PolecaneSieci kablowe

KRRiT przyznała koncesję dla kanału Jazz 4K

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 36, art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1, 3 pkt 4 i ust. 8 – 11 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2020 r. poz. 805), w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku o sygnaturze nr DR.4112.2.2021 z dnia 16 lutego 2021 r. Agnieszki Teresy Bani zamieszkałej w Świętochłowicach, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Berenikafilm AGNIESZKA BANIA, uzupełnionego pismem z dnia 15 marca 2021 r. oraz pismem nadanym w dniu 19 marca 2021 r. o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego oraz w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 98/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

Postanawia się

1. Udzielić Agnieszce Teresie Bani zamieszkałej w Świętochłowicach, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Berenikafilm AGNIESZKA BANIA – zwanej dalej „Koncesjonariuszem”, koncesji na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania
rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego, zwanych dalej „sieciami telekomunikacyjnymi”, programu telewizyjnego pod nazwą „JAZZ 4K” – zwanego dalej „programem”. Program będzie:

a) oznaczany na ekranie przez jego nazwę zapisaną w koncesji;

b) rozpowszechniany codziennie, nie mniej niż 12 godzin na dobę;

c) miał charakter wyspecjalizowany – muzyczno-kulturalny;

d) tworzony zgodnie z warunkami zadeklarowanymi we wniosku o udzielenie koncesji, w części „Informacje Programowe” oraz w załącznikach, do których 2/9814/2021-TK Decyzja wydana w formie dokumentu elektronicznego i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przestrzegania po uzyskaniu koncesji Wnioskodawca się zobowiązał (formularz
„Informacje Programowe” stanowi załącznik do decyzji);

e) rozpowszechniany w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego przy zachowaniu następujących warunków technicznych:

 

 

2. Koncesja obowiązuje od dnia 18 maja 2021 r. i wygasa z dniem 17 maja 2031 r.

3. Koncesjonariusz rozpocznie rozpowszechnianie programu nie później niż

4 miesiące od daty udzielenia koncesji. Do czasu rozpoczęcia rozpowszechniania programu Koncesjonariusz może prowadzić próbne emisje programu. Program emitowany próbnie powinien spełniać wymogi ustalone przepisami obowiązującego prawa oraz wymogi techniczne ustalone w niniejszej koncesji.

4. Opłata za udzielenie koncesji wynosi 2.220 0 (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia) złotych i jest płatna jednorazowo.

U Z A S A D N I E N I E

Agnieszka Teresa Bania zamieszkała w Świętochłowicach wnioskiem z dnia 16 lutego 2021 r. (sygn. nr DR.4112.2.2021) wystąpiła o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „JAZZ 4K” w sieci telekomunikacyjnej operatora TOYA Sp. z o.o. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Agnieszka Teresa Bania jest obywatelką polską, zamieszkałą w Świętochłowicach i prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Berenikafilm AGNIESZKA BANIA. Wniosek został prawidłowo podpisany.

Wnioskodawca wystąpił o koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „JAZZ 4K” o charakterze wyspecjalizowanym – muzyczno-kulturalnym. Program „JAZZ 4K” będzie – zgodnie z założeniami wniosku – rozpowszechniany codziennie, nie mniej niż 12 godzin na dobę i skierowany do wszystkich osób w wieku 5-90 lat, miłośników muzyki jazzowej oraz wszelkich fuzji jazzu, muzyków i pedagogów.

W programie propagowana będzie przede wszystkim muzyka jazz, muzyka współczesna, muzyka improwizowana, muzyka klasyczna, fuzja jazzu z rapem, popem, elektro-jazz, poezja śpiewana i wszelkie formy artystyczne pokrewne z wymienionymi.

W programie rozpowszechniane będą:

– audycje artystyczno-kulturalne, w ramach których emitowane będą audycje edukacyjne, adresowane do muzyków, uczniów szkół średnich i wyższych, materiały publicystyczne pozwalające lepiej zrozumieć mniej znane gatunki muzyczne i ich formy wyrażania, wywiady, warsztaty i prace artystyczne – relacje filmowe z dyplomów oraz relacje z koncertów;

– audycje prezentujące muzykę rozrywkową, koncerty, teledyski, bloki muzyczne – fuzje jazzu z muzyką rozrywkową;

– audycje prezentujące muzykę poważną promujące muzyków klasycznych, przede wszystkim młodych kompozytorów, zawierające koncerty i utwory klasyczne,

– audycje prezentujące inne rodzaje muzyki jazz, muzykę ludową i etniczną.

Wnioskodawca zaplanował następujące rodzaje audycji i ich minimalny udział procentowy w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00 (nie mniej niż): audycje artystyczno-kulturalne – 2% (w całości realizujące specjalizację), audycje prezentujące muzykę rozrywkową – 7% (w całości realizujące specjalizację), audycje prezentujące muzykę poważną – 14% (w całości realizujące specjalizację) oraz audycje prezentujące inne rodzaje muzyki – 48% (w całości realizujące specjalizację).

Udział audycji realizujących specjalizację programu wyniesie nie mniej niż 71% w tygodniowym i miesięcznym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00. Audycje powtórkowe zajmą ok. 39% tygodniowego czasu nadawania programu.

Wnioskodawca przewiduje, że audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim mają wypełnić 33% a audycje europejskie 51% kwartalnego czasu nadawania programu. Zadeklarowany przez Wnioskodawcę ww. udział procentowy jest zgodny z wymaganiami ustawy o radiofonii i telewizji w tym zakresie.

Przewidywany procentowy udział w dobowym czasie nadawania programu audycji i innych przekazów niepochodzących od Wnioskodawcy, tj. niewytworzonych przez Wnioskodawcę ani na jego wyłączne zamówienie, ani we współdziałaniu z innymi nadawcami wyniesie 19%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *