Komisja Europejska podsumowała konsultacje dotyczące Białej Księgi w sprawie sztucznej inteligencji

W czerwcu 2020 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła, w ramach konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską, stanowisko w sprawie europejskiego podejścia do rozwijania systemów sztucznej inteligencji.

 

Krajowa Rada opowiedziała się za stworzeniem kompleksowych ram prawnych i instytucjonalnych sprzyjających rozwojowi usług opartych o systemy sztucznej inteligencji (SI), oferujących przedsiębiorcom pewność prawną prowadzenia działalności gospodarczej, przy poszanowaniu praw i interesów użytkowników, w tym swobody wypowiedzi i prawa do informacji. W opinii Krajowej Rady unijne regulacje powinny chronić prawa jednostek na wszystkich etapach projektowania, wdrażania i stosowania systemów SI i usług na nich opartych. Rada wskazała na potrzebę określenia przejrzystych zasad rozwoju systemów SI obejmujących m.in.:

– wprowadzenie obowiązku przeprowadzania badania wpływu systemów SI na prawa człowieka przed wdrożeniem systemu SI, 

– określenie, w jaki sposób potencjalne zakłócenia praw człowieka i konflikty wartości będą rozwiązywane w architekturze działania systemu,

– wyjaśnienie zakresu i treści obowiązków prawnych wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój usług cyfrowych, w tym twórców oprogramowania,

– stosowanie technicznych mechanizmów ochrony użytkowników, takich jak human rights by design and by default,

  stosowanie rozwiązań spełniających wymogi dającej się wyjaśnić SI (explainable AI),

– opracowanie wskaźników systematycznej oceny skali potencjalnego ryzyka dla praw jednostki stwarzanych przez stosowanie systemów SI,

–  określenie protokołów postępowania w sytuacji stwierdzenia ryzyka dla praw jednostki,

–  zastosowanie połączenia badania zgodności ex ante i mechanizmów egzekwowania ex-post,

–  regularne prowadzenie audytu algorytmicznego mającego na celu testowanie i ocenę systemów SI po ich uruchomieniu w celu wykrycia negatywnych skutków działania systemów mogących naruszać prawa jednostek w trakcie całego cyklu funkcjonowania systemu SI,

– ewentualne ustanowienia profesjonalnego systemu akredytacji wykwalifikowanych ekspertów technicznych przeszkolonych w zakresie technik audytu algorytmicznego.

Krajowa Rada uznała także za istotne wzmocnienie administracyjne instytucji państwa, którym powierza się nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących funkcjonowania systemów SI; określenia nowych kompetencji krajowych organów regulacyjnych oraz zacieśnienie współpracy na forum UE pomiędzy krajowymi regulatorami celem wypracowania skoordynowanego podejścia do regulacji systemów SI.

Po opublikowaniu Białej Księgi Komisji w sprawie sztucznej inteligencji i konsultacjach społecznych, w ramach działań następczych dn. 9 października 2020 r. organizowana jest druga edycja European AI Alliance Assembly. Komisja zapowiada omówienie na tym forum kolejnych kroków, jakie Europa poczyni w zakresie budowania „Ekosystemu doskonałości i zaufania do SI”.  KRRiT z uwagą śledzi  te prace.

Podsumowanie wyników konsultacji: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/white-paper-artificial-intelligence-public-consultation-towards-european-approach-excellence

Stanowiska KRRiT i innych uczestników konsultacji: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12270-White-Paper-on-Artificial-Intelligence-a-European-Approach/public-consultation

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *