Rusza kanał Jazz, wkrótce w sieci Vectra

KRRiT udzieliła Agnieszce Teresie Bani zamieszkałej w Świętochłowicach, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Berenikafilm AGNIESZKA BANIA – zwanej dalej Koncesjonariuszem, koncesji na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą „JAZZ”.

Program będzie:

a) oznaczany na ekranie przez jego nazwę zapisaną w koncesji;

b) rozpowszechniany codziennie, nie mniej niż 12 godzin na dobę;

c) miał charakter wyspecjalizowany – muzyczno-kulturalny, informacyjno-publicystyczny;

d) tworzony zgodnie z warunkami zadeklarowanymi we wniosku o udzielenie koncesji, w części „Informacje Programowe” oraz w załącznikach, do których przestrzegania po uzyskaniu koncesji Wnioskodawca się zobowiązał (formularz „Informacje Programowe” stanowi załącznik Nr 1 do koncesji);

e) rozpowszechniany w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego przy zachowaniu następujących warunków technicznych:

2. Koncesja obowiązuje od dnia 20 października 2017 r. i wygasa z dniem 19 października 2027 r.

3. Koncesjonariusz, rozpocznie rozpowszechnianie programu nie później niż 4 miesiące od daty udzielenia koncesji. Do czasu rozpoczęcia rozpowszechniania programu Koncesjonariusz może prowadzić próbne emisje programu. Program emitowany próbnie powinien spełniać wymogi ustalone przepisami obowiązującego prawa oraz wymogi techniczne ustalone w niniejszej koncesji.

4. Opłata za udzielenie koncesji wynosi 2.093 (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy) złote. Rozkłada się ją na 2 raty, płatne w następujący sposób:

I rata – 1.046,50 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy) – płatna w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji;

II rata – 1.046,50 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy) – płatna do dnia 31 października 2018 r. wraz z naliczeniem kwoty opłaty prolongacyjnej w wysokości 35,00 (słownie: trzydzieści pięć) złotych.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpił o koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym – muzyczno-kulturalnym, informacyjno-publicystycznym, którego założeniem jest propagowanie muzyki jazz, muzyki współczesnej, muzyki improwizowanej i form artystycznych, które są im pokrewne. Ponadto, w programie rozpowszechniane będą materiały edukacyjne dla muzyków i młodzieży oraz prace artystyczne na wyższych uczelniach związane z założeniami programowymi stacji. Do realizacji tych założeń Wnioskodawca będzie wykorzystywał różnorodne formy upowszechniania od prezentacji utworów muzycznych, koncertów, projektów artystycznych, przez relacje z sesji muzycznych, z koncertów dyplomowych na uczelniach i innych wydarzeń tego typu, po audycje publicystyczne, warsztaty, programy edukacyjne i wywiady.

Wnioskodawca zadeklarował codzienne nadawanie programu w wymiarze nie mniejszym niż 12 godzin na dobę.

Wnioskodawca przewiduje, że audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim mają wypełnić 35% a audycje europejskie 51% kwartalnego czasu nadawania programu. Zadeklarowany przez Wnioskodawcę ww. udział procentowy jest zgodny z wymaganiami ustawy o radiofonii i telewizji w tym zakresie.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 lipca 2006 r. o sygnaturze akt II GSK 34/06 wskazał, iż „dopuszczalne jest zamieszczenie w decyzji koncesyjnej odesłania do informacji programowych, dołączanych do wniosku o przyznanie koncesji i przewidywanej struktury poszczególnych rodzajów programów, będącej elementem tychże informacji programowych”. Sąd stwierdził, że „informacje programowe dołączane do wniosku koncesyjnego są, wraz z innymi składnikami wniosku i załączników do niego, istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy rozstrzyganiu przez organ koncesyjny o tym, czy dany podmiot spełnia wymagania do otrzymania koncesji, a w razie ubiegania się o koncesję więcej niż jednego wnioskodawcy – o tym, komu koncesję przyznać”. Sąd podkreślił, iż „Koncesjonariusz ma obowiązek ich przestrzegania, jako zadeklarowanych przez siebie zamierzeń, przy ubieganiu się o otrzymanie koncesji, a nie jako warunków określonych jednostronnie i władczo przez organ”.

Takie rozwiązanie znalazło odzwierciedlenie w pkt 1 lit. d) niniejszej decyzji koncesyjnej, co pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której organ koncesyjny wyznacza treść koncesji w zakresie dotyczącym struktury nadawanego programu.

W związku z wnioskiem Agnieszki Teresy Bani o udzielenie koncesji oraz w wykonaniu uchwały KRRiT Nr 206/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Przewodniczący KRRiT wystąpił do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który postanowieniem nr DZC.WRT.5120.94.2017.2 z dnia 3 października 2017 r. uzgodnił warunki techniczne rozpowszechniania programu.
Pismem z dnia 5 października 2017 r. Agnieszka Teresa Bania poinformowała Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, że akceptuje postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC.WRT.5120.94.2017.2 z dnia 3 października 2017 r.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, przyznając Agnieszce Teresie Bani koncesję, kierowała się określonymi w ustawie o radiofonii i telewizji kryteriami oceny wniosku, a w szczególności kryteriami zawartymi w art. 36. Krajowa Rada, dokonując oceny wniosku, stwierdziła brak przesłanek negatywnych określonych w art. 36 ust. 2 u.r.t.

Wnioskodawca wykazał, że dysponuje możliwościami finansowymi niezbędnymi do finansowania, tworzenia i rozpowszechniania programu.

Opłata za udzielenie koncesji została ustalona na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 4, ust. 8 i ust. 9 ustawy o radiofonii i telewizji oraz pkt II ppkt 4) Ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2017 r. (M.P. z dnia 28 października 2016 r., poz. 1011) i wynosi 2.093 (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy) złote.
Zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy o radiofonii i telewizji opłatę za udzielenie koncesji uiszcza się jednorazowo lub w równych rocznych ratach płatnych w kolejnych latach obowiązywania koncesji. Sposób uiszczenia opłaty określa się, na podstawie wniosku, w decyzji o udzieleniu koncesji.
Zgodnie z wnioskiem nr DR.4112.22.2017 opłata za udzielenie koncesji jest płatna w 2 rocznych ratach. Wysokość rat oraz terminy ich płatności, a także wysokość opłaty prolongacyjnej i termin jej płatności zostały wskazane w sentencji niniejszej koncesji (pkt 4).

Zgodnie z art. 40 ust. 11 ustawy o radiofonii i telewizji opłatę albo pierwszą ratę opłaty uiszcza się w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu koncesji. W przypadku rozłożenia opłaty na raty, w decyzji o udzieleniu koncesji, ustala się opłatę prolongacyjną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).
Niniejsza decyzja została wydana na podstawie Uchwały KRRiT Nr 206/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. podjętej w związku z wnioskiem Agnieszki Teresy Bani o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieci telekomunikacyjnej.

Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, Stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Na podstawie art. 52 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 1, art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 i 1370), Strona może bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Wpis od skargi wynosi 10.000 zł.
Zgodnie z art. 243 § 1 w zw. z art. 244 § 1, a także zgodnie z art. 252 § 2 oraz art. 254 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Strona może złożyć wniosek o przyznanie prawa pomocy, obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie w sprawie adwokata albo radcy prawnego. Wniosek ten jest wolny od opłat. Wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na urzędowym formularzu. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie może złożyć wniosek w innym wojewódzkim sądzie administracyjnym.

W myśl art. 127a w zw. z art. 127 § 3 Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się na piśmie Przewodniczącemu KRRiT. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do sądu.

One thought on “Rusza kanał Jazz, wkrótce w sieci Vectra

  • 27 grudnia 2017 o 11:50
    Permalink

    Kolejny niepotrzebny kanał. – Znów Minus Roku lub 2017 – 2018

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *