezes Zarządu Kino Polska TV S.A.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *