Telekomunikacja - Telefony - Promocje

Wyniki za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2020 r. Play

Play (GPW: PLY), wiodący polski operator sieci komórkowej, ogłasza dzisiaj wyniki za trzeci kwartał i dziewięć pierwszych miesięcy 2020 roku. Wyniki potwierdzają wiodącą pozycję Play na rynku dzięki dalszemu wzrostowi bazy klientów, przychodów i rentowności.

 

 • W trzecim kwartale przychody z działalności operacyjnej nadal rosły (+0,4% r/r), z wynikiem za dziewięć miesięcy br. na poziomie 5,3 mld zł (wzrost o 1,2% r/r), co wynikało z dalszego wzrostu przychodów z usług, pomimo stopniowego ożywienia w sprzedaży towarów lecz nadal poniżej ubiegłorocznych poziomów.
 • Skorygowana EBITDA[1] w trzecim kwartale wyniosła 663,5 mln zł (+2,9% r/r przy 37% marży) oraz 1,9 mld zł za okres dziewięciu miesięcy (+1,9% r/r przy 36% marży) – na dobrej drodze do spełnienia oczekiwań na cały rok, co odzwierciedla stałą poprawę marży na usługach.
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE)wyniosły w trzecim kwartale 211 mln zł (-48,5% r/r) na skutek przyspieszonych inwestycji, a także negatywnego wpływu zmiany kapitału obrotowego. Wynik za dziewięć miesięcy wyniósł 732 mln zł, wyprzedzając tym samym oczekiwania.
 • Baza raportowanych abonentów wzrosła o 1,9% r/r do 15,4 mln, a baza aktywnych klientów wzrosła o 2,9% r/r do 12,9 mln, głównie dzięki przejęciu Virgin Mobile Poland.
 • Poprawa średniego ARPU do 34,3 zł zarówno w trzecim kwartale jak również po dziewięciu miesiącach br. odpowiednio o 1,3% i 3,1%. ARPU kontraktowe wzrosło w trzecim kwartale do poziomu 39,6 zł oraz do 39,7 zł w okresie dziewięciu miesięcy br. Wskaźnik rezygnacji obniżył się odpowiednio do 0,73% i 0,71%.
 • Spółka podtrzymuje zrewidowane oczekiwania na cały rok 2020 przy założeniu niższego wzrostu przychodów r/r oraz skorygowanej EBITDA – na obecnym etapie – nadal w przedziale 2,5-2,6 mld zł, natomiast oczekiwania dotyczące nakładów pieniężnych, wolnych przepływów1 i dystrybucji do akcjonariuszy pozostaną niezmienione.

Jean Marc Harion, Prezes P4, skomentował: „Ostatni kwartał oznaczał dla nas stopniowy powrót do ‘nowej normalności.’ Obserwujemy powrót wyników w naszych punktach sprzedaży detalicznej do poziomu sprzed pandemii. Przychody z użytkowania nadal rosną, podczas gdy przychody z połączeń międzyoperatorskich uległy normalizacji. Sprzedaż towarów jest na zadowalającym poziomie z niewielkim deficytem w stosunku do ubiegłego roku. Podsumowując, wyniki w trzecim kwartale wykazują ciągłą poprawę i są na dobrej drodze do sprostania naszym całorocznych oczekiwaniom.

PLAY działa na pełnych obrotach – wprowadziliśmy nowe oferty mobilne dla klientów kontraktowych i usług przedpłaconych, ulepszyliśmy nasze usługi mobilne i domowe, w tym udostępnioną niedawno usługę szerokopasmowego łącza internetowego, w pełni wspierane przez charakterystyczne dla PLAY kampanie marketingowe.

W kwestii integracji Virgin Mobile podejmujemy zdecydowane kroki naprzód, jesteśmy nadal gotowi na aukcję częstotliwości 5G w paśmie C oraz kontynuujemy prace nad wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która będzie zarządzać naszą pasywną infrastrukturą”.

Najważniejsze dane operacyjne:

 • Potwierdzenie pozycji Play jako wiodącego operatora mobilno-centrycznego w Polsce:
 • 15,4 mln raportowanych klientów i 12,9 mln aktywnych klientów (odpowiednio +1,9% i +2,9% r/r);
 • Na koniec września 2020 r. udział klientów kontraktowych spadł do 66,3% (+0,2pp r/r) na skutek przejęcia głównie bazy klientów usług przedpłaconych Virgin Mobile Poland, podczas gdy wskaźnik rezygnacji poprawił się do poziomu 0,73% w III kw. i 0,71% w okresie dziewięciu miesięcy;
 • Poprawa średniego ARPU do 34,3 zł zarówno w trzecim kwartale jak również w dziewięciu miesiącach br. (odpowiednio o +1,3% i +3,1% r/r);
 • 83 tys. klientów usługi PLAY NOW BOX TV na koniec III kw. 2020 r., ponad czterokrotny wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy;
 • 2,5 tys. klientów stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu pozyskanych od momentu wprowadzenia produktu na rynek pod koniec marca 2020 r.

Rozbudowa sieci zgodnie z założonym celem:

 • Na koniec września działało 8 448 stacji bazowych (+7,4% r/r), w pierwszych dziewięciu miesiącach roku uruchomiono 580 nowych stacji bazowych (223 w III kw.);
 • Zasięg 4G LTE osiągnął 99,2% populacji kraju (+0,5pp r/r) natomiast na koniec września 48% stacji bazowych zostało uaktualnionych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 61% populacji kraju. 5G Legacy jest dostępne w 58 miastach obejmujących 13,2% populacji;
 • Trwa wdrażanie światłowodowego łącza dosyłowego, 265 nowych stacji bazowych podłączonych do sieci w okresie dziewięciu miesięcy 2020 r.

Najważniejsze dane finansowe:

 • W III kw. przychody operacyjne osiągnęły 1 803 mln zł (+0,4% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 1,9% i wzrostowi przychodów z połączeń międzyoperatorskich o 2,8%, które z nadwyżką skompensował spadek sprzedaży towarów o 4,9%. W rezultacie po dziewięciu miesiącach przychody wyniosły 5 302 mln zł (+1,2% r/r).
 • Skorygowana EBITDA osiągnęła w III kw. 664 mln zł (+2,9% r/r) dzięki poprawie marży na usługach o 35 mln zł r/r, w znacznym stopniu zneutralizowanej przez wyższe o 19 mln zł r/r koszty ogólne, administracyjne oraz pozostałe przy zasadniczo stabilnej marży na sprzedaży towarów (+2 mln zł r/r). Po dziewięciu miesiącach 2020 r. skorygowana EBITDA wyniosła 1 901 mln zł (+1,9% r/r).
 • Zysk netto w III kw. wzrósł do 270 mln zł (+15,7% r/r) i do 715 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach roku (+2,1% r/r), odzwierciedlając głównie niższe koszty finansowe netto i niższy podatek dochodowy.
 • Gotówkowe nakłady inwestycyjne w III kw. wyniosły 269 mln zł (+34,6% r/r) oraz 571 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach roku (-10,1% r/r), przy czym spadek rok do roku związany był z opóźnieniem, a następnie odwołaniem aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, co spowodowało przesunięcie inwestycji w te częstotliwości na rok 2021 i jednocześnie przyspieszenie inwestycji w przepustowość i zasięg sieci w drugiej połowie 2020 r.
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z uwzględnieniem płatności leasingowych) wyniosły w III kw. 211 mln zł (-48,5% r/r), a w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 732 mln zł (-3,5% r/r). W obu przypadkach spadek odzwierciedla głównie negatywny wpływ zmian w kapitale obrotowym i wyższe podatki, dodatkowo wzmocniony wyższymi gotówkowymi nakładami inwestycyjnymi w III kwartale.
 • Na koniec września dług netto do skorygowanej EBITDA osiągnął 2,58x, wobec 2,72x na koniec 2019 roku, dzięki solidnemu generowaniu gotówki i wzrostowi skorygowanej EBITDA, pomimo poniesionych w II kw. wydatków na dywidendę w wys. 420 mln zł oraz wydatków na podatki za 2019 r. w wysokości 183 mln zł.

 Marcin Szul, Dyrektor Finansowy P4, skomentował: „Nasze wyniki w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku wskazują na wyraźne oznaki ożywienia gospodarczego po okresie lockdownu. Jesteśmy przekonani, że sprostamy naszym zrewidowanym oczekiwaniom na cały rok. Ciągła poprawa w generowaniu skorygowanej EBITDA i FCFE ponownie zaowocowała niższym poziomem dźwigni finansowej – zadłużenie netto do skorygowanej EBITDA wyniosło 2,58x po przejściowym wzroście w II kw., spowodowanym wypłatą dywidendy i rozliczeniem podatku za 2019 rok. Naszą daleko idącą pewność siebie bazujemy również na tym, że nie zaobserwowaliśmy problemów ze ściąganiem należności gotówkowych od naszych klientów, jednakże zachowujemy ostrożność w podejściu do rezerwy na nieściągalne należności, zaksięgowanej w drugim kwartale”.

2020 Oczekiwania w perspektywie skutków COVID-19 oraz wyników za dziewięć miesięcy:

Oczekiwania na rok 2020 Wyniki 9m Stan
Przychody +2-3% r/r +1,2% Wzrost poniżej pierwotnych oczekiwań ze względu na niższe wyniki sprzedaży telefonów
Skorygowana EBITDA 2,5-2,6 mld zł PLN 1,9 mld Potwierdzony
Nakłady gotówkowe 850-900 mln zł

(~12% przychodów)

PLN 571 mln

(~11% przychodów)

Potwierdzony
FCFE > 800 mln zł PLN 732 mln Potwierdzony
Dystrybucja do akcjonariuszy 40-50% wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego 45% wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego wypłacone w II kw. Potwierdzony

 

Podsumowanie finansowe i operacyjne (w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej):

 

Trzy miesiące zakończone
30 września
Zmiana Okres dziewięciu miesięcy zakończony
30 września
Zmiana
  2019 2020   2019 2020  
             
Przychody operacyjne 1 796 1 803 0,4% 5 241 5 302 1,2%
Zysk EBITDA 636 651 2,4% 1 850 1 878 1,6%
Skorygowana EBITDA 645 664 2,9% 1 866 1 901 1,9%
Zysk netto 233 270 15,7% 701 715 2,1%
Nakłady gotówkowe (200) (269) 34,6% (635) (571) (10,1%)
FCFE 409 211 (48,5%) 759 732 (3,5%)
Całkowita liczba klientów raportowanych (w tys.) 15 107 15 392 1,9% 15 107 15 392 1,9%
Liczba raportowanych klientów kontraktowych (w tys.) 9 948 10 045 1,0% 9 948 10 045 1,0%
Aktywni klienci ogółem (w tys.) 12 527 12 869 2,9% 12 527 12 869 2,9%
Aktywni klienci kontraktowi (w tys.) 8 911 9 047 1,5% 8 911 9 047 1,5%
Wzrost liczby kontraktów netto (w tys.) 6 88 x14 81 54 19,8%
Odpływ kontraktów (%) 0,77% 0,73% (0,03) pp 0,74% 0,71% (0,03) pp
ARPU kontraktowe (PLN) 39,2 39,6 1,0% 38,6 39,7 2,6%
Wykorzystanie danych na klienta kontraktowego (MB) 8 446 10 761 27,4% 7 945 10 548 32,8%
 
Stacje bazowe wybudowane w okresie (netto) 231 223 (3,5%) 610 580 4,9%

 

Telekonferencja

Zespół zarządzający zaprasza na konferencję dla analityków i inwestorów wraz z sesją pytań i odpowiedzi, która odbędzie się o godzinie 10:00 czasu brytyjskiego (11:00 czasu środkowoeuropejskiego), w czwartek 5 listopada 2020 r. Wyniki finansowe za trzy miesiące i dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. będą dostępne na stronie internetowej Play: https://www.playcommunications.com/events/2020

W przypadku chęci uczestnictwa w konferencji wymagana jest rejestracja online: http://emea.directeventreg.com/registration/8799942

Dane dostępowe zostaną Państwu wysłane automatycznie po rejestracji.

Prezentacja i audio webcast będą dostępne po zarejestrowaniu się na stronie: https://edge.media-server.com/mmc/p/7bdvzrub

 

 

Inwestorzy: Media:
Tomasz Poźniak

 

tomasz.pozniak@playcommunications.com

Ewa Sankowska-Sieniek – Press Office Manager

Małgorzata Zakrzewska – Corporate Communications Director

pr@play.pl

 

O Play: Spółka Play Communications S.A. jest podmiotem dominującym grupy Play. Jej spółką zależną jest P4 Sp. z o.o. operator marki Play. Play jest ukierunkowanym na konsumenta operatorem sieci mobilnej świadczącym na dzień 30 września 2020 r. usługi 15,4 mln abonentów. Play świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe, transmisji danych oraz wideo klientom indywidualnym oraz biznesowym (przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę oraz na kartę pod marką parasolową PLAY. Play świadczy te usługi, dostępne dla ponad 99% populacji, poprzez swoją rozległą, nowoczesną oraz efektywną kosztowo sieć telekomunikacyjną 2G/3G/4G LTE/5G, a także w oparciu o długoterminowe umowy o roamingu krajowym/współdzielenia sieci. Więcej informacji znajduje się na stronie www.playcommunications.com oraz www.play.pl

Ostrzeżenie:

 

Dane zawarte w niniejszym komunikacie prasowym nie zostały poddane audytowi.

 

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych. Na oświadczeniach tego rodzaju nie należy nadmiernie polegać, ponieważ narażone są one na liczne ryzyka oraz niepewności związane z działalnością oraz otoczeniem gospodarczym spółki Play Communications S.A. oraz jej podmiotów zależnych (zwanymi łącznie jako „Grupa”), z których wszystkie są trudne do przewidzenia i z których wiele znajduje się poza wpływem Grupy. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawierają informacje odnośnie potencjalnych lub spodziewanych wyników działalności Grupy, w tym opisy jej strategii biznesowej. Oświadczenia te często zawierają takie wyrażenia jak “może”, “będzie”, “mogłoby”, “byłoby”, “powinno”, “oczekuje się”, “planuje się”, “przewiduje się”, “zamierza się”, “dąży się”, “uważa się”, “ocenia się”, “przewiduje się”, “potencjalny”, “w dalszym ciągu”, “rozważa się”, “możliwy” i podobne. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są oparte na naszych bieżących oczekiwaniach oraz ocenach dotyczących przyszłych wydarzeń i trendów, które wywierają bądź też mogą wywierać wpływ na naszą działalność biznesową. Należy rozumieć, iż oświadczenia tego rodzaju nie stanowią gwarancji efektywności ani wyników. Dotyczą one zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych ryzyk, niepewności oraz założeń. Mimo iż Grupa uważa, że niniejsze oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych są oparte na rozsądnych założeniach, należy mieć świadomość, że wiele czynników może wywrzeć wpływ na bieżące wyniki finansowe lub operacyjne, w wyniku czego rzeczywiście odnotowane wyniki mogą znacząco różnić się od wyników zawartych w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat czynników, które mogą wpłynąć na oświadczenia Grupy dotyczące zdarzeń przyszłych, należy zapoznać się z czynnikami ryzyka Grupy, które mogą podlegać okresowym zmianom, określonymi w prospekcie emisyjnym publikowanym na stronie www.playcommunications.com. Grupa zrzeka się obowiązku uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym oraz nie jest w żaden sposób do tego zobowiązana, z wyjątkiem przypadków wymaganych odpowiednimi przepisami prawa lub regulacjami.

 

Dane finansowe zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są wyrażone w złotych zaokrąglonych do najbliższego miliona. Z tej przyczyny, ze względu na takie zaokrąglenie mogą występować rozbieżności w tabelach pomiędzy liczbami całkowitymi oraz sumami podanych kwot.

 

[1]   Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki. Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (z wyłączeniem płatności leasingowych) nie oddaje wszystkich przeszłych wydatków oraz wypływów środków finansowych oraz nie oddaje przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do uregulowania znacznych kosztów odsetkowych, podatków dochodowych lub przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do obsługi odsetek lub spłaty rat kapitałowych w zakresie naszego zadłużenia. Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary nie występujące w MSSF” na stronach 12-14 (dostępnym tutaj).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *