MediaPolecaneTVN Discovery Polska

KE zamknęła postepowanie ze skargi Spółki TVN S.A. w sprawie zasad finansowania mediów publicznych w Polsce

Po siedmiu latach procedowania i dziewięciu latach od złożenia skargi przez TVN, Komisja Europejska zamknęła postępowania w związku ze skargami z lat 2006 i 2008 w sprawie braku w ustawie o rtv odpowiedniej definicji przepisu dotyczącego finansowania mediów publicznych w Polsce. (sprawa nr SA.32691 (2011/E).

KE w listopadzie 2011 roku w związku ze skargami z lat 2006 i 2008 w sprawie braku odpowiedniego zdefiniowania misji nadawców publicznych w Polsce przedstawiła uwagi, w których wskazała, w jakim zakresie powinny zostać uzupełnione przepisy ustawy o radiofonii i telewizji. W 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał zespół roboczy ds. przygotowania propozycji pełnego dostosowania regulacji dotyczących misji mediów publicznych i jej finansowania do zasad rynku wewnętrznego. W skład zespołu weszli przedstawiciele MKiDN (kierujący zespołem), UOKiK, KRRiT, TVP SA i PR SA. Zespół w 2013 roku wypracował propozycje zmian, które zostały przekazane do UOKiK. W 2014 roku UOKiK przekazał stanowisko władz polskich do Komisji Europejskiej, będące odpowiedzią na przekazane uwagi. Miały również miejsce dwa spotkania robocze w tej sprawie z KE w Brukseli. W 2015 r. w lipcu MKiDN przekazało KE analizę rynku polskiego oraz zaktualizowany projekt zmian do ustawy. Kwestia potrzeby pilnego zakończenia kilkuletnich prac roku była m.in. przedmiotem spotkania w MKiDN w dn.8.08.2016 z udziałem min. Jarosława Sellina i Przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego. W dn.16.03.2017 odbyło się kolejne spotkanie robocze w Brukseli, a w piśmie z 26.10.2017 polskie władze zobowiązały się od implementacji wszystkich zasad udzielania pomocy publicznej nadawcom publicznym określonych w Komunikacie KE w sprawie stosowania zasad pomocy państwa wobec radiofonii i telewizji publicznej (2009/C257/01) do 2019 r.

Monitorowanie wdrożenia zobowiązań przez Polskę będzie prowadzone w ramach nowego postępowania SA.32691 (2018/MC).

KE przypomniała też, że polskie władze maja przedłożyć kopie zmian  legislacyjnych tak szybko jak wejdą one w życie, lecz nie później niż do maja 2018 (w odniesieniu do u.r.t.) i do maja 2019 r. (odnośnie prawodawstwa wtórnego oraz środków administracyjnych – t.j. Karta powinności i przepisy wykonawcze.

KE przypomniała też, że polskie władze maja przedłożyć kopie zmian legislacyjnych tak szybko jak wejdą one w życie, lecz nie później niż do maja 2018 r. (w odniesieniu do u.r.t.) i do maja 2019 r. (odnośnie prawodawstwa wtórnego oraz środków administracyjnych – tj. Karta powinności i przepisy wykonawcze.

Z ostatnich informacji uzyskanych z MKiDN wynika, że ponieważ MSZ uznało, że nie ma potrzeby rozpatrywania projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych przez KSE, w przyszłym tygodniu projekt  ten skierowany zostanie pod obrady komitetu stałego RM.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *