Media

Wyniki 4fun Media w Q1 2017

Wzrost sprzedaży, rentowności i zysku netto w I kwartale 2017 roku. Wzrost wpływu z reklam telewizyjnych o 41%, z działalności Bridge2Fun o 132%
 
W ciągu pierwszych 3 miesięcy 2017 roku Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. zanotowała wzrost przychodów o 12 % w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Łączne przychody w tym okresie wyniosły 9 615 tysięcy złotych wobec 8 589 tysięcy rok wcześniej. Wzrost sprzedaży w raportowanym okresie był możliwy zarówno dzięki dynamicznie rosnącej sprzedaży reklam telewizyjnych jak i przychodom pochodzącym z pozostałych źródeł działalności Grupy Kapitałowej, zwłaszcza w obszarze działalności agencji reklamowej.

Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w okresie I kwartału 2017 roku pozostawała reklama telewizyjna, stanowiąca 58,5% całości sprzedaży Grupy Kapitałowej. W raportowanym okresie wzrost ten nastąpił z poziomu 3 997 tysiąca złotych w 2016 roku do 5 618 tysięcy złotych w roku 2017 (o 41%). Wzrost telewizyjnych przychodów reklamowych Grupy Kapitałowej był możliwy zarówno dzięki stabilnej oglądalności głównego kanału 4FUN jak i poprawiającej się oglądalności dwóch pozostałych kanałów, a zwłaszcza 4FUN DANCE, który zanotował bardzo dobry kwartał, osiągając blisko dwukrotny wzrost oglądalności.

Drugim co do wielkości i najbardziej dynamicznym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w I kwartale 2017 roku była działalność agencji reklamowej prowadzona przez spółkę Bridge2Fun. Sprzedaż usług agencji reklamowych w raportowanym okresie wyniosła 1 739 tysięcy złotych (co stanowiło 18% udziału w łącznych przychodach) wobec 751 tysięcy złotych w 2016 roku co oznacza wzrost przychodów w tym segmencie o 132 %. Agencja Bridge2Fun może pochwalić się  szerokim i zdywersyfikowanym portfolio klientów, które z dużym prawdopodobieństwem zostanie rozszerzone w okresie kolejnych kwartałów 2017 roku.  

Trzecim w kolejności segmentem działalności mającym znaczący wpływ na przychody 4fun Media S.A. w I kwartale 2017 roku była sprzedaż reklam zewnętrznych z obszaru Digital Signage, prowadzona przez spółkę zależną Screen Network S.A. W raportowanym okresie wyniosła ona 1 409 tysięcy złotych co stanowiło 14,5% łącznych przychodów Grupy Kapitałowej w I kwartale 2017 roku. Sprzedaż pierwszego kwartału 2017 prowadzona przez spółkę zależną Screen Network S.A. była niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wpływ na to miała wyjątkowo wysoka sprzedaż w I kwartale 2016 roku nietypowa jak na tę porę roku. Zdaniem Zarządu 4fun Media S.A., po pierwszym kwartale 2017 roku, w której sprzedaż była proporcjonalnie niższa z uwagi na sezonowość w tej branży  (I kwartał jest zwykle najsłabszym okresem w roku) kolejne kwartały powinny przynieść poprawę wyników. 

Istotnym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w I kwartale 2017 roku była sprzedaż tzw. akcji specjalnych czyli działań promocyjnych realizowanych dla klientów w czasie antenowym poza blokami reklamowymi. W okresie pierwszych trzech miesięcy 2017 roku sprzedaż tej oferty przyniosła Spółce przychody na poziomie 595 tysięcy złotych. Akcje specjalne wykorzystują zasięgi kanałów telewizyjnych 4fun Media S.A., skupiając się na wykorzystywaniu działań typuproduct placement, branded content, eventy masowe itd.

Komentując wyniki I kwartału 2017 roku należy zwrócić uwagę na znaczącą poprawę rentowności, której efektem jest wzrost zysku operacyjnego z poziomu 493 tysiące złotych w 2016 do 1 029 tysięcy złotych w roku bieżącym, co oznacza wzrost na poziomie 109%. Wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 1 812 tysięcy złotych i był wyższy niż w I kwartale 2016 roku o 24%. Poprawa efektywności w działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. była efektem zarówno oszczędności kosztowych poczynionych w 2016 roku jak i znacząco wyższej sprzedaży reklam telewizyjnych oraz usług agencji reklamowej. W efekcie zysk netto na poziomie skonsolidowanym wyniósł 650 tysięcy złotych i był wyższy niż rok wcześniej o 56%. O stabilnej sytuacji finansowej Spółki świadczy też wysoki w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, który osiągnął poziom 2 320 tysięcy złotych oraz utrzymujący się brak zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *