Odmowa uchylenia rezerwacji z pasma 1800 MHz wydanych po przetargu z 2007 r.

W dn. 28 listopada 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję odmawiającą uchylenia rezerwacji z pasma 1800 MHz wydanych dla Centernet S.A. i Mobyland sp. z o.o. (obecnie obie spółki to Aero2 sp. z o.o.) wydanych po przeprowadzonym w 2007 r. przetargu (dalej łącznie „Rezerwacja”).

 

Postępowanie w sprawie Rezerwacji zostało wznowione na wniosek T-Mobile Polska S.A., który powołał się na  unieważnienie przez Prezesa UKE przetargu z 2007 r. (dalej „Przetarg”). Decyzję w sprawie unieważnienia Przetargu Prezes UKE wydał 4 sierpnia 2017 r. Decyzja ta została zaskarżona, a ostateczne rozstrzygnięcie nie zostało jeszcze wydane.

W toku prowadzonego postępowania Prezes UKE był obowiązany zbadać, czy zaistniały podstawy do wznowienia postępowania, a tym samym czy zaszły podstawy do uchylenia Rezerwacji.

Zgodnie z przepisami prawa podstawą do wznowienia postępowania i uchylenia Rezerwacji może być jedynie zmiana wyników Przetargu. Zmiana wyników przetargu może być rezultatem przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 118d ust. 4-6 ustawy Prawo telekomunikacyjne (tzw. czynności naprawczych), albo - gdyby to nie było możliwe - przeprowadzenia nowego przetargu. Natomiast samo unieważnienie Przetargu nie stanowi zmiany jego wyników.

Wobec ustalenia, że przesłanka wznowieniowa nie zaszła, Prezes UKE odmówił uchylenia Rezerwacji.

Zobacz także

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.