Podsumowanie wyników Q3 2017 roku

Dynamiczny wzrost przychodów i rentowności Grupy 4fun Media S.A. Podsumowanie wyników Q3 2017 roku. Wzrost przychodów o 25%, EBITDA o 133%.

 

  • wzrost przychodów ze sprzedaży o 25% (narastająco)
  • wzrost zysku operacyjnego /EBIT/ o 1411% (narastająco)
  • wzrost wskaźnika EBITDA o 133% (narastająco)
  • wzrost zysku netto o 7224% (narastająco)
  • wzrost sprzedaży reklam telewizyjnych o 20% (narastająco)
  • wzrost przychodów z działalności agencji reklamowej o 112% (narastająco)                            

W ciągu 9 miesięcy 2017 roku Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. zanotowała wzrost przychodów o 25% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Łączne przychody w tym okresie wyniosły 32 531 tysięcy złotych wobec 26 093 tysięcy złotych rok wcześniej (wzrost o 6 438 tysiące złotych). Wzrost sprzedaży w raportowanym okresie był możliwy dzięki dynamicznie rosnącej sprzedaży reklam telewizyjnych (o 20%) oraz znacząco wyższym niż przed rokiem przychodom agencji reklamowej (wzrost o 112%).

Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w okresie 9 miesięcy 2017 roku pozostawała reklama telewizyjna, stanowiąca 55% całości sprzedaży Grupy Kapitałowej (w porównywalnym okresie było to odpowiednio 57%).  Mimo rosnącej konkurencji na rynku telewizji muzycznych, na której obecnych jest 25 kanałów nadających pasma muzyczne lub muzyczno-rozrywkowe, 4fun Media S.A. utrzymuje pozycję jednego z liderów oglądalności, notując w kolejnym kwartale wzrost sprzedaży reklam telewizyjnych. W raportowanym okresie wzrost ten nastąpił z poziomu 14 770 tysięcy złotych w 2016 roku do 17 733 tysięcy złotych w roku 2017
(wzrost o 20%). Wzrost telewizyjnych przychodów reklamowych Grupy Kapitałowej był możliwy zarówno dzięki utrzymaniu stabilnego poziomu oglądalności głównego kanału 4FUN.TV – należącego do jednego z trzech najchętniej oglądanych stacji muzycznych w kraju jak i poprawiającej się systematycznie oglądalności dwóch pozostałych kanałów nadawanych przez Spółkę.

Najbardziej dynamicznym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w okresie 9 miesięcy 2017 roku była działalność agencji reklamowej prowadzona przez spółkę Bridge2Fun. Sprzedaż usług agencji reklamowych w raportowanym okresie wyniosła 5 299 tysięcy złotych (co stanowiło 16% udziału w łącznych przychodach Grupy Kapitałowej) wobec 2 501 tysięcy złotych w analogicznym okresie 2016 roku. Oznacza to wzrost przychodów w tym segmencie o 112 %.

Trzecim segmentem działalności mającym znaczący wpływ na przychody 4fun Media S.A. w okresie 9 miesięcy 2017 roku była sprzedaż reklam zewnętrznych z obszaru Digital Signage, prowadzona przez spółkę zależną Screen Network S.A. W raportowanym okresie wyniosła ona 6 501 tysięcy złotych co stanowiło 20% łącznych przychodów Grupy Kapitałowej w raportowanym okresie 2017 roku i była o 7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Screen Network S.A. zarządza siecią ekranów realizujących kampanie typu Digital Out of Home w ramach jednego, zintegrowanego systemu informatycznego. Screen Network S.A. posiada bardzo szerokie i zdywersyfikowane portfolio klientów z wielu branż. W planach Zarządu jest dalsza rozbudowa sieci Screen Network S.A. oraz intensyfikacja działań w kierunku maksymalizowania przychodów.

Omawiając wyniki 9 miesięcy  2017 roku należy zwrócić uwagę na systematyczną poprawę rentowności, której efektem jest wzrost zysku operacyjnego z poziomu  355 tysięcy  złotych w 2016 roku do 5 364 tysięcy złotych w roku bieżącym, co oznacza wzrost na poziomie 1411%. Oznacza to, iż w raportowanym okresie rentowność operacyjna wzrosła do 16,5%. Wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 7 458 tysiące złotych i był wyższy niż w trakcie 9 miesięcy 2016 roku o 133%. Poprawa efektywności w działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. była wynikiem znacząco wyższej sprzedaży reklam telewizyjnych oraz usług agencji reklamowej ale także oszczędności kosztowych poczynionych w 2016 roku oraz ścisłego monitoringu bieżących kosztów operacyjnych. W efekcie zysk netto na poziomie skonsolidowanym wyniósł 4 321 tysięcy złotych i był wyższy niż rok wcześniej aż o 7224%. Oznacza to, iż w raportowanym okresie rentowność netto na poziomie skonsolidowanym wzrosła do 13%. O stabilnej sytuacji finansowej Spółki świadczy też wysoki w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, który osiągnął poziom 5 192  tysięcy złotych oraz utrzymujący się brak zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *