KRRiT skontrolowała realizację w mediach publicznych Rozporządzenia dotyczącego audycji o OPP

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji skontrolowała wykonanie w II półroczu 2017 roku obowiązków nadawców publicznych wobec Organizacji Pożytku Publicznego.

Podstawą były sprawozdania kwartalne spółek, sporządzane na podstawie Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 roku w spra­wie trybu postępo­wania związanego z nieodpłatnym informo­waniem w pro­gramach jednostek publicz­nej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Dz. U. z dnia 30 maja 2011 r.).

Dane z II półrocza 2017 roku po raz pierwszy przedstawione zostały w oparciu o znowelizowane przepisy Rozporządzenia KRRiT, obowiązujące od 1 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r., poz.1097). Wprowadzenie większej elastyczności norm czasowych tj. zastąpienie norm dobowych i tygodniowych normą miesięczną oraz umożliwienie emisji audycji w kilku programach zamiast w jednym, przyniosło pozytywne efekty.

Nadesłane sprawozdania wykazały, że w IV kwartale br., po raz pierwszy od czasu obowiązywania Rozporządzenia KRRiT tj. od 2011 roku, wszystkie spółki wykonały normy w zakresie audycji własnych. Wiele spółek odnotowało również znaczące przekroczenia minimalnych norm czasowych. Obok TVP SA i PR SA wyjątkowo duże czasy odnotowano w sprawozdaniach Radia Olsztyn SA, Radia RDC SA i Radia Zachód SA. Podobna sytuacja wystąpiła również w oddziałach terenowych TVP SA. W II półroczu  2017 roku, po raz pierwszy od czasu obowiązywania Rozporządzenia KRRiT, wszystkie oddziały terenowe TVP SA wykonały normy czasowe dotyczące audycji własnych.

Jak zwykle gorzej przebiegała realizacja limitów czasowych Rozporządzenia KRRiT w zakresie audycji prezentujących kampanie społeczne. Jak wynika z wyjaśnień nadawców, przyczyna leży po stronie samych Organizacji Pożytku Publicznego, które nie dostarczyły nadawcom odpowiednich materiałów.

W II półroczu 2017 roku jedynie Polskie Radio SA (w sześciu miesiącach) oraz Radio Katowice SA (w trzech miesiącach) i Radio Szczecin SA (w czterech miesiącach) zrealizowały tę normę miesięczną. Odnotowano natomiast w tym zakresie znaczną poprawę sytuacji w oddziałach terenowych TVP SA. TVP w Gdańsku, Olsztynie, Opolu i Warszawie zrealizowały tę normę czasową we wszystkich sześciu miesiącach. Pozytywem jest również fakt, że nie było oddziału, który w ogóle nie wyemitowałby spotów dotyczących kampanii społecznych, co zdarzało się w przeszłości.

Powyższy wykres ilustruje jak bardzo zróżnicowany jest sposób realizacji tej kategorii audycji przez spółki. Wskazuje to na duże rezerwy, tkwiące w samych organizacjach pożytku publicznego, szerszej prezentacji kampanii społecznych w mediach publicznych.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji apeluje do Organizacji Pożytku Publicznego o pełniejsze wykorzystanie możliwości, jakie daje w tym zakresie Rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *