Huuuge Inc. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej

Huuuge, Inc. („Huuuge” lub „Spółka”), globalny producent i wydawca gier typu free-to-play, koncentrujący swoją działalność na szybko rozwijającym się rynku gier mobilnych, ogłosił dzisiaj zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Huuuge planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych Spółki („Akcje”) do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie („Oferta”).

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE HUUUGE

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Wizja Spółki zakłada umożliwienie interakcji użytkownikom gier mobilnych, a jej misją jest zaoferowanie miliardom ludzi wspólnej rozrywki.

Kontynuując budowanie pozycji jednego z globalnych liderów rynku gier mobilnych free-to-play rozgrywanych w czasie rzeczywistym, Huuuge dąży do wprowadzenia nowej jakości grania, poprzez tworzenie najlepszych w swojej klasie rozwiązań Live Ops oraz innowacyjne funkcje społecznościowe.

W 2019 r. szybko rozwijający się, wielomiliardowy rynek gier odpowiadał za około 152 mld USD1 wydatków konsumenckich. Szacuje się, że do 2022 roku rynek ten będzie rósł w tempie 9,1% rocznie. Gry mobilne, w tym gry na smartfony i tablety, stanowią największą (45%) i najszybciej rozwijającą się część światowego rynku gier, odpowiadającą za około 69 mld USD wydatków konsumenckich w 2019 r., z oczekiwaną roczną stopą wzrostu szacowaną na poziomie 12,6% do 2022 r.2.

Huuuge jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się producentów i wydawców gier mobilnych, które znajdują swoich użytkowników niemal w każdym kraju świata.1 W okresie 2017-2019 skonsolidowane przychody Huuuge rosły średnio o 30,6% w skali roku (CAGR).

Główne obszary działalności Spółki to produkcja i wydawanie gier mobilnych, które docierają do szerokiej grupy graczy i klientów Huuuge. Produkcja gier obejmuje pełen zakres działań, od wygenerowania pomysłu, poprzez beta testing, aż po wprowadzenie na globalny rynek oraz działania Live Ops. Huuuge posiada potwierdzone osiągnięcia w tworzeniu odnoszących światowe sukcesy gier z segmentu social casino, wśród których najważniejsze tytuły to Huuuge Casino i Billionaire Casino. Wydawanie gier to działania rozpoczynające się w momencie wprowadzenia gry na rynek, budowanie relacji z dystrybutorami, marketing oraz stała optymalizacja gry po jej debiucie.

Huuuge prowadzi działalność w oparciu o trzy dywizje: Mighty, Brave i HuuugeX. Piony te zarządzają wewnętrznymi i zewnętrznymi studiami oraz poszerzaniem portfolio Huuuge. Odpowiadają za flagowe gry Spółki z segmentu social casino (Mighty), gry z segmentu casual pochodzące z działalności wydawniczej (Brave) oraz innowacyjne gry nowej generacji z segmentu casual (HuuugeX).

W portfolio Huuuge znajduje się obecnie wiele gier z różnych segmentów: social casino: Huuuge Casino, Billionaire Casino, Stars Slots i Huuuge Bingo Saga; casual: Coffee Break Games, Traffic Puzzle, Transport!, Trolls Pop i Luna’s Quest Bubble Shooter, oraz gry we wczesnej fazie rozwoju, nad którymi trwają prace, jak Arena, Rogue Land, Arrows & Empires i Solitaire TriPeaks: Adventure Journey.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Huuuge posiadał 4,74 mln aktywnych użytkowników na miesiąc („MAU”) w porównaniu z 3,98 mln na koniec roku kalendarzowego 2019, 3,72 mln na koniec roku 2018 i 3,32 mln na koniec roku 2017.

Komentując dzisiejsze ogłoszenie, Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge, powiedział: „Gry mobilne to najszybciej rozwijający się segment rynku gier, liczący obecnie w skali całego świata aż 2,5 mld graczy, z dalszym potencjałem wzrostu napędzanym rosnącą powszechnością smartfonów. Huuuge utorował drogę rozgrywkom typu massive multiplayer w kategorii social casino, w której Spółka zaliczana jest do grupy światowych liderów. Oferowane przez Huuuge innowacyjne doświadczenie wspólnej zabawy, stawianie na pierwszym miejscu aspektów społecznościowych oraz angażująca rywalizacja w czasie rzeczywistym i interakcje z innymi graczami na całym świecie, stanowią centralny element naszego podejścia.

Nasza technologia umożliwia nam działanie jako inteligentna sieć oferująca prawdziwie unikalne treści na najwyższym poziomie. W miarę rozbudowy sieci Huuuge i dalszego wzbogacania naszego zróżnicowanego portfolio, dostrzegamy ogromną szansę na wykorzystanie elementów leżących u podstaw sukcesu naszych flagowych produktów, osiągnięcie efektu skali w naszych grach i odniesienie korzyści z zalet struktury sieciowej modelu biznesowego Huuuge. W ramach prowadzonej działalności wykorzystujemy analizę danych i spersonalizowany marketing, co umożliwia nam pozyskiwanie, utrzymywanie i pogłębianie relacji z graczami, generując w ten sposób najwyższy przychód w przeliczeniu na DAU w segmencie gier social casino.

W celu realizacji naszej misji zakładającej umożliwienie miliardom ludzi wspólnej gry, realizujemy strategię „buduj i kupuj” (ang. Build and Buy). Oznacza to, że kontynuujemy organiczną budowę i rozwój naszej oferty darmowych gier mobilnych, dążąc jednocześnie do dalszego rozwoju i zwiększania skali działalności poprzez działalność wydawniczą oraz przejęcia komplementarnych produktów i firm.

Ogłoszony dziś przez nas zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji jest kamieniem milowym w historii Spółki, który przekształca Huuuge oraz wesprze realizację naszej strategii dostarczając niezbędne zasoby. Ponadto, obserwując postępującą konsolidację w naszym sektorze, widzimy możliwość znacznego przyspieszenia naszego rozwoju poprzez zaproszenie do współpracy z Huuuge najlepszych twórców i producentów gier na świecie”.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY

Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji Spółki oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji należących do głównych inwestorów w Spółce, w tym Big Bets OÜ (a pośrednio do Antona Gauffina, założyciela i dyrektora generalnego Spółki), RPII HGE LLC (podmiotu zależnego od The Raine Group LLC), Naver KIP Cheer up! Gamers Fund, Korea Investment Global Contents Fund (funduszy zarządzanych przez Korea Investment Partners), Seoul Investment Patent Venture Fund, Seoul IP Growth Industry Venture Fund (funduszy zarządzanych przez Seoul Investment Partners) oraz Woori Technology Investment Co., Ltd. („Akcjonariusze Sprzedający”)

Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge, zamierza zatrzymać nadal znaczny pakiet akcji Spółki.

Spółka szacuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do ok. 150 mln USD
Wpływy netto z Oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie inicjatyw związanych ze wzrostem nieorganicznym, czyli potencjalnych akwizycji i inwestycji, oraz w drugiej kolejności dalszego długoterminowego rozwoju Huuuge poprzez rozwój nowych gier i marketing
Intencją Spółki i jej akcjonariuszy jest zapewnienie znacznej liczby akcji znajdujących się w wolnym obrocie, stanowiących ponad 25% wszystkich akcji, aby zagwarantować odpowiednią płynność obrotu na rynku wtórnym oraz spełnić wymogi dotyczące notowania akcji

Zakłada się, że po przeprowadzeniu Oferty Spółkę, jej dyrektorów, Akcjonariuszy Sprzedających oraz niektórych innych akcjonariuszy obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji po dniu pierwszego notowania

Aktualnie znaczącymi akcjonariuszami Spółki są Anton Gauffin, jej założyciel i dyrektor generalny, posiadający pośrednio za pośrednictwem Big Bets OÜ akcje stanowiące 42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; The Raine Group LLC., posiadająca akcje stanowiące 25% ogólnej liczby głosów; Korea Investment Partners, posiadająca akcje stanowiące 11% ogólnej liczby głosów, oraz Woori Technology Investment Co., Ltd., posiadająca 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Oferta obejmie ofertę publiczną skierowaną do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, spełniającą wymogi Regulacji S, ofertę międzynarodową obejmującą ofertę skierowaną do kwalifikowanych instytucjonalnych nabywców papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, realizowaną w trybie amerykańskiego Przepisu 144A, oraz ofertę skierowaną do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Polski, spełniającą wymogi Regulacji S

Huuuge zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie („GPW”)

Przeprowadzenie Oferty uzależnione jest od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz uzyskania stosownych zgód na dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW

Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu będą pełnić Credit Suisse Securities Sociedad de Valores, SA i J.P. Morgan AG, a rolę Współprowadzącego Księgę Popytu i Firmy Inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A.

INFORMACJE FINANSOWE

Huuuge odnotował znaczny wzrost skali działalności w krótkim czasie. W latach 2017-2019 skonsolidowane przychody Spółki wzrosły ze 152,1 mln USD do 259,4 mln USD, co oznacza, że średnia roczna stopa wzrostu przychodów (CAGR) wyniosła 30,6%. W tym samym okresie skonsolidowany skorygowana EBITDA wzrosła z -4,3 mln USD do 24,8 mln USD, a marża EBITDA: z -2,9% do 9,6%.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. Huuuge wygenerował skonsolidowane przychody w wysokości 243,5 mln USD, w porównaniu do 187,3 mln USD w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2019 r., co oznacza wzrost o 30,0% rok do roku. W tym samym okresie skonsolidowana skorygowana EBITDA Huuuge wzrosła z 9,3 mln USD do 54,2 mln USD, a skonsolidowana skorygowana marża EBITDA: z 4,9% do 22,3%.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I WSKAŹNIKI OPERACYJNE KPI

Wybrane dane finansowe i wskaźniki KPI

2017

2018

2019

CAGR

2017-19

9M19

9M20

r/r

Przychody [mln USD]

152

236

259

31%

187

244

30%

Skorygowana EBITDA [mln USD]

-4,3

10,1

24,8

nd

9,3

54,2

486%

Skorygowana marża EBITDA

-2,9%

4,3%

9,6%

4,9%

22,3%

DAU [w tys. użytkowników]

632

851

911

20%

nd

965

ARPDAU na poziomie Grupy [USD]

0,66

0,76

0,78

9%

nd

0,92

MAU [w mln użytkowników]

3,3

3,7

4,0

10%

nd

4,7

Wskaźnik konwersji na graczy płacących w miesiącu – ogółem

4,2%

5,5%

5,5%

nd

4,4%

Wskaźnik konwersji na graczy płacących w miesiącu – główne franczyzy

4,9%

6,2%

6,5%

nd

7,2%

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *