Wyniki finansowe Grupy Agora w 3. kwartale 2017 r.

W 3. kwartale 2017 r. Grupa Agora znacząco zwiększyła przychody z działalności kinowej – sprzedaży biletów, sprzedaży barowej oraz ze sprzedaży usług reklamowych w sieci kin Helios, a także wpływy reklamowe segmentu Radio. Wzrosły też przychody ze sprzedaży wydawnictw Grupy, m.in. tytułów książkowych i muzycznych Wydawnictwa Agora oraz prenumerat cyfrowych „Gazety Wyborczej”, które z kwartalnym wyprzedzeniem osiągnęły poziom blisko 110 tys. Dzięki jednoczesnemu ograniczeniu kosztów w większości segmentów Grupa Agora odnotowała lepsze wyniki operacyjne r/r.

– Jesteśmy zadowoleni z efektów działań restrukturyzacyjnych w segmencie Prasa – w 3. kwartale 2017 r. segment ten odnotował najwyższy wynik na poziomie EBIT w całej Grupie. Jeszcze bardziej cieszą nas wyniki prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej, a w szczególności istotnie wyższa dynamika wzrostu przychodów z tego tytułu. Dynamiczny rozwój Grupy Agora w obszarze reklamy programatycznej zyskał uznanie ekspertów w postaci tytułu jednej z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej dla naszej spółki zależnej Yieldbird. Cieszymy się również, że konsekwentna realizacja planów rozwojowych przełożyła się na szybszy niż rynkowy wzrost przychodów i rentowności segmentu Radio – komentuje Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Prezentacja wyników dla mediów (pdf)

Wyniki finansowe i osiągnięcia biznesów Grupy Agora w 3. kw. 2017 r. (porównanie r/r):

Łączne przychody Grupy Agora wyniosły 251,4 mln zł. Najbardziej wzrosły wpływy ze sprzedaży biletów do kin – o 6,5% do kwoty 47,6 mln zł oraz przychody ze sprzedaży barowej – o 6,3% do 18,7 mln zł. W 3. kw. 2017 r. w kinach sieci Helios zakupiono blisko 2,6 mln biletów, czyli o 6,3% więcej niż w 3. kw. 2016 r. W tym samym czasie liczba biletów sprzedanych w polskich kinach wyniosła blisko 11,8 mln i zmniejszyła się o 7,9%[1]. Na wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży barowej wpłynęła wyższa frekwencja w kinach oraz wyższe średnie ceny w barach kinowych niż w 3. kw. 2016 r.

Zwiększyły się również przychody Grupy ze sprzedaży wydawnictw, które stanowiły 31,7 mln zł. Udało się tego dokonać dzięki wyższym niż rok wcześniej wpływom ze sprzedaży produktów Wydawnictwa Agora (m.in. tytułu Ania – biografii Anny Przybylskiej), subskrypcji treści w serwisie Wyborcza.pl oraz wydań specjalnych magazynów Gazety Wyborczej.

W 3. kw. 2017 r. zmniejszyły się natomiast wpływy ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora, które stanowiły 118,7 mln zł. Były one niższe w segmentach Prasa, Reklama Zewnętrzna oraz Internet. Wzrost przychodów ze sprzedaży usług reklamowych nastąpił w segmentach Radio oraz Film i Książka.

Spadły przychody ze sprzedaży usług poligraficznych Grupy Agora, które wyniosły 18,4 mln zł. Nastąpiło to głównie wskutek zakończenia współpracy z niektórymi klientami, mniejszego wolumenu zamówień oraz większego udziału druku na papierze dostarczonym przez klientów drukarni.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na poziom przychodów Grupy były niższe wpływy z pozostałej sprzedaży w kwocie 16,3 mln zł. Co istotne, w analogicznym okresie 2016 r. pozytywnie na tę wartość wpłynęły przychody związane z grą Wiedźmin 3: Dziki Gon i dodatkami do niej oraz z wystawą Titanic. The Exhibition.

Koszty operacyjne Grupy Agora zmniejszyły się o 8,0% i stanowiły 260,5 mln zł. Ich największe ograniczenie miało miejsce w segmentach Druk oraz Prasa. Były one niższe również w większości pozostałych segmentów Grupy. Ich wyraźny wzrost nastąpił jedynie w segmencie Film i Książka, gdzie był spowodowany głównie wyższymi kosztami wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, rozwojem sieci oraz rosnącą liczbą widzów.

Największą pozycję kosztową stanowiły koszty usług obcych, które były niższe o 0,9% i wyniosły 96,5 mln zł. Istotny wpływ na ich porównywalność z 3. kw. 2016 r. miało dokonane w tamtym czasie rozliczenie z producentem gry Wiedźmin 3: Dziki Gon związane ze sprzedażą gry i dodatków do niej. Wzrost kosztów usług obcych był natomiast widoczny w 3 kw. 2017 r. w spółce Helios oraz w segmencie Internet, co wiązało się z wyższymi kosztami zakupu kopii filmowych, rozwojem sieci kin Helios oraz z wyższymi kosztami sprzedaży internetowej.

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zwiększyły się w 3. kw. 2017 r. o 1,3% do kwoty 77,1 mln zł. Największy wzrost tej pozycji kosztowej miał miejsce w segmencie Film i Książka, co było związane ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy wprowadzoną na początku 2017 r. oraz ze wzrostem zatrudnienia w kinach sieci Helios w związku z otwarciami kolejnych obiektów. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników były nieznacznie wyższe także w segmentach Internet oraz Radio, natomiast ograniczono je w segmentach Prasa, Reklama Zewnętrzna oraz Druk.

Odnotowany w 3. kw. 2017 r. spadek kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów  wynika głównie z niższego wolumenu druku w segmencie Druk oraz z niższego wolumenu głównych wydawnictw prasowych publikowanych w Grupie Agora.

Koszty reprezentacji i reklamy Grupy zmniejszyły się w 3. kw. 2017 r. o 21,5% do kwoty 15,7 mln zł. Ich największy spadek miał miejsce w segmentach Prasa oraz Radio. W segmencie Internet były one na zbliżonym poziomie do tych odnotowanych w 3 kw. 2016 r. Natomiast w segmentach Film i Książka oraz Reklama Zewnętrzna odnotowano ich nieznaczny wzrost.

W rezultacie wynik Grupy Agora na poziomie EBITDA wzrósł w 3. kw. 2017 r. o 4,0% do 15,5 mln zł, a strata na poziomie EBIT zmniejszyła się do 9,1 mln zł. Grupa istotnie ograniczyła też stratę netto, która wyniosła 1,6 mln zł. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej stanowiła 2,2 mln zł.

W okresie od stycznia do września 2017 r. Grupa Agora istotnie poprawiła wyniki operacyjne – wynik na poziomie EBIT wzrósł do 1,2 mln zł, a na poziomie EBITDA do 75,8 mln zł. Grupa zmniejszyła również poziom straty netto do 7,0 mln zł. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 10,0 mln zł.

W obu okresach pozytywny wpływ – 11,4 mln zł – na wynik netto Grupy miała transakcja sprzedaży udziałów w spółce Green Content Sp. z o.o. zrealizowana w 3. kw. 2017 r.

INFORMACJE DODATKOWE – WYNIKI SEGMENTÓW AGORY W 3. KW. 2017 R. (porównanie r/r)

FILM i KSIĄŻKA[2] – wzrost przychodów i wysoka frekwencja w kinach

Przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 5,2% do kwoty 87,7 mln zł. To zasługa przede wszystkim dynamicznie rosnących wpływów ze sprzedaży biletów w kinach sieci Helios. Liczba widzów w kinach Helios wyniosła blisko 2,6 mln i wzrosła o 6,3% w stosunku do 3. kw. 2016 r. W połączeniu z wyższą średnią ceną biletów i sprzedażą w barach kinowych przełożyło się to na zdecydowanie wyższe przychody ze sprzedaży biletów i z działalności barowej, które wyniosły odpowiednio: 47,7 mln zł oraz 18,7 mln zł.

Łączne przychody segmentu Film i Książka z tytułu koprodukcji i dystrybucji filmowej w 3. kw. 2017 r. wyniosły 2,0 mln zł i były wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2016 r. W 3. kw. 2017 r. NEXT FILM wprowadził do kin polską produkcję Tarapaty. Segment Film i Książka odnotował również przychody z tytułu koprodukcji filmów, które miały premierę we wcześniejszych okresach – głównie Jestem mordercą i Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej w związku z ich dystrybucją
w różnych kanałach.

W 3. kw. 2017 r. przychody Wydawnictwa Agora wyniosły 7,5 mln zł i były o 21,1% niższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Istotny wpływ na ich poziom w 2016 r. miały wpływy ze sprzedaży gry Wiedźmin 3: Dziki Gon i dodatków do niej, a także inne projekty realizowane w ramach pionu m.in. wystawa Titanic, the Exhibition. Wyższe były wpływy ze sprzedaży wydawnictw książkowych, muzycznych i DVD.

W 3. kw. 2017 r. koszty operacyjne segmentu Film i Książka zwiększyły się o 8,7% i wyniosły 84,9 mln zł. Na wzrost ten wpłynęły głównie wyższe o 13,0% koszty usług obcych oraz wyższe o 31,5% koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 11,7 mln zł. Wzrost kosztów usług obcych związany jest z wyższymi kosztami zakupu kopii filmowych, co jest konsekwencją wyższej frekwencji w kinach sieci Helios i przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży biletów. Wyższe koszty czynszów w kinach sieci Helios są rezultatem rozwoju – w 3. kw. 2017 r. sieć kin Helios liczyła aż 6 kin więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników to głównie efekt zwiększenia minimalnej stawki za godzinę pracy oraz wzrostu zatrudnienia w związku z większą liczbą kin sieci Helios. Zwiększyły się także koszty reprezentacji i reklamy, zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów. Niższe o 25,3% były natomiast koszty operacyjne działalności Wydawnictwa Agora.

W efekcie w 3. kw. 2017 r. wynik operacyjny segmentu Film i Książka na poziomie EBIT wyniósł 2,8 mln zł, a na poziomie EBITDA 10,8 mln zł.

Po otwarciu w 3. kw. 2017 r. kolejnego obiektu kinowego w Krośnie sieć Helios liczy obecnie 43 kina z 237 ekranami i ponad 48 tys. miejsc, pozostając największym operatorem kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Spółka Helios podpisała również umowy na uruchomienie kolejnych obiektów kinowych w 3 miastach: Legionowie i Pabianicach (planowane otwarcie w 2018 r.) oraz Zabrzu (otwarcie w 2020 r.).

W 3. kw. 2017 r. Wydawnictwo Agora wydało premierowo 17 książek, 7 wydawnictw muzycznych i 1 wydawnictwo filmowe. W rezultacie, w omawianym okresie Wydawnictwo sprzedało około 0,2 mln książek i książek z płytami CD i DVD. Wśród najlepiej sprzedających się wydawnictw książkowych znalazła się biografia Anny Przybylskiej –  Ania.

PRASA – istotna poprawa wyniku operacyjnego i szybsza realizacja celu w zakresie prenumerat cyfrowych

Przychody segmentu Prasa w 3. kw. 2017 r. wyniosły 56,1 mln zł i były niższe niż rok wcześniej.
Na spadek ten wpłynęły przede wszystkim niższe przychody ze sprzedaży reklam w Gazecie Wyborczej[3,4] oraz zaprzestanie wydawania bezpłatnego dziennika Metrocafe.pl. Co istotne, o 5,3% – do kwoty 6,0 mln zł – wzrosły przychody ze sprzedaży reklam w czasopismach Agory, przy jednoczesnym rynkowym spadku wydatków na reklamę w czasopismach. To m.in. zasługa dynamicznego rozwoju serwisów internetowych, a także wpływów z projektów realizowanych w ramach custom publishing oraz wydań specjalnych Dziecko Psychologia oraz Avanti Fit&Beauty.

W 3. kw. 2017 r. wpływy ze sprzedaży wydawnictw segmentu Prasa zmniejszyły się do 27,7 mln zł. Jest to głównie efekt spadku sprzedaży egzemplarzowej prasy drukowanej. Jednocześnie segment odnotował wyższe wpływy z subskrypcji treści w serwisie Wyborcza.pl oraz z wydań specjalnych magazynów Gazety Wyborczej (Psychologia Extra, Tylko Zdrowie Extra).

Pododnie jak w poprzednich okresach, w 3. kw. 2017 r. segment istotnie ograniczył koszty operacyjne – zmniejszyły się one o 18,9% do kwoty 52,5 mln zł. Przyczyniły się do tego głównie niższe koszty materiałów, energii, towarów i usług poligraficznych spowodowane niższym wolumenem druku Gazety Wyborczej oraz zaprzestaniem wydawania wybranych tytułów prasowych w 2016 r. Jednocześnie niższe były koszty reprezentacji i reklamy, a także koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników – głównie ze względu na zwolnienie grupowe zrealizowane w segmencie w 4. kw. 2016 r.

Za sprawą istotnie niższych kosztów operacyjnych segment Prasa ponownie poprawił wynik operacyjny na poziomie EBIT i EBITDA. To pozytywny efekt działań restrukturyzacyjnych wprowadzonych w segmencie w 2016 r., które objęły m.in. zmiany w formule wydawniczej, proces zwolnienia grupowego, zmniejszenie nakładów tytułów prasowych oraz decyzję o zaprzestaniu wydawania niektórych z nich.

Gazeta Wyborcza z sukcesem rozwija swoją ofertę prenumeraty cyfrowej – na koniec września 2017 r. osiągnęła poziom blisko 110 tys. płatnych prenumerat cyfrowych, z kwartalnym wyprzedzeniem realizując tegoroczny cel. Czynnikiem, który zaważył na sukcesie projektu, jest rozwój kompetencji internetowych całego zespołu Gazety Wyborczej i coraz lepsza monetyzacji treści wytwarzanych przez redakcje lokalne. Zespół dziennika intensywnie pracuje nie tylko nad podniesieniem poziomu przychodów z prenumeraty cyfrowej, ale także nad zwiększeniem zaangażowania płacących czytelników i ich satysfakcji z zakupionej prenumeraty. W sierpniu 2017 r. serwis Wyborcza.pl zmienił zasady komentowania treści – obecnie tylko prenumeratorzy mogą komentować artykuły i brać udział w merytorycznych dyskusjach w serwisie.

Dodatkowo, w 2017 r. Gazeta Wyborcza intensywnie rozwija kolejne projekty z zagranicznymi mediami, poszerzając swoje źródła informacji i kompetencje technologiczne. Od września 2017 r. do grona jej partnerów – francusko-niemieckiej telewizji Arte, europejskiego portalu newsowego EURACTIV i firmy Google – dołączyła niemiecka telewizja Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), a od października – amerykański prestiżowy dziennik The Wall Street Journal.

W 3. kw. 2017 r. zespół Gazety Wyborczej przygotował cieszące się dużą popularnością specjalne wydania: Psychologia. Uzależnienia – wszystko co musisz wiedzieć i Psychologia pracy (Wysokie Obcasy), a także Ale miłość. 18 słynnych par (Ale Historia).

W sierpniu 2017 r. odbyła się kolejna edycja Olsztyn Green Festival organizowanego przez Agorę i miasto Olsztyn. Na scenie pojawili się m.in. Hey, Fisz Emade Tworzywo, O.S.T.R., Ten Typ Mes, The Dumplings, Xxanaxx, Julia Pietrucha, Natalia Przybysz, Łąki Łan, BeMy, Mary Komasa i inni. Co roku wydarzenie przyciąga coraz więcej fanów, co ma pozytywny wpływ na poziom przychodów segmentu.

REKLAMA ZEWNĘTRZNA – lepsza niż rynkowa dynamika przychodów i ograniczenie kosztów

W 3. kw. 2017 r. wartość wydatków przeznaczonych na reklamę zewnętrzną, według raportu IGRZ, zmniejszyła się  o 12% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r.Dynamika przychodów ze sprzedaży reklam[6] na nośnikach AMS wyniosła 10,3% i była lepsza niż rynkowa. Istotny wpływ na dynamikę przychodów reklamowych AMS miało również zaprzestanie działalności reklamowej w wagonach metra
w Warszawie.

Koszty operacyjne segmentu zmniejszyły się o 3,5% do kwoty 32,9 mln zł, głównie za sprawą ograniczenia kosztów utrzymania systemu – zakończenia współpracy z operatorem warszawskiego metra w zakresie reklamy na nośnikach w wagonach oraz zmian w strukturze portfela nośników. Zmniejszyły się też koszty realizacji kampanii oraz wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. Wzrosły natomiast koszty reprezentacji i reklamy oraz amortyzacji.

Z uwagi na spadek przychodów ze sprzedaży reklam odnotowany w 3. kw. 2017 r. wynik segmentu na poziomie EBITDA wyniósł 6,0 mln zł, a na poziomie EBIT 1,3 mln zł.

AMS kontynuował prace nad wiatami przystankowymi w ramach projektu 1580 wiat dla Warszawy.
W 3. kw. 2017 r. w Warszawie oddano do eksploatacji kolejne 154 wiaty przystankowe,
a do wybudowania pozostało już tylko 57 wiat.

INTERNET – zwiększenie wpływów z reklamy programatycznej

Przychody całkowite8,9 segmentu Internet zmniejszyły się o 4,9% w 3. kw. 2017 r. i wyniosły 36,7 mln zł. Na poziom przychodów segmentu wpłynęły przede wszystkim niższe wpływy wypracowane przez serwisy Gazeta.pl, serwis rekrutacyjny, serwisy nieruchomościowe oraz spółkę Optimizers, jak również niższe pozostałe przychody spółek GoldenLine oraz Trader.com (Polska). Warto jednak zauważyć, że spadek przychodów segmentu Internet został istotnie ograniczony dzięki zwiększeniu wpływów reklamowych przez Yieldbird, spółkę specjalizującą się w optymalizacji przychodów z reklamy programatycznej oraz sieci afiliacyjne.

W 3. kw. 2017 r. koszty operacyjne segmentu Internet zwiększyły się o 1,5%. Istotny wpływ na ich wzrost miały wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników – m.in. wydatki na szkolenia oraz niegotówkowe koszty planów motywacyjnych związane z płatnościami w formie papierów wartościowych. Nieznacznie zwiększyły się też koszty usług obcych (głównie usług marketingowych), spadły natomiast wydatki na reklamę i reprezentację.

W rezultacie wynik operacyjny segmentu na poziomie EBIT wyniósł 2,7 mln zł, a na poziomie EBITDA 3,9 mln zł.

We wrześniu 2017 r. łączny zasięg serwisów grupy Gazeta.pl wśród polskich internautów wyniósł 58,3%, a liczba użytkowników osiągnęła poziom 15,6 mln. Wykonali oni 661,6 mln odsłon i spędzili na stronach grupy Gazeta.pl średnio 54 minuty. Liczba odsłon wykonanych z urządzeń mobilnych wyniosła 369,0 mln, a odsetek odsłon mobilnych w serwisach grupy Gazeta.pl stanowił 55,8% i był najwyższy wśród polskich portali horyzontalnych.

Serwisy tworzone w ramach grupy Gazeta.pl zajmują wysokie pozycje w rankingach tematycznych. Według danych Gemius PBI za wrzesień 2017 r., serwisy grupy Gazeta.pl są wiceliderami w kategoriach Informacje lokalne i regionalne, Diety odchudzanie, fitness (Myfitness.pl) oraz zajmują 3. Miejsca w kategoriach Informacje i publicystyka – ogólne, Sport (m.in. Sport.pl), Praca (Gazetapraca.pl, goldenline.pl) oraz Dzieci, rodzina (eDziecko.pl).

W 3. kw. 2017 r. spółka Yieldbird została głównym partnerem odpowiedzialnym za reklamę programatyczną Celltick, międzynarodowej firmy zajmującej się marketingiem mobilnym oraz rozpoczęła współpracę z Nyheter24 Group – jednym z najszybciej rozwijających się szwedzkich wydawców cyfrowych. Rosnąca skala działalności międzynarodowej i idący za nią znaczący wzrost przychodów Yieldbird spotkały się z uznaniem w oczach ekspertów 18. edycji rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe. Spółka zadebiutowała na 21. miejscu zestawienia opublikowanego w październiku 2017 r.

Od września 2017 r. ofertę grupy Gazeta.pl w kategorii parenting uzupełnia serwis Gazeta.pl Junior skierowany do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Na stronie można znaleźć m.in. informacje z zakresu psychologii, medycyny i odżywiania, a także produkcje wideo, jak np. Haps Kids oraz nowy format – komediowy miniserial internetowy.

RADIO – znacząca poprawa wyników operacyjnych

Przychody segmentu Radio[11] w 3. kw. 2017 r. zwiększyły się o 14,2% i wyniosły 24,2 mln zł. Na ich wzrost wpływ miały przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach należących do Grupy Radiowej Agory oraz wyższe przychody ze świadczonej usługi pośrednictwa w sprzedaży dla kin sieci Helios. W omawianym okresie zwiększyły się również wpływy z pośrednictwa w sprzedaży czasu antenowego w stacjach innych nadawców. Warto zauważyć, że w omawianym okresie rynkowe wydatki na reklamę radiową wzrosły o 6,5%.

Koszty operacyjne segmentu zmniejszyły się o 6,9% w 3. kw. 2017 r. To efekt spadku kosztów reklamy i reprezentacji ze względu na niższe niż w 3. kw. 2016 r. nakłady poniesione na promocję Radia Złote Przeboje. W 2017 r. główna kampania wizerunkowa tej radiostacji miała miejsce w 1., a nie w 3. kw. Wzrosły natomiast koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz koszty usług obcych.

W efekcie wyższego niż rynkowy wzrostu przychodów i ograniczenia kosztów w 3. kw. 2017 r. segment Radio odnotował znaczącą poprawę wyników na poziomie EBIT i EBITDA, które wyniosły odpowiednio 2,6 mln zł oraz 3,5 mln zł.

Stacje należące do Grupy Radiowej Agory cieszą się popularnością wśród słuchaczy, dzięki czemu w 2017 r. rosną ich udziały w słuchalności. Dodatkowo radiostacje Agory zwiększają zasięg techniczny – na początku lipca 2017 r. nadawanie rozpoczęła stacja Radia TOK FM w Tarnowskich Górach. Sieć nadaje teraz łącznie na terenie 23 obszarów miejskich. W 3. kw. 2017 r. Grupa Radiowa Agory wygrała też przetarg Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na częstotliwość radiową w Gdańsku i będzie mogła uruchomić w tym mieście Radio Pogoda.

W omawianym okresie Tandem Media, broker radiowo-kinowy Grupy Radiowej Agory, wprowadził do swojej oferty badania skuteczności kampanii reklamowej. Proponowane rozwiązanie pozwala sprawdzić wpływ działań promocyjnych w radiu na decyzje zakupowe słuchaczy.

DRUK –  ograniczenie kosztów segmentu

Całkowite przychody segmentu Druk zmniejszyły się do kwoty 20,4 mln zł – głównie ze względu na niższy wolumen produkcji wynikający m.in. z zaprzestania współpracy z niektórymi klientam oraz wyższy udział produkcji na papierze dostarczonym przez klientów drukarni. To przełożyło się także na niższe o 39,1% koszty operacyjne segmentu, które wyniosły 24,3 mln zł.

Wynik operacyjny segmentu na poziomie EBITDA wyniósł 1,3 mln zł, a strata na poziomie EBIT 3,9 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *