DVB-TPolecane

Wyrok WSA w sprawie o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przedłużenie koncesji na nadawanie ATM Rozrywka

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że powziął informację o tym, iż w e-terminarzu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: WSA), umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej tego sądu.

Znajduje się informacja, że na posiedzeniu niejawnym WSA w sprawie z powództwa Emitenta o odmowie wszczęcia postępowania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) w sprawie o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie koncesji Emitentowi na nadawanie kanału ATM Rozrywka na kolejny okres, uchylił zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie KRRiT oraz zasądził zwrot kosztów postępowania.

Obecnie Emitent oczekuje na doręczenie wyroku z uzasadnieniem.

Przypomnijm: W związku z nieprzedłużeniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji bieżącej koncesji na nadawanie kanału ATM Rozrywka TV, która skończyła się z dniem 24.02.2021 r., jak również z brakiem rozstrzygnięcia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji konkursu na udzielenie nowej koncesji na nadawanie, w miejsce kanału ATM Rozrywka TV, ATM Grupa S.A. – Emitent, z końcem dnia 24.02.2021 r., zakończył jego nadawanie.

Z dniem 1 maja 2021 roku w miejsce ATM Rozrywki w NTC pojawi się kanał Antena TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *