Sieci kablowe

Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2017 r.

Zwracamy uwagę, że działalność energetyczna została sprzedana poza Grupę MMP w lipcu 2017 r., stąd statystyki operacyjne nie obejmują już tej działalności a wynik finansowy ukazuje działalność energetyczną jako działalność zaniechaną do dnia sprzedaży spółki Multimedia Polska Energia sp. z o.o. Wobec tego zarówno wyniki finansowe, jak i dane operacyjne są nieporównywalne do publikowanych wcześniej tj. do trzeciego kwartału 2016 roku.

 

  • Przychody Grupy Multimedia Polska za trzy kwartały 2017 r. wyniosły 510,2 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek o 2,4% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.
  • Skorygowana EBITDA za 9 miesięcy wyniosła 252,9 mln zł, a marża EBITDA 49,6%.
  • Zysk netto z działalności kontynuowanej za 9 miesięcy 2017 r. wyniósł 8,9 mln zł.
  • Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec września 2017 r. wzrosła o 3,8% r/r do 1,73 mln.
  • Na koniec września 2017 r. z usług Grupy Multimedia Polska korzystało ponad 757,6 tys. klientów usług telekomunikacyjnych.

Prezentowane wyniki w pełni odzwierciedlają sytuację rynkową w jakiej działamy, charakteryzującą się olbrzymią dynamiką rozwoju usług mobilnych i związaną z tym ciągle rosnącą presją konkurencyjną, zwłaszcza w obszarze usług internetowych. Usługi mobilne zarówno cenowo jak i zakresem oferty stały się niezwykle atrakcyjne nawet dla bardzo wymagających klientów. A realnym substytutem Internetu stacjonarnego stał się ‘domowy’ modem LTE. – mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska. Fakt, że wciąż czekamy na decyzję UOKiK w sprawie przejęcia naszej Grupy przez UPC Polska, nie ułatwia prowadzenia biznesu. Taka sytuacja hamuje rozwój firmy i w zasadzie uniemożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji związanych z rozwojem technologicznym w celu zwiększania zakresu i jakości usług. Ponadto, jak mówiłem wcześniej, aby przygotować firmę do potencjalnej konsolidacji musieliśmy odsprzedać biznes energetyczny i jesteśmy w trakcie sprzedaży biznesu ubezpieczeniowego. Mamy jednak nadzieję, że finalizacja procesu akwizycji naszej spółki będzie miała miejsce w niedługim czasie. Pozwoli to na naszych obecnych rynkach zdynamizować działania pro rozwojowe przez większego gracza, posiadającego niezbędne zasoby intelektualne i finansowe dla dalszych inwestycji w rozwój stacjonarnych usług telekomunikacyjnych w Polsce, co do których skala potrzeb jest nadal olbrzymia.

Stabilne przychody

Grupa Multimedia Polska wypracowała w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. 510,2 mln zł przychodów, co oznacza nieznaczny spadek o 2,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Grupa odnotowała wzrost przychodów w segmencie telewizji o 3,5% w odniesieniu do roku poprzedniego (z 273,0 mln zł do 282,7 mln zł) oraz pozostałych przychodów o 37,4% (z 11,8 mln zł do 16,2 mln zł). Sprzedaż w segmencie Internetu była niższa o 10,0% (z 168,4 mln zł do 151,5 mln zł) a telefonii o 14,2% r/r (z 69,7 mln zł do 59,8 mln zł).

Po pierwszych 9 miesiącach 2017 r. struktura przychodów z poszczególnych segmentów była następująca: przychody z segmentu telewizji stanowiły 55,4%, z Internetu 29,7%, z telefonii 11,7%, a pozostałe przychody stanowiły 3,2%.

Rosnąca liczba dostarczanych usług

Na koniec września 2017 r. Grupa Multimedia Polska dostarczała swoim klientom 1,73 mln usług (RGU), czyli o 3,8% więcej niż na koniec września roku ubiegłego. Wzrost RGU związany był ze wzrostem w zakresie segmentu telewizyjnego oraz segmentu internetu.

Wskaźnik liczby usług na jednego klienta wzrósł i wyniósł 2,29 na koniec września 2017 r. wobec 2,11 na koniec września 2016 r. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) wyniósł 69,0 zł w porównaniu do 68,3 zł rok wcześniej.

Na koniec września 2017 r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz ponad 757,5 tys. klientów telekomunikacyjnych, z których: 324 tys. korzystało z jednej usługi, 315 tys. z dwóch, a 118,5 tys. z co najmniej trzech usług.

EBITDA i zysk netto

Skorygowana EBITDA za trzy pierwsze kwartały 2017 r. wyniosła 252,9 mln zł wobec 258,0 mln zł rok wcześniej. Zwracamy uwagę, że w związku z wydzieleniem działalności energetycznej wynik za trzy pierwsze kwartały 2016 r. uległ przekształceniu w celu zachowania porównywalności danych.

Koszty operacyjne (z wyłączeniem amortyzacji) wzrosły nieznacznie o 1,0% r/r do 275,5 mln zł, co jest związane z wyższymi kosztami zmiennymi związanymi głównie z programmingiem i prawami autorskimi, wyższymi kosztami abonenckimi oraz ogólnego zarządu (głównie doradztwa przy procesie sprzedaży działalności energetycznej) przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów osobowych oraz kosztów sprzedaży i marketingu. Zysk netto z działalności kontynuowanej (tj. po wyłączeniu działalności energetycznej) za trzy pierwsze kwartały 2017 r. wyniósł 8,9 mln zł.

Inwestycje Multimedia Polska

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 163,9 mln zł. W ramach 147,3 mln zł przeznaczonych na rozbudowę, modernizację i utrzymanie własnych sieci – 94,3 mln zł stanowiły inwestycje rozwojowe, związane bezpośrednio ze zwiększeniem zasięgu usług i aktywacją nowych abonentów, a 53,0 mln zł tzw. inwestycje utrzymaniowe związane z zapewnieniem ciągłości świadczenia usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *