Internet & Gry - Reklama

Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2022 r.

Wyniki Grupy Agora w ostatnim kwartale 2022 r. nadal pozostawały pod presją warunków gospodarczych i rosnących kosztów operacyjnych, na które dodatkowo negatywnie wpłynęły zdarzenia jednorazowe. Mimo tego swoje przychody reklamowe powiększyły segmenty Reklama Zewnętrzna, Radio oraz Film i Książka, a także Gazeta.pl. Dodatkowo, Grupa Agora zamknęła 2022 z historycznymi poziomami aktywnych subskrypcji Wyborcza.pl i TOK FM Premium, dzięki czemu wzrosły jej cyfrowe wpływy ze sprzedaży treści.

 

– Mimo słabszego 4. kwartału i ogromnej presji kosztowej zakończyliśmy 2022 rok ze wzrostem przychodów i poprawą wyniku na poziomie EBITDA. W kolejnych miesiącach chcemy skoncentrować się na działaniach mających wzmocnić całą Grupę Agora i ugruntować jej pozycję jednej z najsilniejszych firm na polskim rynku medialnym. Sprzyja temu dobre otwarcie bieżącego roku i realizacja długo oczekiwanej inwestycji w Eurozet – największej w historii Agory inwestycji w media. Istotnym czynnikiem do podjęcia kolejnych projektów rozwojowych będzie też decyzja akcjonariuszy spółki w sprawie planowanej reorganizacji grupy kapitałowejmówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

W 4. kwartale 2022 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 331,0 mln zł i były niższe o niecałe 6% w stosunku do tych sprzed roku. Zwiększyły się wpływy Grupy związane z działalnością filmową i gastronomiczną, jednak wzrost w tym zakresie zniwelowały niższe łączne przychody reklamowe, wpływy związane z działalności kinową oraz ze sprzedaży wydawnictw.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie zmniejszyły się o prawie 10% r/r i wyniosły 157,8 mln zł. Wzrost wpływów reklamowych nastąpił w Reklamie Zewnętrznej, Radiu oraz segmencie Film i Książka. W pierwszym z tych biznesów przyczyniły się do tego rosnące wydatki na kampanie realizowane na nośnikach typu citylight, digital i backlight, w drugim – przychody ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach Grupy Radiowej Agory, które w 4. kwartale 2022 r. odnotowały rekordowy łączny udział w słuchalności na poziomie prawie 8%1. Z kolei w kinach zwiększenie wpływów z reklamy miało związek głównie z brakiem ograniczeń w ich działalności. Zmniejszyły się natomiast wpływy reklamowe w segmencie Internet, na co rzutowały niższe przychody ze sprzedaży usług reklamowych w spółce Yieldbird, przy wyższych wpływach portalu Gazeta.pl, oraz w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana. Udział przychodów cyfrowych i internetowych w całkowitych wpływach Grupy Agora ze sprzedaży reklam wyniósł ponad 40%.

Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw w ostatnim kwartale 2022 r. zmniejszyła się o ponad 2% do 38,6 mln zł. Wzrosły wpływy ze sprzedaży prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej, przy spadku przychodów ze sprzedaży tradycyjnych wydań – choć dziennik zanotował w omawianym okresie wyższą średnią miesięczną sprzedaż egzemplarzy w porównaniu z poprzednim 3. kwartałem 2022 r.2, Zespół segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana może się też pochwalić kolejnym osiągnięciem w zakresie prenumeraty cyfrowej – Wyborcza.pl zamknęła 2022 z liczbą aktywnych subskrypcji powyżej 303,7 tys., co oznacza wzrost o przeszło 6% w stosunku do końca 2021 r. Dzięki przekroczeniu kolejnego pułapu w tym zakresie Wyborcza jest nie tylko największym graczem na rynku polskiej prasy cyfrowej, ale też należy do ścisłej czołówki wydawców na rynkach Unii Europejskiej. Warto również podkreślić sukces oferty subskrypcyjnej Radia TOK FM, które już w październiku 2022 r. przekroczyło kolejny pułap sprzedażowy, a liczba sprzedanych dostępów Premium TOK FM na koniec 2022 wyniosła blisko 31,9 tys. Udział wpływów cyfrowych w całkowitych przychodach ze sprzedaży wydawnictw Grupy zwiększył się do niemal 38%, dynamicznie rośnie też cała sprzedaż cyfrowych treści – jej udział stanowił prawie 39%.

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios spadły o ponad 9% do 58,0 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach – o ponad 1% do 30,8 mln zł. W omawianym okresie w kinach sieci Helios sprzedano 3,0 mln biletów, czyli o niemal 12% mniej niż w 4. kwartale 2021 r. Na całym kinowym rynku w tym czasie zakupionych zostało 11,9 mln biletów wobec 14,7 mln biletów rok wcześniej, co oznacza spadek o 19%3.

Na podobnym jak rok temu poziomie ukształtowały się przychody z pozostałej sprzedaży, zaś Grupa Agora zanotowała wzrost przychodów z działalności gastronomicznej – do 10,3 mln zł oraz z działalności filmowej – do 8,0 mln zł. W pierwszym przypadku miało to związek ze wzrostem wpływów spółki Step Inside odnotowanym przy braku obostrzeń w działalności i dzięki większej liczbie lokali, w drugim wiązało się zwłaszcza z sukcesem kinowym filmu Johnny o przyjaźni ks. Jana Kaczkowskiego z Patrykiem Galewskim w reżyserii Daniela Jaroszka, który do końca 2022 r. zgromadził prawie milionową widownię. Druga produkcja własna spółki NEXT FILM została też doceniona licznymi nagrodami i nominacjami, a dodatkowo wynik Johnny’ego przyczynił się do rekordowego wyniku, jaki NEXT FILM osiągnął w całym roku – tytuły dystrybuowane przez spółkę przyciągnęły w 2022 niemal 2,7 mln widzów, dając jej historyczne 32% udziału w rynku dystrybucji polskich filmów i pozycję jego lidera4.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w 4. kwartale 2022 r. wzrosły o ponad 10% do 361,4 mln zł. Były one wyższe we wszystkich biznesach, poza Internetem. Na wzrost wydatków Grupy rzutowały warunki rynkowe, związane z ogólnymi podwyżkami cen, inflacją i presją płacową. Co istotne, na poziom kosztów operacyjnych w znaczący sposób wpłynęły odpisy aktualizujące wartość aktywów w wysokości 47,2 mln zł, głównie w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana, koszty restrukturyzacji w działalności prasowej oraz kinowej w łącznej wysokości 5,3 mln zł i odpis na należności jednego z kontrahentów obszaru Reklama Zewnętrzna w kwocie 1,1 mln zł5.

Największą pozycję stanowiły koszty usług obcych – niższe w 4 kwartale 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., zaś najbardziej zwiększyły się koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów. Nakłady na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników wzrosły niemal we wszystkich segmentach operacyjnych. Zatrudnienie etatowe w Grupie Agora w grudniu 2022 r. wyniosło 2 339 etatów i było wyższe o 16 etatów r/r.

Ostatecznie w 4. kwartale 2022 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 55,3 mln zł. Strata EBIT stanowiła 30,4 mln zł, strata netto – 30,5 mln zł, zaś strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej – 31,4 mln zł6. Należy jednak pamiętać, że na wyniki te negatywnie wpłynęły opisane wcześniej zdarzenia jednorazowe.

Według szacunków Agory rynek reklamy w Polsce wzrósł w 4. kwartale 2022 r. o prawie 4%, a reklamodawcy wydali w tym czasie na promowanie swoich produktów i usług około 3,42 mld zł. W całym 2022 wartość rynku reklamowego stanowiła około 11,1 mld zł, a dynamika wzrostu r/r wyniosła 4,5%, czyli osiągnęła poziom przewidywany w założeniach spółki. Po analizie danych i obserwacji trendów rynkowych zarząd Agory szacuje, że dynamika wydatków na reklamę w Polsce w 2023 r. wyniesie około 2-4% – mimo dużej niepewności dotyczącej skali spowolnienia gospodarczego w kraju, poziomu inflacji i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, a także sytuacji w regionie może to nastąpić raczej w zakresie bliższym górnej granicy wskazanego przedziału.

Początek 2023 r. przyniósł Grupie Agora ważne rozstrzygnięcie – po 4 latach urzędowej i sądowej batalii sąd II instancji oddalił apelację Prezesa UOKiK, który zakazał spółce przejęcia Eurozetu. Dzięki temu Agora sfinalizowała swoją największą w historii inwestycję w media i stała się właścicielem kontrolnego pakietu udziałów w Eurozecie, a zarazem drugim największym nadawcą w Polsce.

Planując intensywny rozwój oferty radiowej – z segmentem Radio jako największym mediowym biznesem, zarząd Agory skoncentruje się na jak najskuteczniejszym działaniu i zapewnieniu wzrostu całej organizacji. W tym celu powstał projekt wydzielenia wybranych linii biznesowych oraz pionów wspomagających z Agory S.A. do spółek zależnych, który został poddany pod głosowanie akcjonariuszy.

Jednocześnie zarząd Agory stawia na zrównoważony rozwój całej organizacji, dla której społeczne zaangażowanie oraz odpowiedzialność są ważną częścią działalności. O projektach i sukcesach w tym zakresie, a także planach można dodatkowo przeczytać w raporcie ESG Grupy Agora za 2022 r.

 

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora wg MSSF za 4. kw. 2022 r.
Przypisy:

1 Badanie Radio Track, Kantar Polska, fala październik-grudzień 2022 r., wskaźnik: udział w czasie słuchania (%).

2 Dane PBC na temat sprzedaży dzienników, luty 2023 r.

3 Frekwencja w kinach – dane szacunkowe Helios S.A., sporządzane w oparciu o dane Boxoffice.pl na podstawie danych przekazywanych od dystrybutorów kopii filmowych oraz w oparciu o wyniki filmów dystrybutora UIP uzyskanych w sieciach multipleksów.

4 Frekwencja na filmie Johnny oraz wszystkich produkcjach dystrybuowanych przez NEXT FILM do końca 2022 r. – dane własne spółki; dane o rynku dystrybucji polskich filmów – na podstawie Boxoffice polskich filmów.

5 Koszty zdarzeń jednorazowych z 4. kwartału 2021 r. obciążyły koszty operacyjne Grupy Agora kwotą 2,7 mln zł (odpisy aktualizujące wartość aktywów, zawiązanie odpisu na należności jednego z kontrahentów oraz dofinansowanie z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej).

6 W ujęciu bez uwzględniania wpływu standardu MSSF 16 w 4. kwartale 2022 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 31,6 mln zł. W tym ujęciu strata na poziomie EBIT wyniosła 36,9 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *