Internet & Gry - ReklamaPolecaneTelekomunikacja - Telefony - Promocje

Kara dla Play za nieutrwalenie oświadczenia abonenta dotyczącego zmiany warunków umowy

Prezes UKE stwierdził, że P4 sp. z o.o. nie wypełniła obowiązku utrwalenia oświadczenia abonenta dotyczącego zmiany warunków umowy dokonanych telefonicznie. Za to naruszenie na P4 sp. z o.o. nałożono karę w wysokości 10 000  zł.

Postępowanie zostało zainicjowane skargą abonenta, który podczas kontaktu telefonicznego z konsultantem P4 sp. z o.o. dokonał zmiany warunków zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W takiej sytuacji Prawo telekomunikacyjne nakładało na dostawcę usług obowiązek utrwalenia oświadczenia abonenta, jego przechowywania i udostępniania. W omawianej sprawie, P4 sp. z o.o. nie wykonała powyższego obowiązku i nie utrwaliła oświadczenia abonenta złożonego telefonicznie.

Prezes UKE oceniając zakres naruszenia zwrócił uwagę, że P4 sp. z o.o. dopuściła się naruszenia przepisu Prawa telekomunikacyjnego z zakresu ochrony abonentów i użytkowników końcowych w relacjach z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Naruszenie skutkowało brakiem możliwości udowodnienia przez abonenta treści jego oświadczenia o zmianie warunków umowy łączącej go z dostawcą usług. Tym samym abonent został pozbawiony możliwości faktycznego zabezpieczenia swoich interesów (przechowywanie oświadczenia abonenta ma przede wszystkim stanowić dowód dokonania przez niego zmian warunków umowy o określonej treści).

Przy ocenie dotychczasowej działalności P4 sp. z o.o. Prezes UKE wziął pod uwagę, że podmiot był już karany, w tym za naruszenia związane z zawieraniem i wykonywaniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie z uwagi na jednostkowy charakter naruszenia kara pieniężna powinna być proporcjonalna do stwierdzonego naruszenia.

Z drugiej strony w ocenie Prezesa UKE nałożona kara powinna też pełnić funkcję prewencyjną i nakłonić ukaranego do zapobieżenia powtórnemu naruszeniu obowiązków w przyszłości.

Decyzja nie jest prawomocna, P4 sp. z o.o. może odwołać się do sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *