Wyniki finansowe – Firma Lenovo osiągnęła solidne wyniki w czwartym kwartale i całym roku finansowym 2017/18

LENOVO OSIĄGA SOLIDNE WYNIKI W CZWARTYM KWARTALE I CAŁYM ROKU FINANSOWYM 2017/18, A INNOWACYJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚCI SPRZYJAJĄ DALSZEMU ZWIĘKSZANIU EFEKTYWNOŚCI W ROKU 2018/19
 

 

 • Lenovo nieustannie zmienia się z producenta samych komputerów PC w innowacyjną firmę działającą w różnych segmentach, takich jak urządzenia mobilne, centra danych, Internet rzeczy czy sztuczna inteligencja.
 • Przychody za IV kwartał wyniosły 10,6 mld USD, co oznacza wzrost o 11% w ujęciu rok do roku i pierwszy dwucyfrowy wzrost od 10 kwartałów.
 • Zysk przed opodatkowaniem Grupy w IV kwartale wzrósł znacząco do 37 mln USD, podczas gdy rok temu sięgnął 15 mln USD, a wyniki z działalności operacyjnej grupy poprawiły się o 255 milionów USD w ujęciu rok do roku.
 • Dochód netto za IV kwartał wyniósł 33 mln USD.
 • Przychody ogółem za rok finansowy wzrosły o 5% do 45,3 mld USD w ujęciu rok do roku.
 • Działy Personal Computer Group, Smart Devices, Mobile Business łączą się w nową grupę: Intelligent Devices Group.

HONGKONG, 24 maja 2018 r. — Grupa Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) przedstawiła dziś wyniki za czwarty kwartał oraz za pełny rok finansowy zakończony 31 marca 2018 r. W czwartym kwartale roku finansowego 2017/18 firma Lenovo osiągnęła przychody na poziomie 10,6 mld USD, co oznacza wzrost o 11% w ujęciu rok do roku. Jest to pierwszy dwucyfrowy wzrost od 10 kwartałów, który świadczy o solidnej dynamice wzrostowej.
Zysk przed opodatkowaniem grupy Lenovo w czwartym kwartale roku finansowego wyniósł 37 mln USD, czyli wzrósł o 143% w ujęciu rok do roku z poziomu 15 mln USD. Firma zwiększyła też rentowność kwartalną wszystkich trzech głównych działów w ujęciu rok do roku, a wyniki z działalności operacyjnej grupy1 wzrosły o 255 mln USD w ujęciu rok do roku do 76 mln USD. Zysk przypadający na akcjonariuszy w IV kwartale wyniósł 33 mln USD i był niższy niż w tym samym okresie w zeszłym roku ze względu na większą ulgę podatkową odnotowaną w roku finansowym 2016/17.
Za pełny rok finansowy łączne przychody firmy przekroczyły 45,3 mld USD, a tym samym wzrosły w ujęciu rok do roku o 5%. Wyniki z działalności operacyjnej grupy sięgnęły 193 mln USD i poprawiły się o 96 mln USD w ujęciu rok do roku. Firma odnotowała stratę netto w wysokości 189 mln USD za cały rok głównie ze względu na jednorazowe, niegotówkowe obciążenie fiskalne w wysokości 400 mln USD z tytułu odroczonego podatku dochodowego w III kwartale roku finansowego 2017/18.
Podstawowy zysk na akcję w czwartym kwartale roku finansowego wyniósł 0,28 centa USD, czyli 2,19 centa hongkońskiego, a za pełny rok podstawowa strata na akcję wyniosła 1,67 centa USD, czyli 13,05 centa hongkońskiego. Rada Dyrektorów Lenovo ustaliła dywidendę za rok finansowy zakończony 31 marca 2018 r. w wysokości 2,61 centa USA, czyli 20,5 centa hongkońskiego za akcję.
Omówienie wyników grup

 • Firma Lenovo kontynuowała realizację „trójfalowej strategii”, w której akcentuje pozycję lidera w zasadniczych obszarach działalności, wzrost w kluczowych segmentach oraz inwestycje w nowe technologie. Wszystkie trzy główne działy biznesowe Lenovo wykazały siłę i dynamikę wzrostu w zarówno czwartym kwartale, jak i całym roku finansowym.
 • Dział Personal Computers and Smart Devices (PCSD) odnotował przychody za IV kwartał w wysokości 7,7 mld USD, co oznacza wzrost o 16% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej i najwyższy wzrost w ciągu czterech lat. Za cały rok dział PCSD uzyskał przychody w wysokości 32,4 mld USD, co stanowi wzrost względem roku finansowego 2016/17 o 8%.
 • Przychody Data Center Group (DCG) wzrosły w ciągu tego kwartału o 44% w porównaniu z IV kwartałem roku finansowego 2016/17 do 1,2 mld USD. Za cały rok dział DCG uzyskał przychody w wysokości 4,4 mld USD, co stanowi wzrost o 8% względem roku finansowego 2016/17.
 • Przychody Mobile Business Group (MBG) za IV kwartał 2017/18 wyniosły 1,3 mld USD, a za pełny rok — 7,2 mld USD. Zarząd Lenovo spodziewa się znacznie lepszych wyników w ciągu roku finansowego 2018/19, do czego przyczyni się zdecydowane cięcie kosztów oraz wyjątkowo wysoka efektywność MBG w Ameryce Łacińskiej (wolumen wzrósł o 40% w ujęciu rok do roku za cały rok finansowy, czyli 20 razy więcej niż dla całej branży) oraz w Ameryce Północnej (gdzie wolumen za cały rok wzrósł o 57% w ujęciu rok do roku).

„W zeszłym kwartale osiągnęliśmy ponownie dwucyfrowy wzrost przychodów oraz znaczny wzrost rentowności w ujęciu rok do roku. Rok finansowy zamknęliśmy z mocną dynamiką wzrostową i dowiedliśmy, że firma Lenovo wkroczyła w nową fazę rozwoju” — powiedział Yang Yuanqing, Chairman i CEO Lenovo. „Wizja Lenovo już od dawna zakłada zajęcie pozycji globalnego lidera w dziedzinie inteligentnej transformacji. Będziemy koncentrować się na rozwoju konkurencyjności w dziedzinie inteligentnych urządzeń IoT, infrastruktury centrum danych oraz rozwiązań inteligentnych. Mamy też dobre warunki do wykorzystania możliwości związanych z erą urządzeń IoT i inteligencji”.
W trakcie kwartału firma Lenovo zapowiedziała także integrację działów Personal Computer and Smart Devices Group i Mobile Business Group w nową grupę Intelligent Devices Group (IDG). Podmiot ten dodatkowo przyspieszy osiąganie przez firmę pozycji lidera innowacyjności oraz realizację ambicji rozwojowych w pełnym spektrum urządzeń inteligentnych.  Nowa struktura dodatkowo zwiększy efektywność firmy dzięki wykorzystaniu wspólnego globalnego łańcucha dostaw oraz usług. IDG przyspieszy także innowacyjność Lenovo, łącząc na jednej platformie technologie telekomunikacyjne i komputerowe, co udoskonali komunikację między urządzeniami, użytkownikami, aplikacjami i zawartością cyfrową.
DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA GRUP BIZNESOWYCH
Grupa biznesowa PC and Smart Devices (PCSD):  W czwartym kwartale grupa PCSD osiągnęła solidny wzrost przychodów o 16% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Za cały rok grupa PCSD uzyskała 8-procentowy wzrost przychodów i utrzymała 1. miejsce wśród światowych producentów komputerów PC i tabletów2 , a jej udział w rynku zwiększył się o 0,2 punktu do 15,6% w skali globalnej. Ponadto:

 • Dział odzyskał w IV kwartale roku finansowego 2017/18 przodującą w branży marżę zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5%. Wszystkie regiony geograficzne utrzymały rentowność, a cztery z pięciu uzyskały większą marżę.
 • Odnotowano solidny, dwucyfrowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku w regionach Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Pacyfiku oraz EMEA.
 • Strategia koncentracji na segmentach o wysokim potencjale wzrostowym przyniosła efekty w postaci dwucyfrowego wzrostu dostaw w ujęciu rok do roku w segmentach Gaming (o 42%) i Stacje robocze (32%) w IV kwartale. Oba segmenty przekroczyły w roku finansowym 2017/18 skalę 1 mld USD, a segment gamingowy uzyskał dwucyfrowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku.
 • Firma uzyskała tytuł Najlepszej marki laptopów (Best Laptop Brand) 2018 od LAPTOP Magazine już drugi rok z rzędu.

Data Center Group (DCG): Dział ma dobre warunki, by dostarczać infrastrukturę epoki inteligentnych urządzeń IoT, i nadal odgrywa rolę ważnego działu rozwojowego Lenovo. Wyniki finansowe grupy to namacalny dowód na to, że strategia DCG przynosi znaczące efekty:

 • W IV kwartale roku finansowego 2017/18 już drugi kwartał z rzędu dział ten osiągnął dwucyfrowy wzrost w ujęciu rok do roku oraz najwyższy wzrost przychodów (o 44%) od przejęcia działu IBM System x w 2014 roku. Dodatni wzrost przychodów w ujęciu rok do roku wykazały wszystkie regiony geograficzne.
 • W Ameryce Północnej i regionie EMEA grupa odnotowała solidny wzrost przychodów w ujęciu rok do roku już czwarty kwartał z rzędu.
 • Imponujący wzrost przychodów odnotował też dział Software Defined Infrastructure (SDI) — 130% w ujęciu rok do roku.
 • Dział HPC umocnił się na drugim miejscu na świecie na liście Top500 superkomputerów i szybko zmniejsza dystans do lidera.

Mobile Business Group (MBG): W ciągu omawianego kwartału grupa MBG dokonywała pilnych przekształceń z myślą o przyszłym rozwoju oraz szybszym osiągnięciu rentowności. W ramach tych działań Sergio Buniac przejął odpowiedzialność za kierowanie grupą poza Chinami, przebudowano ofertę produktów przed planowanymi premierami, zmniejszono poziomy zapasów w kanałach sprzedaży i przeprowadzono strategiczny przegląd rynku w celu zidentyfikowania możliwości najbardziej rentownego rozwoju.

 • W IV kwartale roku finansowego 2017/18 mocnym rdzeniem MBG była Ameryka Łacińska, w której odnotowano dwucyfrowy (13%) wzrost przychodów w ujęciu rok do roku.
 • W Ameryce Północnej dostawy nadal wykazywały silny wzrost w ujęciu rok do roku, a firma Lenovo wzmocniła swoją obecność na rynku dzięki modelom średniej klasy oraz rozwojowi współpracy z operatorami. Dostawy w Ameryce Północnej wzrosły o 54% w IV kwartale w ujęciu rok do roku, a firma zwiększyła udział w rynku o 1,1 punktu do 3,8% w roku finansowym 2017/18.
 • W nowym roku finansowym planuje się redukcję wydatków w ramach strategii zmniejszania strat oraz umacniania pozycji lidera i rentowności MBG w Ameryce Łacińskiej, Ameryce Północnej i Europie Zachodniej dzięki uproszczeniu oferty, optymalizacji struktury kosztów oraz wykorzystaniu wspólnych platform.

Lenovo Capital and Incubator Group: Lenovo jest beneficjentem oraz inicjatorem ważnych trendów w dziedzinie globalnej innowacyjności technicznej, a w szczególności sztucznej inteligencji. Dział inwestycyjny firmy, Lenovo Capital and Incubator Group (LCIG), dofinansował przez ostatnie lata 85 firm i nadzorował osiem niezależnych przedsięwzięć typu spin-off.
PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH LENOVO
Za kwartał i pełny rok finansowy zakończony 31 marca 2018 r.
(w milionach USD, poza wartościami w przeliczeniu na akcję)

4 kw. 17/18 4 kw. 16/17 ZMIANA ROK DO ROKU ROK FINANSOWY 17/18 ZMIANA ROK DO ROKU
Przychody 10 638 9579 11% 45 350 5%
Zysk brutto 1544 1368 13% 6272 3%
Marża zysku brutto 14,50% 14,30% 0,2 pkt 13,80% -0,4 pkt
Koszty operacyjne -1443 -1294 11% (5885) 8%
Stosunek kosztów do przychodów 13,60% 13,50% 0,1 pkt 13,00% 0,4 pkt
Zysk operacyjny 101 74 36% 387 -42%
Inne koszty pozaoperacyjne netto -64 -59 9% -234 28%
Dochód przed opodatkowaniem 37 15 143% 153 -69%
Opodatkowanie 12 89 -87% -280 N/D
Zysk (strata) za okres/rok 49 104 -53% -127 N/D
Udziały niedające kontroli -16 3 N/D -62 N/D
Zysk (strata) przypadające na akcjonariuszy 33 107 -69% -189 N/D
Zysk/(strata) w przeliczeniu na akcję (w centach USA)
Podstawowy 0,28 0,97 -0,69 -1,67 N/D
Rozwodniony 0,28 0,97 -0,69 -1,67 N/D

Wyniki z działalności operacyjnej mierzy się jako dochód przed opodatkowaniem z wyłączeniem kosztów restrukturyzacyjnych oraz zysków ze sprzedaży nieruchomości.
2 Źródło: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 2018Q1 Final Historical

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *